BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta-Zaremba Aneta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozwój usług logistycznych implikowany dynamicznym wzrostem rynku e-commerce
The Development of Logistics Services Stimulated by the Dynamic Growth of E-Commerce
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 83-99, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Usługi logistyczne, Business to Consumer (B2C), Innowacje w usługach
e-commerce, Logistic services, Business to Consumer (B2C), Innovations in services
Note
JEL Classification: L81, L87
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego jest motorem zmian w branży logistycznej zachodzących w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wiele firm z rynku TSL i KEP oraz spoza branży logistycznej dostrzegło szansę na rozwój działalności poprzez rozszerzanie oferty o usługi logistyczne dedykowane dla e-commerce, w tym zwłaszcza dla segmentu B2C. Prowadzi to z jednej strony do zaostrzenia konkurencji, z drugiej zaś stymuluje wprowadzanie nowych innowacyjnych usług budujących doświadczenia klientów. W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian na rynku logistycznym oraz przedstawiono cztery główne etapy rozwoju usług logistycznych dla e-handlu pod wpływem dwóch kluczowych czynników: ewoluujących potrzeb e-klientów oraz nastawienia przedsiębiorstw na innowacje.(abstrakt oryginalny)

The dynamic growth of electronic commerce stimulates changes in the logistics market, both in the world and in Poland. Many logistics and CEP operators, as well as other companies, recognized the opportunity for expanding their businesses and offering logistics services dedicated for B2C e-commerce. These activities on one hand lead to stronger competition, but on the other hand stimulate the development of innovative, customer centric services. The study analyzes changes of the logistics market in Poland and presents four main stages of logistics services development. Two main criteria were used to distinguish these phases: evolving customers' needs and pro-innovative attitude of logistics services providers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBEC (br.), International Expansion, http://www.crossborder-ecommerce.com/international-expansion/ (dostęp: 15.02.2016).
 2. Cichosz M., Pluta-Zaremba A. (2011), Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP, Zeszyty Naukowe, nr 31, KGŚ SGH, Warszawa, s. 78-98.
 3. Cichosz M., Pluta-Zaremba A. (2012), Operatorzy ekspresowi w obliczu dynamicznych zmian otoczenia [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. E-commerce Europe (2015), European B2C E-commerce Light Report 2015, www.ecommerce-europe.eu (dostęp: 25.03.2016).
 5. E-commerce Europe (2016), Global B2C E-commerce Report 2016, www.ecommerce-europe.eu (dostęp: 10.01.2017).
 6. EMOTA (2013), EMOTA Report 2013/14. With Recent Data on e-Commerce, http://media.wix.com/ugd/b18286_3084e5d79a1d3adc4fa3842bd496b815.pdf (dostęp: 15.03.2016).
 7. Gemius (2016), E-commerce w Polsce 2016, Gemius dla e-Commerce Polska, https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf (dostęp: 20.01.2017).
 8. Gierszewska G., Romanowska M. (2007), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Hejduk I., red. (2013), Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Komisja Europejska (2015), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy 2015, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 25.02.2016).
 11. Małachowski A., red. (2006), Wprowadzenie do i-handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 12. McDermott K. (2015), Key Business Drivers and Opportunities in Cross-Border Ecommerce, Payvision, Amsterdam.
 13. Pluta-Zaremba A. (2011), Branża KEP a polska gospodarka - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8, s. 2-8.
 14. PwC (2016), They Say They Want a Revolution. Total Retail 2016, London.
 15. Rouges J.F., Montreuil B. (2014), Croudsourcing Delivery: New Interconnected Business Models to Reinvent Delivery, 1st International Physical Internet Conference, May, Quebec.
 16. Twenga Solutions (2016), E-commerce in Europe 2016, https://www.twenga-solutions.com/en/insights/e-commerce-europe-2016-facts-figures/ (dostęp: 20.01.2017).
 17. UPS & comScore (2015), UPS Pulse of the Online Shopper. A Customer Experience Study, A UPC Consultation Paper, Europe Study, https://www.ups.com/media/en/gb/OnlineComScoreWhitepaper.pdf (dostęp: 15.03.2016).
 18. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 r., poz. 827.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu