BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Czempas Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Interesariusze projektów inwestycyjnych - wybrane kwestie zaufania i etyki
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 228-241, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Interesariusze, Etyka, Konferencja naukowa
Investment project, Stakeholders, Ethics, Scientific conference
Abstract
Teoria interesariuszy i jej znaczenie dla zarządzania interesariuszami projektu Tendencją charakteryzującą współczesne projekty inwestycyjne jest powiększająca się stopniowo liczba i znaczenie ich interesariuszy. W konsekwencji zarządzanie interesariuszami stało się znaczącym elementem zarządzania projektami, umożliwiającym zarządzającym lepsze zrozumienie interesariuszy, w tym ich celów, interesów, priorytetów itd. Stworzyło też możliwości podejmowania bardziej uzasadnionych decyzji w całym okresie życia projektu. Jako najbardziej znaną definicję zarządzania interesariuszami projektu można uznać tę sformułowaną w Instytucie Zarządzania Projektami (Project Management Institute, PMI), mianowicie: "Zarządzanie interesariuszami projektu obejmuje procesy niezbędne do zidentyfikowania osób, grup lub organizacji, które mogą mieć wpływ lub mogą pozostawać pod wpływem projektu, w celu dokonania analizy oczekiwań interesariuszy i ich wpływu na projekt, a także opracowania odpowiednich strategii dla zaangażowania interesariuszy w decyzje i wykonawstwo" . W rozwoju problematyki zarządzania projektami zarządzanie ich interesariuszami pojawiło się stosunkowo późno. Jeśli przyjąć jako początki współczesnego zarządzania projektami lata 1900-1950 , to początki rozważań stanowiących teoretyczne podstawy dla rozwoju zarządzania interesariuszami projektu pojawiły się później, tj. w opracowaniach R.E. Freemana, a w szczególności w najbardziej dojrzałej z jego prac, tj. w opublikowanej w 1984 r. pracy Strategie Management - A Stakeholder Approach. W dziele tym poświęconym zarządzaniu fałszu. By zapewnić etyczny charakter komunikacji, zarządzający projektem powinien dążyć do spełnienia określonych warunków, m.in. respektowania myśli oraz sposobu ich wyrażania przez innych ludzi, respektowania prywatności i bezpieczeństwa innych ludzi. Podsumowując, zaufanie jest ważne dla budowy dobrych relacji z interesariuszami projektu, ale równocześnie zaufanie to można traktować jako rezultat dobrych relacji. Ta wzajemnie zwrotna zależność wskazuje, że zaufanie należy budować, co jest dla zarządzających niełatwym wyzwaniem, którego realizacja wymaga czasu i spełnienia określonych warunków. Menedżerowie projektu mogą stosować własne sposoby budowania zaufania, które będą oddziaływać na kierowane przez nich zespoły oraz interesariuszy projektu. Ważnym elementem budowy zaufania jest ustalenie istotnych wartości etycznych, o których będzie mówić i których będzie przestrzegać zarządzający projektem oraz cały zespół projektowy, a które będą identyfikowane i adoptowane przez interesariuszy projektu.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2013.
 2. Ajmal M., Helo P., Conceptualizing Trust in Global Context with Focus on International Projects and Operations, "Working Papers. Proceedings of the University of Vaasa" March 2015, Reports 199, Vaasan yliopisto, University of Vaasa.
 3. Ajmal M., Hussain M., Saber H., Relationship of Culture and Trust in International Project Environments: A Theoretical Study, "International Journal of Information Technology & Computer Science" 2012, Vol. 5 , Issue on September/October.
 4. Alavoine C., Ethics in Negotiations: The Confrontation between Representation and Practices, Working Paper Series No. 2014-272,1PAG Business School.
 5. Azzopardi S., The Evolution of Project Management, www.projectsmart.co.uk/ evolution-of-project-management.php (dostęp: 5.07.2016).
 6. Bews N., Rossouw G., A Role for Business Ethics in Faciliating Trustworthiness, "Journal of Business Ethics" 2002, No. 39(4).
 7. Boon S., Holmes J., The Dynamics of Interpersonal Trust: Resolving Uncertainty in the Face of Risk [w:] R. Hinde. J. Groebel (red.), Cooperation and Prosocial Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 8. Brewer G., Strahorn S., Trust and the Project Management Body of Knowledge, "Engineering, Construction and Architectural Management" 2012, Vol. 19, No. 3.
 9. Ceric A., Strategies for Minimizing Information Asymmetries in Construction Projects: Project Managers' Perceptions, Working Paper, Proceedings Engineering Project Organizations Conference Rheden, The Netherlands, July 2012.
 10. Eskerod P., Jepsen A., Project Stakeholder Management, Gower Publishing, Aldershot 2013.
 11. Ezezika O., Deadman J., Murray J., Mabeya J., Daar A.: To Trust or Not to Trust: A Model for Effectively Governing Public-Private Partnerships, "The Journal of Agrobiotechnology Management & Economics" 2013, Vol. 16, No. 1, Article 3.
 12. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston 1984.
 13. Judgev K., Muller R., A Retrospective Look at Our Evolving Understanding of Project Success, "Project Management Journal" 2005, Vol. 36, Issue 36.
 14. Karlsen J., Graee K., Massaoud M., Building Trust in Project-Stakehoider Relationships, "Baltic Journal of Management" 2008, Vol. 3, No. 1.
 15. Kadefors A., Trust in Project Relationships - Inside the Black Box, "International Journal of Project Management" 2004, Vol. 22 (3).
 16. Lander M., Purvis R., McCray G., Leigh W., Trust-Building Mechanisms Utilized in Outsourced Is Development Projects: A Case Study, "Information & Management" 2004, Vol. 41.
 17. OECD Foreign Report, An Analysis of Crime of Bribery of Foreign Public Officials, OECD 2014.
 18. Ozkan-Tektas O., The Effects of Opportunism and Trust on Buyer - Supplier Relationship: Do Commitment Types Matter? "International Journal of Business and Social Research" 2014, Vol. 09, Issue 04.
 19. Rousseau D.M., Sitkin S.B., Burt R.S., Camerer C., Not So Different After All: A Cross- Discipline View of Trust, "Academy of Management Review" 1998 , Vol. 23, No. 3.
 20. Seymour T., Hussein S., The Histoiy Of Project Management, "International Journal of Management & Information Systems - Third Fourth" 2014, Vol. 18, No. 4.
 21. Schieg M., Strategies for Avoiding Asymmetric Information in Construction Project Management, "Journal of Business Economics and Management, 2008, No. 9(1).
 22. Soares R., Trust - The Missing Link in Construction, "International Journal of Business and Social Science" 2012, Vol. 3, No. 23.
 23. Turner J., Muller R., The Project Manager's Leadership Style as a Success Factor on Projects: A Literature Review, "Project Management Journal" 2005, No. 35(2).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu