BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdler Krzysztof, Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Metody badania efektywności procesów produkcyjnych - case study
Methods of the Efficiency of Production Processes Assessment - Case Study
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 495-510, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Keyword
Proces produkcji, Pomiar efektywności, Studium przypadku
Production process, Efficiency measurement, Case study
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na etapie przygotowań do przyszłych badań wpływu środowiska i stosunków międzyludzkich na wydajność pracy, zwłaszcza zachowań negatywnych, toksycznych i niepożądanych zarówno w grupach pracowniczych, jak i zależnościach służbowych. Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie pomiaru efektywności procesów produkcyjnych i ocena skuteczności obecnie stosowanych metod. Artykuł zawiera opis przykładowego pomiaru efektywności w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej (case study) i pokazuje, w jaki sposób wprowadzono zmiany, które bezpośrednio wpłynęły korzystnie na efektywność przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

One of the basic functions of a management and control of the production process is to assess its efficiency. The concept of efficiency is not clearly defined in the literature. This is related to the multidimensionality of this concept. This article based on the literature analysis and long-term observation in production practice. It is a basis for future research preparation on the impact of the environment and relationships on work performance, especially negative behavior, toxic and side effects in both groups of workers and business relationships. It describes an example (case study) of measurement the effectiveness of the automotive industry company and shows how to change it which immediately had a positive effect on the efficiency of the company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartusik K. (2004), Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", nr 5.
 2. Czerska J. (2009), Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
 3. Edersheim Haas E. (2009), Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa.
 4. Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G. (2014), Ekonomika produkcji, Expol, Olsztyn.
 5. Grycuk A. (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na Lean, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 6. Helms M.M. (2006), Encyclopedia of Management, Thompson Gale, Detroit.
 7. Koliński A. (2011), Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, "Logistyka", z. 5.
 8. Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Kowal W. (2013), Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, "Organizacja i kierowanie", nr 4.
 10. Kudła J. (2003), Zastosowanie analizy obwiedni danych do badan jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, "Ekonomia/Uniwersytet Warszawski", nr 11.
 11. Marr B., Schiuma G., Neely A. (2004), Intellectual Capital - defining key performance indicators for organizational assets, "Business Process Management Journal", Vol. 10, No. 5.
 12. Mączyński W. (2014), Całkowita efektywność maszyn i urządzeń - OEE, "Seria Artykułów Tematycznych Woma Solutions".
 13. Pająk E. (2006), Zarządzanie produkcją, PWN, Warszawa.
 14. Parmenter D. (2015), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, wyd III. Helion, Gliwice.
 15. Pyszka A. (2015), Istota efektywności. Definicje i wymiary, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 230.
 16. Reinfuss R. (2009), MBO - prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą, Helion, Gliwice.
 17. Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i Finanse", nr 1.
 18. Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M. (2015), Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76.
 19. Samuelson P. A., Nordhaus W.D. (2014), Ekonomia, wyd XIX. Rebis, Poznań.
 20. Steiner S. H., MacKay J. R. (2004), Effective monitoring of Processes with Parts Per Milion Defective, "Frontiers im Statistical Quality Control", nr 7/2.
 21. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych", z. 2.
 22. Wardzińska K. (2012), Stochastyczna analiza graniczna - przegląd zastosowań, "Economics and Management", nr 4.
 23. Wilczyński R. (2014), Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 66.
 24. Zadworny W. (2014), Ocena efektywności technicznej przedsiębiorstw województwa podkarpackiego metodą granicznej analizy danych [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.) Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 25. Zajdler K., Saniuk A. (2016), Czynnik ludzki jako problem w ocenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, "Problemy Profesjologii", nr 1/2016.
 26. Capstone Metrics materials (2011), Overall Equipment Effectiveness (OEE), a general discussion with calculation methods, "The line of sight to manufacturing experience".
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu