BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inteligentny i trwały rozwój : pojęciowe i poznawcze wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej
Smart and Sustainable Development : Notional and Cognitive Challenges for Economic Theory and Practice
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 4(82), s. 3-14, bibliogr. s. 14
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój zrównoważony
Social economic development, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy skupili się na problemie interpretacji pojęcia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zwrócili uwagę na związane z tym problemy pojęciowe i poznawcze, a także przedstawili sposoby rozumienia: rozwoju społeczno-ekonomicznego, wzrostu gospodarczego i innych mierników we współczesnej ekonomii. Omówili również główne atrybuty rozwoju, takie jak: (1) dynamika-statyka i trwałość, (2) kierunki rozwoju-celowość, (3) nieliniowość, (4) proporcjonalność, (5) podtrzymywanie-zasilanie oraz (6) holizm-redukcjonizm. Jednocześnie autorzy pokazali błędy używania pojęcia rozwoju inteligentnego i rozwoju racjonalnego. W podsumowaniu zaprezentowali własny model ewolucji gospodarki (opartej na wiedzy gospodarki zrównoważonej i trwałej). (abstrakt oryginalny)

The paper reflects on the various interpretations of the idea of socio-economic development. Presented are notional and cognitive problems associated with this concept along with the ways in which socio-economic development, economic growth and different measures are understood in the modern economy. Also discussed are the main attributes of development, such as: (1) dynamics, statics and sustainability, (2) development directions and purposes, (3) nonlinearity, (4) proportionality, (5) sustenance and reinforcement, (6) holism and reductionism. The author points out how the notions of intelligent development and rational development are misused and proposes her own model of economic evolution (knowledge-based sustainable economy). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becla A., Czaja S., 2014, Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (68).
  2. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., 2012, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  3. Czaja S., 2011, Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Czaja S., 2011, Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.3.2010 KOM (2010) wersja ostateczna, ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1_pdf (data wejścia: 10.10.2013).
  6. Fanfani A., 1965, Historia doktryn ekonomicznych, Wydawnictwo Odnowa, Londyn.^Gerrig R., Zimbardo P., 2008, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Wydawnictwo Fundacja Solidarności, Gdańsk.
  8. Keynes J. M., 1956, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  9. Wskaźniki ekorozwoju, 1999, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu