BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nosal Mariusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant), Wydmuch Gracja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rola zarządzania procesami biznesowymi w architekturze zorientowanej na usługi
Enterprise Process Orientation in SOA Approach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Procesy biznesowe, Zarządzanie procesami biznesowymi, Architektura zorientowana na usługi SOA
Business processes, Business Process Management (BPM), Serviced Oriented Architecture
Note
summ.
Abstract
Połączenie koncepcji BPM z koncepcją SOA stwarza nowe możliwości ewolucyjnego podejścia do informatyzowania procesów biznesowych. Stanowi przejście z poziomu automatyzacji powtarzalnych procesów do poziomu szybko zmieniającej się automatyzacji dynamicznych procesów. Rozwiązania dostarczane w ramach połączenia SOA i BPM upraszczają transmisję między modelami referencyjnymi procesów a ich implementacją poprzez odpowiednio zorganizowane środowisko techniczno-technologiczne, z uwzględnieniem obowiązujących standardów. Koncepcja SOA zakłada, że zasoby aplikacyjne IT stale podlegają zmianom. Natomiast procesy biznesowe wskazują, jak i gdzie te zasoby będą wykorzystane i jak będą się ze sobą komunikowały w czasie. Niezależność procesu biznesowego od sposobu jego implementacji czyni zasoby technologiczne na tyle elastyczne, na ile środowisko BPM jest w stanie dostarczyć odpowiedni model procesu usługowego. Przedsiębiorstwo może więc w pełni łączyć wysiłki w celu poprawy efektywności procesów biznesowych z zarządzaniem zasobami technologicznymi IT. Istnieją jednak warunki konieczne do spełnienia, aby uniknąć pozorowania działań we wdrażaniu wyżej omawianej koncepcji. Należy dokonać oceny aktualnego stanu dojrzałości przedsiębiorstwa do wdrożenia tych strategii. Nawet jeśli przedsiębiorstwo zapoczątkowało automatyzację zadań w ujęciu usługi biznesowej z wykorzystaniem strategii SOA, nie gwarantuje mu to osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z paradygmatu SOA. Ostateczną wartością SOA jest zdolność do łączenia automatyzacji usług biznesowych z kreowaniem nowych propozycji towarów i usług przedsiębiorstwa oraz poprawy efektywności działania w taki sposób, aby istotnie zwiększyć jego wartość rynkową. (fragment tekstu)

This paper presents the place and the role of Business Process Management in Service-Oriented Architecture approach. The flexibility of information services in the current enterprise needs states of a nature SOA issue. The BPM has got a new position in the life-cycle of business service. The authors of this paper discuss the relationships between both conceptions and their reaction to each other. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borden T., Mitlehner B., The Enterprise View of Business Process Serving. Secret of SOA, Larstan Publishing, USA 2006.
  2. BPM powraca do korzeni, www.ids-sceer.pl.
  3. Business Process Management, http://en.wikipedia.org.
  4. Harison-Bronicki K., The Future of BPM - Part 6 of 6, BPTrends Column January 2007, www.bp.trends.com.
  5. Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
  6. Kulisiewicz T., Odpowiedź na wezwania konwergencji, Magazyn Oracle, wiosna 2006.
  7. Noel J., BPM and SOA: Better Together, www.ibm.com (2005).
  8. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  9. Rosen M., BPM and SOA, BPTrends Column January 2007, www.bp.trends.com (2007).
  10. Rune R., Optymalizacja procesów biznesowych zrealizowana dzięki połączeniu koncepcji BPM oraz SOA, Prezentacja Power Point, VII Kongres Teleinformatyki, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu