BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabian Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 294 s., fot., bibliogr. 380 poz.
Keyword
Turystyka religijna, Religie chrześcijańskie, Pielgrzymowanie
Religious tourism, Christian religions, Pilgrimage
Country
Częstochowa, Region częstochowski
Częstochowa Region
Abstract
Głównym celem teoriopoznawczym pracy jest rozpoznanie (identyfikacja) oraz opis i interpretacja na przykładzie regionu częstochowskiego tych kontekstów kultury, które konstytuują się wskutek obecności pielgrzymów i turystów religijnych w przestrzeni, tzw. krajobrazu sakralnego miast i wsi ze wskazaniem, jakie jest ich znaczenie oraz co z nich wynika dla współczesnego kultury społecznej, symbolicznej i materialnej człowieka. Celem empirycznym jest weryfikacja przyjętych założeń poprzez prowadzoną rozległą penetrację terenową w wybranych miejscowościach przykładowego regionu częstochowskiego w latach 2013-2016, zaś celem metodycznym - dobór właściwych technik i narzędzi badawczych do prowadzonych prac metodą jakościową. Przestrzeń badań terenowych stanowi Częstochowa oraz wybrane miejscowości regionu, usytuowane na szlakach pielgrzymkowych. Co ważne, zespół klasztorny oo. paulinów stanowi centrum religijne o światowym znaczeniu, wymienianym obok innych tej rangi miejsc świętych, takich jak: Jerozolima, Watykan, Lourdes, Fatima, Guadalupe, Góra Athos. Dlatego też fenomen Jasnej Góry szczególnie predysponuje do podjęcia czynności badawczych nie tylko w samej Częstochowie, ale i bezpośrednim sąsiedztwie, czyli w wybranych miejscowościach regionu częstochowskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Abramek R.J.: Teologia Sanktuarium Jasnogórskiej Bogarodzicy. W: Jasnogórski Ołtarz Ojczyzny. Red. J. Golonka. Nakładem Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze przy udziale Wojewody Częstochowskiego, Częstochowa 1991.
 2. Adamczyk J.: Wokół prawnej definicji sanktuarium. "Prawo Kanoniczne" 2014, nr 3.
 3. Adamowski J.: Rola religijności w zachowaniu i przekształcaniu tradycyjnej obrzędowości. W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. Red. J. Hajduk-Nijakowska. Uniwersytet Opolski, PTL, Opole 2014.
 4. Alighieri D.: Życie nowe. PIW, Warszawa 1960.
 5. Altkorn J.: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 6. Andrukiewicz P.: Pielgrzymka jako zgromadzenie agoralne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.
 7. Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 2010.
 8. Anny, do Częstochowy i Piekar w czasie kulturkampfu w świetle publikacji gazety "Katolik". W: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Red. J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk, A. Lipnicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 9. Antoniewicz M.: Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego. "Ziemia Częstochowska" 2000, t. 27.
 10. Banach A.: O kiczu. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
 11. Baranowski B.: Ludzie gościńca w XV11-XVIII w. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
 12. Barnard A., Spencer J.: Pielgrzymka (hasło). W: Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Volumen, Warszawa 2008.
 13. Bartmiński J., Styk J.: Miejsce folkloru w idei regionalizmu. W: Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Red. M. Latoszka. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993.
 14. Barycz H.: Wstęp. W: Erazm z Rotterdamu. Pochwała głupoty. Ossolineum, Wrocław 1953.
 15. Bazielich B.: Śląskie stroje ludowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988.
 16. Bednarek S.: W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne.
 17. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Wrocław-Ciechnów 1996.
 18. Biadacz R., Głębocki K.: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w regionie częstochowskim. W: Region częstochowski. Red. K. Głębocki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 19. Biedermann H.: Leksykon symboli. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001.
 20. Biegeleisen H.: Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Towarzystwo Wydawnicze Ateneum, Lwów 1927.
 21. Borkowska U.: Jasna Góra w pobożności królów polskich. "Studia Claromontana" 1983, nr 4.
 22. Borkowska U.: Królowie polscy na Jasnej Górze od czasów Jana Kazimierza do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. "Studia Claromontana" 1985, nr 6.
 23. Bowie F.: Antropologia religii. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 24. Bratuń M.: Ars apodemica. Narodziny, rozwój, zmierzch. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Red. P. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 25. Brencz A.: Wielkopolska jako region etnograficzny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 26. Buchner A.: Barwy plemienne - różnorodność polskiego katolicyzmu na przykładzie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W: Kultura ludowa. Teorie, praktyki polityki. Red. B. Fatyga, R. Michalski. Instytut Stosowany Nauk Społecznych, Warszawa 2014.
 27. Buchowski M.: Model religijności ludowej - próba konstrukcji. "Lud" 1979, t. 63.
 28. Bukowska-Floreńska I.: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza. W: Studia Etnologiczne i Antropologiczne: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną. Red I. Bukowska-Floreńska. T. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 29. Bukowska-Floreńska I.: Przestrzeń kulturowa i społeczna miasta jako problem badawczy. W: Studia Etnologiczne i Antropologiczne: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. I. Bukowska-Floreńska. T. 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 30. Burszta J.: Folklor (hasło). W: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
 31. Burszta J.: Kultura ludowa - kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.
 32. Burszta W.: Wirtualizacja kultury i co z tego wynika. W: Religia i kultura w globalizującym się świecie. Red. M. Kempny, G. Woroniecka. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 1999.
 33. Bystroń J.: Megalomania narodowa. Książka i Wiedza, Warszawa 1995.
 34. Bystroń J.S.: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. PIW, Warszawa 1960.
 35. Bystroń J.S.: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1, Warszawa 1976.
 36. Bystroń J.S.: Komizm. Ossolineum, Warszawa 1993.
 37. Bystroń J.S.: Literatura ludowa. W: Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne. Wybór i oprac. L. Stomma. PIW, Warszawa 1980.
 38. Bystroń J.S.: Tematy, które mi odradzano. Pisma Etnograficzne rozproszone. Wybór i oprac. L. Stomma. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 39. Casanova J.: Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005.
 40. Celary I.: Liturgiczno-pastoralny wymiar chrześcijańskiego pielgrzymowania. W: Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Opole 2005.
 41. Charmaz K.: Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2013.
 42. Chaucer G.: Opowieści kanterbeiyjskie. Wybór. Ossolineum, Wrocław 1963.
 43. Chelini J., Branthomme H.: Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996.
 44. Chłopicki E.: Częstochowskie strony. "Tygodnik Ilustrowany" 1874, t. 14.
 45. Ciupak E.: Kult religijny i jego społeczne podłoże. Studia nad katolicyzmem polskim. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1965.
 46. Ciupak E.: Religia i religijność. Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1982.
 47. Czachowski H.: Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 48. Damrosz J.: Region i regionalizm. Studium interdyscyplinarne. Instytut Kultury, Warszawa 1987.
 49. Datko A.: Sanktuaria i pielgrzymki - pątnictwo w Polsce po 1945 r. W: Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2000.
 50. Davis N.: Europa - rozprawa historyka z historią. Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 51. Daxelmuller C.: Maria - ucieleśnienie człowieka. W: Shrines of Europę. Red. J. Stummer, E. Schwarz. Wydawnictwo Oberbayern-Presse-Gmbh, Altoting 2008.
 52. Derda J.: Językoznawca: Poza Częstochową nikt chyba pierdol nie popycha. http://m.czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,106507,17846600, Językoznawca_Poza_Czestochowa_nikt_chyba_pierdol.html.
 53. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2009. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 54. Dominiczak H.: Wpływ klasztoru jasnogórskiego na patriotyczne postawy Polaków. "Studia Claromontana" 1998, nr 18.
 55. Drożdż B.: Posługa charytatywna znakiem ewangelizacyjnej obecności Kościoła. "Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne" 2008, nr 1.
 56. Dupront A.: Du Sacre, croisades etpelerinages. Images et langages. Paris 1987.
 57. Dupront A.: Puissance et latences dr la religión catholique. Paris 1993.
 58. Durkheim E.: Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. PWN, Warszawa 1990.
 59. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Red. S. Cichy. Poznań 2003.
 60. Dziewoński K.: Teoria regionu ekonomicznego. "Przegląd Geograficzny" 1967, nr 30.
 61. Eade J., Sallnow M.: Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. Wipf and Stock Publishers, Illinois University Press Illinois 1991.
 62. Eliade M.: Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czerwiński. PIW, Warszawa 1993.
 63. Elliade M.: Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym. Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.
 64. Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Red. A. Barnard, J. Spencer. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2008.
 65. Encyklopedia katolicka. Red. E. Gigilewicz. T. 15, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.
 66. Encyklopedia katolicka. Red. S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, S. Fita, J. Misiurek, M. Ruseck, A. Stępień, A. Weiss. T. 7, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 67. Ferenc M.: Czasy nowożytne. W: Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. A. Chwalba. PWN, Warszawa 2005.
 68. Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. PWN, Warszawa 2012.
 69. Folga-Januszewska D.: Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj. "Muzealnictwo" 2010, nr 49.
 70. Forest J.: Pielgrzymowanie jako droga przez życie. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 71. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 72. Frazer J.G.: Złota gałąź. PIW, Warszawa 1962.
 73. Gala S.: Z metodyki badań pogranicza językowego (na materiale polskim). W: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. Red. F. Czyżewski. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2001.
 74. Gałuszka M.: Rocznik Statystyczny GUS. Oprac. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
 75. Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2000.
 76. Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2007.
 77. Geertz C.: Interpretacja kultur. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 78. Gennep A. van: Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.
 79. Gierlach B.: Sanktuaria słowiańskie. Iskry, Warszawa 1980.
 80. Glaeser Z.: Kultura pielgrzymowania u chrześcijan i muzułmanów. W: Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Opole 2005.
 81. Goćkowski J., Smagacz M.: Polska sztuka literacka o bogaceniu się. W: Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości. Red. G. Skąpska. Universitas, Kraków 2002.
 82. Goglin J.L.: Nędzarze w średniowiecznej Europie. Volumen-Bellona, Warszawa 1998.
 83. Gohly J.R.: Polskie sanktuaria, kościoły, miejsc pielgrzymkowe. Wydawnictwo ZET, Wrocław 2003.
 84. Goldonowski A.: Summariusz Historyey o obrazie Panny Mariey który iest na Iasnej Górze Częstochowskiey z różnych Historyi starych polskich y łacińskich krociusieńko zebrany. Kraków 1639.
 85. Golonka J., Żmudziński J.: Muzeum 600. lecia Jasnej Góry. Przewodnik. Paulinianum, Częstochowa 1994.
 86. Golonka J., Żmudziński J.: Skarbiec Jasnej Góry. Paulinianum, Częstochowa 2000.
 87. Golonka J., Żmudziński J.: Skarby i klejnoty Jasnej Góry. Paulinianum, Częstochowa 2005.
 88. Golonka J., Żmudziński J.: Wieża Jasnej Góry i jasnogórskie dzwony i dzwonnice. Paulinianum, Częstochowa 1997.
 89. Golonka Jasna Góra w kulturze polskiej i światowej. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, nr 3.
 90. Golonka J.: Ołtarz jasnogórskiej Bogurodzicy. Paulinianum, Częstochowa 1996.
 91. Golonka J.: Zasięg międzynarodowy wotów jasnogórskich. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, z. 3.
 92. Gorczycka E., Cichobłaziński L.: Opinie Częstochowian na temat potrzeby utworzenia województwa częstochowskiego. W: Region częstochowski. Red. K. Głębocki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 93. Górecki J.: Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar. Instytut Górnośląski, Katowice 1997.
 94. Górecki J.: Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914. Instytut Górnośląski, Katowice 1994.
 95. Górecki J.: Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę Św. Anny. Studium teologiczno-pastoralne. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002.
 96. Grochowski P.: Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 97. Groń R., Hołubowicz R.: Pani Jasnogórska na szlaku pielgrzymim Jana Pawła II. Paulinianum, Częstochowa 2002.
 98. Guriewicz A.: "Cóż to jest... czas?". W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 99. Guriewicz A.: Kategorie kultury średniowiecznej. PIW, Warszawa 1976.
 100. Hajduk-Nijakowska J.: Tradycje pielgrzymowania do miejsc świętych w kulturze współczesnej. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Tradycja w kontekstach kulturowych. Red. J. Adamowski, M. Wójcicka. T. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 101. Hałas E.: Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. PWN, Warszawa 2006.
 102. Handke K.: Pojęcie "region" a symbolika "środka". W: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Red. K. Handke. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993.
 103. Hanter E.: Tutaj bije serce Narodu. Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2001.
 104. Herodot: Dzieje. Czytelnik, Warszawa 2003.
 105. Holmes S.: Budget flights of faith, http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/6958921.stm (dostęp: 15.03.2014).
 106. Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty), sekty, nowe ruchy religijne. Red. Z. Drozdowicz, Z. Stachowski. Wydawnictwo Kurpisz SA, Poznań 2002.
 107. Jabłoński Z.S.: Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę w Częstochowie. Tradycja i współczesność. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, z. 3.
 108. Jabłoński Z.S.: Jasna Góra w odradzającej się Polsce 1918-1921. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii, Częstochowa 1998.
 109. Jabłoński Z.S.: Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pawła II. Paulinianum, Częstochowa 2003.
 110. Jabłoński Z.S.: Pielgrzymki w pobożności ludowej. W: Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003.
 111. Jabłoński Z.S.: Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i przestrzeni. Educator, Częstochowa 2000.
 112. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii, Częstochowa 1998.
 113. Jacher-Tyszkowa A.: Z problematyki wystawy "Matka Boska Częstochowska w polskiej sztuce ludowej i popularnej". "Polska Sztuka Ludowa" 1984, nr 3.
 114. Jackowski A., Pach J., Rudziński J.S.: Jasna Góra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 115. Jackowski A., Sołjan I., Bilska E.: Geografia religii - problemy badawcze, perspektywy rozwoju. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Red. A. Jackowski. Instytut Geografii UJ, Kraków 1977.
 116. Jackowski A., Sołjan I.: Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej. "Peregrinus Cracoviensis" 2007, z. 18.
 117. Jackowski A., Sołjan I.: Środowisko przyrodnicze a sacrum. "Peregrinus Cracoviensis" 2001, z. 12.
 118. Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z.S., Sołjan I., Bilska E.: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 119. Jackowski A.: Główne problemy turystyki religijnej na świecie. W: Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk, 8-9 września 2005. Red. Z. Mroczyński, M. Gulda. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2005.
 120. Jackowski A.: Jasna Góra międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego. Educator, Częstochowa 1996.
 121. Jackowski A.: Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie. W: Turystyka religijna. Red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 122. Jackowski A.: Pielgrzymki oraz turystyka religijna - problemy terminologiczne. W: Turystyka a religia. Red. J. Bergier, J. Żbikowski. Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2003.
 123. Jackowski A.: Pielgrzymowanie. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.
 124. Jackowski A.: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 125. Jackowski A.: Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 126. Jackowski A.: Wstęp. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, z. 3.
 127. Jackowski A.: Zarys geografii pielgrzymek. Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1991.
 128. Jagla J.: Droga nawracająca świat. Kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska, Pomorza i Warmii. W: Pielgrzymowanie i sztuka, Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Red. J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk, A. Lipnicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 129. Jagla J.: Kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska, Pomorza i Warmii. W: Pielgrzymowanie i sztuka, Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Red. J. Lubos-Kozieła, J. Gorzelik, J. Filipczyk, A. Lipnicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 130. Jagla J.: Wota (hasło). W: Encyklopedia Katolicka. T. 20, Wydawnictwo Vac-Żywy Różaniec, Lublin 2014.
 131. Jan Paweł II: Wstańcie, chodźmy! Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004.
 132. Jastrzębski J.: Kultura i regionalizm. W: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides. Red. T. Smolińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 133. Jaśkiewicz A.: Jasna Góra. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1986.
 134. Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A.: Militarna turystyka kulturowa. PWE, Warszawa 2011.
 135. Kaczmarek J.: Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. PWE, Warszawa 2005.
 136. Kalinowski S.: Pielgrzymki Radziwiłłów w XVI i XVII wieku. "Peregrinus Cracoviensis" 2004, z. 15.
 137. Kaliszewski A.: Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
 138. Kalniuk T.: Religijne popwojaże. Mistyka religijna czy mistyfikacja. W: Za miedzę za morze, w zaświaty. Kulturowe wymiary podróżowania. Red. W. Olszewski V. Wróblewska. PTL, Wrocław 2012.
 139. Kałwa D.: Polska doby rozbiorów i międzywojenna. W: Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. A. Chwalba. Warszawa 2005.
 140. Kamocki J.: Zarys grup etnograficznych w Polsce. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1991/1992, vol. XLVI/XLVII, 6, S. F.
 141. Kaufinann J.C.: Wywiad rozumiejący. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 142. Kolberg O.: Dzieła wszystkie. Kaliskie. T. 23, PTL, Wrocław-Poznań 1964.
 143. Kolberg O.: Dzieła wszystkie. Kieleckie. T. 18, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Wrocław Poznań 1964.
 144. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 6 - A. Lebeda: Wiedza i wierzenia ludowe. Red. Z. Kłodnicki. PTL, Wrocław-Cieszyn 2002.
 145. Komornicki T.: Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2003.
 146. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000.
 147. Kopaliński W.: Słownik symboli. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 148. Kopczyńska-Jaworska B.: Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto jako jako przedmiot badań. W: Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. Red. A. Koseski, A. Stawarz. WSH w Pułtusku, Muzeum Niepodległości, Miasto st. Warszawa, Warszawa-Pułtusk 2002.
 149. Kordecki A.: Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655. Nakł. Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, Częstochowa 1991.
 150. Kos T.: Fundacja klasztoru jasnogórskiego w świetle nowej interpretacji źródeł. Wydawnictwo Colonel, Kraków 2002.
 151. Kosiewicz J.: Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej. W: Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana. Red. T. Łobożewicz, R. Kogut. WSE w Warszawie, Warszawa 1999.
 152. Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa 2005.
 153. Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2000.
 154. Kośnik S.: Jasna Góra - Sanktuarium Kościoła. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, nr 3.
 155. Kotula B., Ogiolda M.: Z Opola Madonno zdążamy. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2001.
 156. Kowalski P.: Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2000.
 157. Kozłowski R.: Historia obrazu jasnogórskiego w świetle badań technologicznych i artystyczno-formalnych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1972.
 158. Krakowski S.: "Region częstochowski" w wiekach XII-XV1II. Prawidłowości i specyfika procesów urbanizacyjnych. W: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75-tej rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego. Red. J. Ochmański. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1974.
 159. Kraś J.: Wymagania prawne stawiane biurom podróży organizującym imprezy (wyjazdy) pielgrzymkowe. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej. Red. A. Tunia. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
 160. Krawczyk E.: Z Warszawy na Jasną Górę. "Niedziela" 2007, nr 33.
 161. Kulesza M.: Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego. "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej" 2014, t. 3.
 162. Kuligowski W.: Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 163. Kunczyńska-Iracka A.: Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego. Ossolineum, Wrocław 1978.
 164. Kuźma I.: Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia. PTL, Wrocław 2008.
 165. Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. PWN, Warszawa 2012.
 166. Laberschek J.: Sieć osadnicza okolic Mstowa i Lelowa w pierwszej połowie XIII wieku. Problem granic opola mstowskiego. "Studia Historyczne" 1991, z. 4.
 167. Lach K.: Inicjatywy promujące region w środowiskach lokalnych na pograniczu polsko-czeskim. W: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania - kreacje - popularyzacje. Red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt. PTL, Wrocław 2014.
 168. Laskowski A.: Rocznicowe wspomnienia o początkach województwa. W: 20 lat województwa Częstochowskiego. Red. J. Mielczarek. Urząd Wojewódzki w Częstochowie, Częstochowa 1995.
 169. Lebedavc A.: Wiedza i wierzenia ludowe. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Z. Kłodnicki. T. 6, PTL, Wrocław-Cieszyn 2002.
 170. Levi-Strauss C.: Antropologia strukturalna. Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 171. Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 172. Liturgia to także dzieło sztuki. Z ks. prof. dr hab. Helmutem Sobeczką rozmawia Barbara Stankiewicz. "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2005, nr 5-6 (61-62).
 173. Ługowska J.: Anioł mężem. Bretońska baśń o anielskim małżonku wobec polskiej tradycji ludowej. Przyczynek do literackiej angelologii. "Literatura Ludowa" 2005, nr 6.
 174. Łukaszuk T.D.: Święty Obraz-Ikona Chrystusa i Jego Matki Owocem Wcielenia. "Peregrinus Cracoviensis" 1996.
 175. Łysiak W.: Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim. Wydawnictwo Eco, Poznań 2000.
 176. MacCannel D.: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002.
 177. Maffesoli M.: Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Red. B. Fatyga. PWN, Warszawa 2008.
 178. Maisonneuve J.: Rytuały dawne i współczesne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 179. Majkowska A.: Obraz miasta zamknięty w języku. "Ziemia Częstochowska" 2007, t. 3.
 180. Malinowski B.: Mit, magia, religia. PIW, Warszawa 1990.
 181. Maniurka P.P.: Religijne inspiracje w sztuce ludowej na przykładzie polichromii drewnianego kościoła w Bierdzanach. W: Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze. Red. R. Pierskała, T. Smolińska. Opole 2004.
 182. Marciniak K.: Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 183. Matjasik I.: Polacy narodem pielgrzymów, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4415 (dostęp: 1.08.2016).
 184. Matsumoto D., Juang L.: Psychologia międzykulturowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 185. Matykowski R.: Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie, Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego (Spojrzenie geograficzne). W: Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną. Red. I. Bukowska-Floreńska. T. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 186. Mazur A.: Historia pielgrzymowania. W: Turystyka religijna. Red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 187. Mazur A.: Tinystyka pielgrzymkowa a tinystyka religijna. W: Turystyka religijna. Red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 188. Mączak A.: Peregrynacje, wojaże, turystyka. Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 189. Mezglewski A.: Pielgrzymka jako uczestnik ruchu drogowego. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej. Red. A. Tunia. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
 190. Michalska M.: Dzieje pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę. "Pergrinus Cracoviensis" 2013, nr 24.
 191. Miczka T.: Tradycja i innowacyjność w perspektywie mediamorfozy [w:] Oświata i kultura na Podbeskidziu, Tradycja i współczesność. Folklor-Język-Kultura. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.
 192. Mielczarek C.: Dzieje twierdzy Częstochowskiej na Jasnej Górze. Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 1987.
 193. Mielicka H.: Opory kultury. Problemy tożsamości kulturowej. W: Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Red. A. Nadol- ska-Styczyńska. PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Wrocław- Łódź 2005.
 194. Moles A.: Kicz czyli sztuka szczęścia. PIW, Warszawa 1978.
 195. Mruk W.: Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV wieku. Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2001.
 196. Mruk W.: Sułtan ma sześć słoni i jedną bestię, którą nazywają Zarapha. Świat egzotycznej przyrody w relacjach łacińskich pątników odwiedzających Ziemię Świętą w XIV w. "Peregrinus Cracoviensis" 2005, z. 16.
 197. Najpiękniejsze sanktuaria. Teksty: W. Bednarczuk, W. Sroczyński, Axel Springel. Warszawa 2007.
 198. Nalaskowski J.: Jasna Góra w świetle refleksji teologicznej o sanktuariach maryjnych. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, nr 3.
 199. Nęcki Z.: Komunikacja międzykulturowa. Wydawnictwo PSB, Kraków 1996.
 200. Niemczyk A.: Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej. "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie" 2011, nr 857.
 201. Niemiec M.: Pielgrzymowanie w kościele laterańskim. W: Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Opole 2005.
 202. Nieroba E., Czerner A., Szczepański M.: Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 203. Nitkiewicz K.: Sanktuarium - miejsce pielgrzymowania. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej. Red. A. Tunia. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
 204. Nowak T.A.: Społeczność Wielunia w pierwszej połowie XVI wieku. "Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego" 2012, t. 4.
 205. Nowakowska A.: Wirtualny pielgrzym - o idei pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę i jej obecności w Internecie. W: Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. Red. A. Siwik, L.H. Haber. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.
 206. Ogrodowska B.: Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik. Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa 2001.
 207. Ohler N.: Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą a przygodą. Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
 208. Orynżyna J.: Dewocjonalia częstochowskie. "Polska Sztuka Ludowa" 1976, nr 2.
 209. Ostrowski M.: Pielgrzymka a turystyka religijna, http://www.pastoralna.pl/files/306 Pielgrzymka a turystyka religijna.pdf (dostęp: 7.01.2014).
 210. Owczarski P.: Kultura ludowa regionu częstochowskiego. Przewodnik po wystawie. Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 1972.
 211. Pabian B.: "Zmowa milczenia" czy "teoria spisku". UFO w perspektywie mitu współczesnego. W: Zmowa, intryga, spisek, O tajnych układach w strukturze codzienności. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandary. Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 212. Pabian B.: Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne. PTL, Wrocław 2005.
 213. Pabian B.: Dziedzictwo poprzemysłowe na usługach turystyki industrialnej. Przykład dzielnicy Raków Częstochowa (w druku).
 214. Pabian B.: Ludowe metody i środki lecznicze w świetle refleksji o pielgrzymowaniu. W: Stromata Anthropologica: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie - konteksty - interpretacje. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandary. T. 5, Opole 2009.
 215. Pabian B.: Magiczny, święty, prozaiczny. Krajobraz leśny w przestrzeni egzystencjalnej człowieka. "Literatura Ludowa" 2011, nr 4-5.
 216. Pabian B.: Miastotwórcza rola Jasnej Góry. W: Studia Etnologiczne i Antropologiczne: Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Red. I. Bukowska-Floreńska. T. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 217. Pabian B.: Między magią a religią. Relikty pierwotnych wierzeń w kulturze społeczeństwa wiedzy. "Literatura Ludowa" 2013, nr 4-5.
 218. Pabian B.: Nadzieja na szczęście? Portret Żyda w domach częstochowskich. "Literatura Ludowa" 2008, nr 2.
 219. Pabian B.: Pieczywo obrzędowe w kulturze regionu częstochowskiego. "Lud" 2000, t. 84.
 220. Pabian B.: Relatywizacja postaw w doświadczaniu sacrum. Sprzeczności i niekonsekwencje. W: Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej. Red. S. Szynkiewicz, B. Walęciuk-Dejneka, T. Rokosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011.
 221. Pabian B.: Turystyka parafialna wobec pauperyzacji ludności."Annales De Theologie. Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia" 2014, t. 61, z. 9.
 222. Pacan M.J.: Trasy pieszych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę. "Peregrinus Craco- viensis" 1996, nr 4.
 223. Panasiuk A.: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 224. Pawłowska B.: Urbs sacra. Pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII w.). Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 225. Pazera W.: U Tronu Łaski w Pajęcznie, http://www.niedziela.pl/artykul/7332/nd/U-Tronu-Laski-w-Pajecznie-17 (dostęp: 2.04.2015).
 226. Pełka L.: Rytuały, obrzędy, święta. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989.
 227. Peregrinationes: pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Red. H. Manikowska, H. Zaremski, IH PAN, Warszawa 1995.
 228. Piątkowska K.: Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej. "Łódzkie Studia Etnograficzne" 1994, t. 33.
 229. Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny, Opole 2005.
 230. Pieśń XIX Studzianna. W: W. Kochowski: Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. Maria Eustachiewicz. Ossolienum, Wrocław 1991.
 231. Pietrzykowski J.: Jasna Góra w okresie dwóch wojen światowych. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1987.
 232. Piwowarski W.: Od "Kościoła ludu" do "Kościoła wyboru". W: Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red I. Borowik, W. Zdanowicz. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 1996.
 233. Piwowarski W.: Socjologia religii. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 234. Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze. Red. R. Pierskała, T. Smolińska. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 235. Pociask-Karteczka J., Dermendżijeva K.: Saraswati - mit i rzeczywistość. W: Przyroda-Człowiek-Bóg. Red. B. Izmaiłow. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 236. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. J. Scheinkonig, J. Kowalczewski. Warszawa 1938.
 237. Poradnik pielgrzyma, http://pielgrzymki.opoka.org.pl/poradnik/592.1,Poradnik_pielgrzyma.html (dostęp: 25.10.2008).
 238. Pożyteczny trud pielgrzymowania, http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/pozyteczny-trud-pielgrzymowania,5031923907 (dostęp: 10.12.2015).
 239. Pruszcz P.H.: Morze Łaski Bożey które Bog Koronie Polskiey po różnych mieyscachprzy Obrazach Chrystusa Panay Matki iego... obficie wylewa... Kraków 1662.
 240. Przybyszewski S.: Kontekst w badaniach nad językiem. "Media. Kultura. Komunikacja Społeczna" 2009.
 241. Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A.: Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy. Instytut Geografii UJ, Kraków 1998.
 242. Rapley T.: Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów. PWN, Warszawa 2013.
 243. Raport. Turystyka pielgrzymkowa. "Wiadomości Turystyczne", http://www.wiadomości turystyczne.pl/artykuly/artykul/633,0,47,0, raport_turystyka_pielgrzymkowa.html (dostęp: 1.08.2016).
 244. Religijność i aktywność kobiet w Kościele Katolickim w Polsce. Raport z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie Rady Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski. Oprac. W. Sadłoń, R. Stępisiewicz. Warszawa 2015.
 245. Religijność ludowa - ciągłość i zmiana. Red. W. Piwowarski. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1983.
 246. Rietbergen P.: Europa. Dzieje kultury. Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 247. Robotycki C.: Nie wszystko jest oczywiste. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 248. Rocznik Statystyczny GUS. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
 249. Rocznik Statystyczny GUS. Oprac. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
 250. Rok R.: Częstochowski strój Indowy. Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 1998.
 251. Rola H.: Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1965.
 252. Rozanow Z., Smulikowska E.: Skarby kultury na Jasnej Górze. Interpress, Warszawa 1974.
 253. Rozanow Z., Smulikowska E.: Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura, rzeźba, malarstwo. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 2009.
 254. Rozenfeld K.: Hygiena pielgrzymek do Jasnej Góry, "Zdrowie" 1902, R. 17, t. 2. W: Region Jurajski w piśmiennictwie polskim od XV wieku do początku XX w. Wstępem i komentarzami opatrzył A.J. Zakrzewski. Wydawnictwo WSHiT w Częstochowie, Częstochowa 2004.
 255. Rożej S.J.: Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej syntezą teologiczno-biblijną. "Peregrinus Cracoviensis" 1996, nr 3.
 256. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów. Wybór i oprac. W.P. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Katowice 2009.
 257. Rusek H.: Religia i polskość na Zaolziu. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002.
 258. Ryken L., Wilhoit J.C., Longman T.: Słownik symboliki biblijnej: obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne, i gatunki literackie w Piśmie Świętym. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1998.
 259. Rykiel Z.: Region jako pojęcie socjologiczne. W: Region i regionalizm w socjologii i politologii. Red. A. Pawłowska, Z. Rykiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 260. Ryszka C.: Blizny. W 350. Rocznicę zwycięskiej obrony. Biblioteka "Niedzieli", Częstochowa 2005, t. 172.
 261. Seling H.: Trzy augsburskie figury srebrne na Ołtarzu Matki Bożej na Jasnej Górze. W: Jasnogórski Ołtarz Ojczyzny. Red. J. Golonka. Nakładem Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze przy udziale Wojewody Częstochowskiego, Częstochowa 1991.
 262. Shrines of Europe. Tekst J. Stummer, E. Schwarz. Wydawnictwo Oberbayern-Presse-GmbH, Altotting 2008.
 263. Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2009.
 264. Simonides D.: Folklor słowny. W: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. Red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka. T. 2, Ossolineum, Wrocław 1981.
 265. Simonides D.: Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego. PTL, Wrocław 2007.
 266. Siuda P.: Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 267. Smolińska T.: Contemporaty Ritual Spectacles in the Streets of Polish Cities. "Sloven- sky Narodopis" 2015, cz. 2.
 268. Smolińska T.: Folkloryzm i problemy folkloryzacji. W: Folklorystyka. Dylematy i perspektywy. Red. D. Simonides. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995.
 269. Smolińska T.: Kawały o głupich sąsiadach a Polish jokes. Rozważania wstępne. W: Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 270. Smolińska T.: Monografia wierzeń demonicznych. "Literatura Ludowa" 1988, nr 4-6.
 271. Sobalski F.: Rozwój wytwórczości związany z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku. "Studia Claromontana"1998, nr 18.
 272. Sokolski J.: " To żadna przyjemność prosić". Studium empiryczne żebractwa miejskiego. "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 4.
 273. Sokolski J.: Eschatologiczny wymiar podróżowania w wiekach średnich - iter ascticum. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Red. P. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 274. Sokolski J.: Integracyjny charakter pielgrzymowania w wiekach średnich - iter ascticum. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Red. P. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 275. Spychalska H.: Sakralizacja świata w opowieściach wierzeniowych z regionu kurpiowskiej Puszczy Zielonej. "Literatura Ludowa 2006, nr 3.
 276. Sroczyńska M.: Fenomen religijności ludowej w Polsce - ciągłość i przeobrażenia. W: Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Wydawnictwo SAC, Warszawa 2000.
 277. Starnawska M.: Rozmieszczenie i struktura zbiorów relikwii w polskich miastach średniowiecznych. W: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym. Red. H. Manikowska, H. Zaremska. Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2002.
 278. Starnawski J.: Wespazjan Kochowski. PAN Oddział w Krakowie, Ossolineum, Wrocław 1988.
 279. Steczkowski P.: Pielgrzymka w znaczeniu kanoniczno-prawnym. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
 280. Stępniak C.: Problematyka kartograficznej inwentaryzacji zasobów dla potrzeb budowy strategii gmin w świetle idei utworzenia województwa Częstochowskiego. Region częstochowski. Red. K. Głębocki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 281. Stomma L.: Antropologia kulimy wsi polskiej XIX wieku. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 282. Studia etnologiczne i antropologiczne. Red. I. Bukowska-Floreńska. T. 3: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
 283. Studzieniecki T.: Religia jako stymulator rozwoju turystyki transnarodowej w Europie. W: Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005.
 284. Suboczowa M.: Ogólna charakterystyka kultury ludowej. W: Zabytki kultury ludowej na Śląsku i w Częstochowskiem. Red. B. Bazielichowa. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 1975.
 285. Szafraniec K.: Z dziejów Jasnej Góry. Próba wyjaśnienia genezy klasztoru i sanktuarium w świetle analizy źródeł historycznych. ATK w Warszawie, Warszawa 1980.
 286. Szafrański W.: Pradzieje religii w Polsce. Iskry, Warszawa 1979.
 287. Szafrański W.: Prahistoria religii na ziemiach polskich. Ossolineum, Wrocław 1987.
 288. Szromba-Rysowa Z.: Biesiady wiejskie. "Etnografia Polski" 1984, t. 28.
 289. Sztompka P.: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2012.
 290. Szul R.: Regionalizm. Refleksje na temat ewolucji idei i praktyki regionalizmu w Europie. W: Region i regionalizm w socjologii i politologii. Red. A. Pawłowska, Z. Rykiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 291. Szymborski W.: Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka. "Peregrinus Cracoviensis" 2001, z. 12.
 292. Swiątkiewicz W.: Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji. W: Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Opole 2005.
 293. Świątkowska J.: Atlas polskich strojów ludowych. Strój łowicki. PTL, Poznań 1953, z. 2, cz. 4.
 294. Świtała-Trybek D., Świtała-Mastalerz J.: Czarne anioły, tajemnicze lwy, magiczny kamień. Podania ludowe z Rudy Śląskiej. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2005.
 295. Świtała-Trybek D.: Halembska Pielgrzymka na Jasną Górę - studium kulturoznawcze. "Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia" 2014, t. 61.
 296. Świtała-Trybek D.: Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku. PTL, Wrocław 2000.
 297. Tajchman A.: Diamentowy jubileusz Aeroklubu Częstochowskiego 1945-2005. Kalendarium sześćdziesięciolecia. Aeroklub Częstochowski, Częstochowa 2005.
 298. Tokarski S.: Orient i subkultury. Wydawnictwo Semper, Warszawa 1996.
 299. Tomicki R.: Religijność Indowa. W: Etnografia Polski. Przemiany kultury Indowej. Red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka. T. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 300. Tomziński J.: Jasna Góra Informator. Paulinianum, Częstochowa 1991.
 301. Tresidder J.: Słownik symboli. Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.
 302. Turek K.: Folklorystyka muzyczna wobec wyzwań współczesnej kultury. W: Nowe konteksty badań folklorystycznych. Red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska. PTL, Wrocław 2011.
 303. Turner V., Turner E.L.: Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2009.
 304. Turner V.: Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.
 305. Tylor E.B.: Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiaty, mowy, sztuki i zwyczajów. Drukarnia F. Csernaka, Warszawa 1896.
 306. Uciecha A.: Dziedzictwo starożytności chrześcijańskiej w zakresie opieki nad biednymi. W: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej. Red. A. Barciak. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski Urząd Miejski w Zabrzu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach, Katowice 2004.
 307. Wcisło A., Buczkowska K.: Turystyka zjawisk paranormalnych (śladami duchów po Polsce). W: Współczesne formy turystyki kulturowej. Red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt. Wydawnictwo AWF Poznań, Poznań 2009.
 308. Weber M.: Szkice z socjologii religii. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 309. Wesołowska H.: Zwyczaje i obrzędy rodzinne. W: Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej. Volumen. Red. D. Simonides. Wrocław-Warszawa 1991.
 310. Wilk E.: Nomadyczne przestrzenie audiowizualności? O pewnych złudzenich Imagologii. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Red. P. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 311. Wilkońska A.: Turystyka religijna - między sacrum a profanum. W: Turystyka religijna. Red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 312. Witkowska A.: Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach polskich w\' XIX wieku. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX w. Red. B. Pylak, C. Krakowiak. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988.
 313. Włodarczyk B.: Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni - o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. "Turyzm" 2014, nr 24/1.
 314. Wójcicki K.W.: Pątnicy. W: idem: Obrazy starodawne. Nakładem Gustawa Sennewałda, Warszawa 1843.
 315. Wróblewska V.: Współczesny folklor słowny. W: Folklor w badaniach współczesnych. Red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 316. Wróblewska V.: Folklor w kr4ęgu popkultury. W: Nowe konteksty badań folklorystycznych. Red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska. PTL, Wrocław 2011.
 317. Wuwer A.: Integracyjna funkcja pielgrzymowania w kulturze europejskiej. W: Pielgrzymowanie a integracja. Red. Z. Glaeser, J. Górecki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Opole 2005.
 318. Wysocki J.: Sakrament małżeństwa w pobożności ludowej. W: Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2003.
 319. Zadrożyńska A.: Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji. Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2002.
 320. Zakrzewski A.: Droga Częstochowska albo kazania podróżne o Najświętszej Matyi Pannie przy kompaniey Blońskiey Różańca św. Poznań 1623.
 321. Zakrzewski A.J.: Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku. Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1988.
 322. Zakrzewski A.J.: Kulturowe funkcje Jasnej Góry. "Kultura Oświata. Nauka" 1987, nr 11/12.
 323. Zakrzewski A.J.: Pielgrzymka i folklor pątniczy w świetle siedemnastowiecznych "przewodników" do Jasnej Góry Częstochowskiej. W: Peregrinationes: pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Red. H. Manikowska, H. Zaremska. Instytut Historii PAN, Warszawa 1995.
 324. Zakrzewski A.J.: Udział kultu jasnogórskiego w kształtowaniu sfery publicznej w kształtowaniu sfety publicznej i prywatnej w kulturze polskiej XIX w. "Ziemia Częstochowska" 1991, t. 17.
 325. Zaremska H.: Banici w średniowiecznej Europie. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993.
 326. Zarzyński P., Tomusiak R.: Lipa z Cielętnik. "Las Polski" 2008, nr 21.
 327. Ziębińska-Witek A.: Muzeum (hasło). W: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 328. Złotkowski D.: Gospodarka miast powiatu częstochowskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. "Ziemia Częstochowska" 2000, t. 27.
 329. Złotkowski D.: Rozwój urbanistyczny i przynależność administracyjna Częstochowy od schyłku XVIII wieku do końca I wojny światowej. W: Region częstochowski. Red. K. Głębocki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 330. Zmyślony P., Niezgoda A.: Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 331. Związek J.: Kościół Częstochowski - od parafii do metropolii. W: Region częstochowski. Red. K. Głębocki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 332. Związek J.: Z przeszłości miejscowości i parafii Pajęczno. Sesja naukowa 9.04.2005, http://pajeczno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-396 (dostęp: 19.04.2015).
 333. Związek J.: Ziemia Częstochowska w aspekcie historycznym. Słownik biograficzny Ziemi Częstochowskiej. Red. A.J. Zakrzewski. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1998.
 334. Żebrokowa B.: Metodologiczne problemy badań regionalnych. W: Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne. Studia. Red. I. Bukowska-Floreńska. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1995.
 335. Żymicjusz A.: Skarbnice kościoła Jasnej Góry Częstochowskiej. Kraków 1618.
 336. Braun J.: Częstochowa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. Arkady, Warszawa 1959.
 337. Czerwiński A., Bigoszewska W.: Arsenał Twierdzy Jasnogórskiej. Przewodnik. Paulinianum, Częstochowa 1982.
 338. Dudkiewicz L.: Niebiańska szata. "Niedziela" 2010, nr 36.
 339. Federowski M.: Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. Warszawa 1888.
 340. Frukacz M.: Jest Bóg w Narodzie i jego Matka. "Niedziela" 2015, nr 38.
 341. Głowacki M.: Tajemnice Złotej Góry. "Ziemia Częstochowska" 2013, t. 39.
 342. Golonka J.: Obraz jasnogórskiej Bogurodzicy. Paulinianum, Częstochowa 1996.
 343. Hryń-Kuśmierek R., Śliwa Z.: Encyklopedia tradycji polskich. Wydawnictwo Podsiedlik Raniowski i Spółka, Poznań 2000.
 344. Hupka W.: Rodzi się nowa tradycja. "Niedziela" 2008, nr 33.
 345. Janowski P.: Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach i na Pociesznej Górce w archidiecezji częstochowskiej. Wydawnictwo Koronis, Bęczkowice 2006.
 346. Janukajtis A.M.: Święta Anna Samotrzecia Historia Cudownej Figury i klasztoru SS. Dominikanek pod Przyrowem. Wydawnictwo oo. Dominikanów, Lwów 1937.
 347. Jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Zdjęcia: Z. Siemaszko. Drukarnia Gregorianum, Rzym 1958.
 348. Jasna Góra. Tekst: J. Pach, W. Robak, J. Tomziński. Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Częstochowa-Narni-Terni, Italia 1991.
 349. KAI. Wirtualna Mapa Pielgrzymek w Internecie. "Niedziela" 2007, nr 33.
 350. Kindziuk M.: e-Pielgrzymka.pl "Niedziela" 2009, nr 31.
 351. Kotas M.: Najwyższe na świecie wotum. "Niedziela" 2013, nr 13.
 352. Kowalewska M.: Zawierzyć się Maryi. "Tygodnik Katolicki Niedziela" 2015, nr 36.
 353. Kracla J.: Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w śląskich pieśniach pielgrzymkowych. Katowice 1981.
 354. Leśniów Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Biblioteczka Leśniowska 14, zdjęcia M. Knieja, Wydawnictwo Jedność, Leśniów.
 355. Lompa J.: Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie. Nakładem Księgarni Polskiej A,. Dzwonkowskiego i SP. przy ulicy Miodowej Nr 482, Warszawa 1860.
 356. Łoś H.: Etnograficzno-historyczne przestanki tworzenia się regionu i województwa częstochowskiego. W: Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno-gospodarczym. Red. M. Stańczyk. Wydawnictwo Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, Częstochowa 1978.
 357. Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie. "Niedziela Ogólnopolska" 2009, nr 33.
 358. Myszor J.: Pielgrzymkom PRL. "Gość Niedzielny. Dodatek Specjalny przygotowany przez IPN i Zespól GN" 2008.
 359. Niemcewicz J.U.: Podróż do Wielkopolski i Szląska Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż-Petersburg 1858. W: Region jurajski w piśmiennictwie polskim od XV wieku do początków XX wieku. Wybór tekstów. Wstępem i komentarzami opatrzył A.J. Zakrzewski. WSHiT, Częstochowa 2004.
 360. Ogrodniczak H.: Zarys historii ziem województwa częstochowskiego. W: Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno-gospodarczym. Red. M. Stańczyk. Wydawnictwo Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, Częstochowa 1978.
 361. Pielgrzymka na Jasną Górę przez Internet. "Dziennik" 2007, nr 163 (376).
 362. Rawita-Witanowski M.: Lud wsi Stradomia pod Częstochową. "Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej" 1893, t. 17.
 363. Reymont W.: Pielgrzymka do Jasnej Góry. Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", Warszawa 1988.
 364. Rogulka D.: Historia Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Wydawnictwo Allegro, Gidle 2012.
 365. Ryszka C.: Jasnogórska opowieść. Paulinianum, Częstochowa 2003.
 366. Sanktuaria maryjne Europy. Tekst: J. Stummer, E. Schwarz. Oberbayern-Presse-GmbH, Passau 2008.
 367. Skolik S.: Pielgrzym jako incydentalny użytkownik przestrzeni sakralnej Częstochowy. "Ziemia Częstochowska" 2005, t. 32
 368. Sobalski F.: Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego do 1939 r. W: Powiat częstochowski. Szkice monograficzne. Red. M. Stańczyk. Wydawnictwo Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, Częstochowa 1974.
 369. Tomziński J.: Dzieje Jasnej Góry i Cudownego Obrazu. Paulinianum, Częstochowa 2003.
 370. Twardowski J.: Polska litania. Wydawnictwo Unia, Katowice 2003.
 371. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Red. K. Kunza. Paulinianum, Częstochowa 1991.
 372. Walczyk R.: Paulińskie zamyślenia z Ameryki. "Jasna Góra" 2007, nr 1.
 373. Wiśniewski J.: Diecezja Częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafii Olsztyn. Opoczno 1936. Reprint wydany z okazji jubileuszu Święty Krzyż 2000, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000.
 374. Wlaźlak W.: Koronowane wizerunki Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji częstochowskiej. "Ziemia Częstochowska" 2008, t. 34.
 375. Wróbel Z.: Obrzędy i pieśni weselne w powiecie częstochowskim. "Ziemia Częstochowska" 1938, t. 2.
 376. Wysocki J.: Rytuał rodzinny. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2002.
 377. Wyszyńska A.: 300 lat cudów na Przeprośnej Górce. "Niedziela" 2007, nr 20.
 378. Zaleski W.: Jasna Góra 1382-1982. Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1982.
 379. Zań J., Jasiulewicz R.: Paulini wśród kangurów. Sanktuarium w Penrose Park. "Jasna Góra" 2007, nr 5.
 380. Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów. Oprac. X.J. Fijałek. Kraków 1938, z. 1.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu