BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Gryncewicz Wiesława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Współczesne koncepcje doskonalenia jakości informacji
Modern Conceptions of Information Quality Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 113-124, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informacja, Jakość informacji
Information, Information quality
Note
summ.
Abstract
Jakość system informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. Jest on bowiem traktowany jako "specyficzny układ nerwowy organizacji, która łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania". Aby więc mówić o efektywnym funkcjonowaniu organizacji, należy zaprojektować, a następnie stale doskonalić system informacyjny tak, aby zapewniony był sprawny przepływ informacji. Informacje, obok zasobów ludzkich, są jednym z najważniejszych elementów systemu informacyjnego. Każdy użytkownik może oczekiwać spełnienia innych cech jakościowych lub na innym poziomie. Zastosowanie rewelacyjnej nawet technologii nie jest w stanie zapewnić długotrwałego efektu. Dlatego proces doskonalenia jakości informacji musi być działaniem systemowym, zakorzenionym w strategii firmy, i obejmować szereg różnych elementów. W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego katalogu cech określających informację wysokiej jakości. Istnieje zatem wiele koncepcji doskonalenia jakości informacji, które akcentują nieco odmienne elementy, lecz mają również pewne cechy wspólne. W niniejszym artykule przedstawiono kilka ujęć tej problematyki. Scharakteryzowano - bazujące na założeniu, że informacje są produktem procesów biznesowych - koncepcje L. Englisha i B. Godfreya oraz wykorzystujące kartę wyników podejścia D. Loshina i firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers, a także nieco odmienną propozycję J. Geigera, akcentującą rolę czynnika ludzkiego. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the most important modem conceptions of information quality management. These are:
- Total Information Quality Management Methodology of L. English,
- Algorithm of Information Quality Improvement of B. Godfrey,
- Data Quality Program of D. Loshin,
- Data Quality Program of PricewaterhouseCoopers,
- Data Quality Program of J. Geiger. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality, John Wiley & Sons Inc., New York 1999.
 2. English L., Total Information Quality Management. A Complete Methodology for IQ Management, "DM Review", September 2003.
 3. Geiger J., Data Quality Management: The Most Critical Initiative You Can Implement. Proceedings of the 29th Annual SUGI Conference, SAS Institute 2004, Paper 98.
 4. Godfrey B., Information Quality - An Important Challenge for Modern Quality Management, Proceedings of the European Organization for Quality Congress, Helsinki, Finland, June 1993.
 5. Godfrey B., Information Quality, "Quality Digest", July 1996.
 6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 7. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Loshin D., Enterprise Knowledge Management. The Data Quality Approach, Morgan Kaufmann, San Francisco 2001a.
 9. Loshin D., The Cost of Poor Data Quality, "DM Direct", June 2001b.
 10. Nousak P., Phelps R., A Scorecard Approach to Improving Data Quality, Proceedings of the 27th Annual SUGI Conference, SAS Institute 2002, Paper 158.
 11. PricewaterhouseCoopers LLP, Human Resources Data Quality Program, Partner Briefing, March 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu