BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romański Mirosław (Politechnika Rzeszowska)
Title
Znaczenie zjawiska korupcji dla bezpieczeństwa państw upadłych
Meaning of the Occurrence of the Corruption for The Safety of Fallen States
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 1, s. 25-40, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Korupcja, Państwo
Security, Corruption, State
Note
summ.
Country
Azja, Afryka
Asia, Africa
Abstract
Artykuł przedstawia problematykę wpływu zjawiska korupcji na bezpieczeństwo państw upadłych. Mimo wielu problemów natury wewnętrznej, wojen domowych i bezprawia w przypadku tych państw korupcja stanowi czynnik dodatkowo osłabiający i destabilizujący funkcjonowanie państwowości. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem towarzyszącym korupcji jest rozwój przestępczości zorganizowanej, połączony z praniem brudnych pieniędzy, handlem bronią, handlem ludźmi, narkotykami i włączaniem w to organizacji terrorystycznych oraz radykalnych bojówek paramilitarnych. Proceder korupcyjny w przypadku omawianych państw w znacznym stopniu jest powodem tego, że kraje te przez wiele lat są w stanie permanentnego i ciągle pogłębiającego się kryzysu wewnętrznego. O ile przed atakami terrorystycznymi z 11 IX 2001 r. państwa upadłe postrzegano jako problem humanitarny i czynnik destabilizujący typu regionalnego, o tyle po tej dacie wszystkie nadmienione uwarunkowania nabrały charakteru globalnego i wpisały się w problematykę globalnych strategii bezpieczeństwa. Artykuł jedynie sygnalizuje zjawisko, ma charakter przyczynkarski i może inspirować do rozwijania dalszych badań w tej dziedzinie (abstrakt oryginalny)

The article is showing issues of the influence of the phenomenon of the corruption on the safety of states fallen. In spite of many problems of the internal nature, civil wars and the anarchy in the case the corruption constitutes these states factor additionally weakening and destabilizing functioning statehoods. Peculiarly a development of crime is a dangerous adjunct of the corruption organized, connected with money laundering, arms trade, trade with people, drugs and including the organization of terrorist and radical hit squads into it paramilitary. The corruption practice in case of discussed states to a considerable degree is a reason of the fact that these countries for many years are in the state of the permanent and still deepening crisis internal. Provided before terrorist attacks from 11 September 2001 of the state fallen they perceived as the humanitarian problem and the destabilizing factor of the regional type, after it is these assaults all discussed conditioning gained global character and became part of issues of global safety strategies. Article only he is indicating the phenomenon, has contributory character and can inspire to of developing further research in this field. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramczyk A.: Krucjata antykorupcyjna, "Prawo i Życie" 1998, nr 21
 2. Bartuś A.: Korea Północna - państwo totalitarne zagrażające bezpieczeństwu globalnemu. Zarys problemu, "Chorzowskie Studia Polityczne" 2014, nr 7
 3. Bieleń S.: Państwa upadłe, w: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2006
 4. Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/cpi2015 [dostęp: 15.11.2016].
 5. Gemechu D.: The linkage between dictatorship and poverty in Africa, "Afryka, Azja, Ameryka Łacińska - Studia i Materiały" 80(2003)
 6. Gemechu D.K.: Walka z biedą, korupcja i priorytety obronności. Dylematy współczesnej Afryki. "Forum Politologiczne". 2011, t. 12
 7. Jagielski W.: Głód i korupcja dziesiątkują Afrykę, "Gazeta Wyborcza" 2006, nr 63
 8. Klin J.: Państwa upadłe, w: Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław: Wydawnictwo PAN 2014
 9. Korupcja w Afganistanie. Wszystko na sprzedaż, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualno sci/3790,Korupcja-w-Afganistanie-Wszystko-na-sprzedaz.html [dostęp: 23.11.2016].
 10. Kula M.: Znika jedzenie dla głodujących Somalijczyków. Trafia na targi przy obozach. ONZ bada sprawę, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10124687,Znika_jedze nie_dla_glodujacych_Somalijczykow__Trafia.html#ge_related=1 [dostęp: 27.11.2016].
 11. Lawal G.: Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change, "Humanity & Social Sciences Journal" 2007, nr 2(1)
 12. Mapa korupcji. Stan przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2011 r., oprac. CBA, Warszawa: Wydawnictwo CBA 2012
 13. Modrzejewska M.: Anarchistyczna utopia - czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 8(2011), nr 3
 14. Parafianowicz Z., Wysocki P., Kamiński J.: Karzaj rządzi dalej w podejrzanym towarzystwie, "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 226, s. A9.
 15. Program pomocy ONZ dla Somalii jest przeżarty korupcją, http://konflikty.wp.pl/kat,1020303,title,Program-pomocy-ONZ-dla-Somalii-jest-przezarty-korupcja,wid,12059486,wiadomosc.html?ticaid=118208 [dostęp: 15-11-2016].
 16. Reporting of bribery and public confidence in the fight against corruption remain low, http://www. transparen-cy.org/news/pressrelease/reporting_of_bribery_and_public_confidence_in_the_fight_against_corrup [dostęp: 22.11.2016].
 17. Roman Ł.: Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku, "Obronność - Zeszyty Naukowe" 2014, nr 3
 18. Rotberg R.: Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators, https://www. brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf [dostęp: 27.11.2016].
 19. Stańczyk M.: Terytorium państw upadłych jako przestrzeń sprzyjająca powstawaniu, rozwojowi i działalności organizacji terrorystycznych, w: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012
 20. Warner J.: Eritrea's military unprofessionalism and US security assistance in the Horn of Africa, "Small Wars & Insurgencies" 24(2013), nr 4
 21. Zajadło J.: Prawo międzynarodowe wobec problemu "państwa upadłego", "Państwo i Prawo" 2005, nr 2
 22. Zajączkowski J., Zajączkowski K.: Kryzys somalijski, w: Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2002
 23. Ziędalska E.: Państwa upadłe i upadające zagrożeniem dla współczesnego światowego bezpieczeństwa na podstawie byłej Jugosławii, w: ONZ - wyzwania na XXI wiek, materiały pokonferencyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersyteckie 2005
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu