BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda Paweł (Uniwersytet Warszawski; Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), Kozłowska-Chyła Beata (Uniwersytet Warszawski; Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)
Title
Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - wybrane aspekty
Administrative Proceedings on Permission from the Polish Financial Supervision Authority for the Execution of Insurance and Reinsurance Activities - Selected Aspects
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 17-33, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Nadzór ubezpieczeniowy, Działalność ubezpieczeniowa, Reasekuracja
Insurance supervision, Insurance activity, Reinsurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony analizie wybranych praktycznych aspektów postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego zakładu ubezpieczeń i dla krajowego zakładu reasekuracji. W treści artykułu scharakteryzowano przebieg postępowania administracyjnego we wskazanej wyżej sprawie administracyjnej, wskazano także na problemy praktyczne, które występowały w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1206, z późn. zm.) i które to problemy - jak można zasadnie domniemywać - będą występować również w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1844). (abstrakt oryginalny)

The article is focused on an analysis of selected practical aspects of the administrative proceedings before the Polish Financial Supervision Authority on permission for the execution of insurance and reinsurance activities. The article focuses on the characteristics of the administrative proceedings in the aforesaid case; there is also a description of selected practical problems that have occurred during the administrative proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority under the provisions of the Act of 22 May 2003 on insurance operations (Journal of Law of 2015, item. 1206, as amended.), and which - as can be reasonably presumed - may also occur during the administrative proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority under the provisions of the Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance operations (Journal of Law of 2015, pos. 1844).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Komentarz do art. 7 k.p.a., [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis, Warszawa 2015.
 2. Kozłowska M., Komentarz do art. 170 u.dz.u.r., [w:] Czublun P. [red.], Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Legalis, Warszawa 2016.
 3. Ludwiczyńska A., Czy zezwolenie na działalność bankową jest licencją?, "Prawo Bankowe 2001, nr 5.
 4. Wajda P., Śliwa M.A., Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF, "Monitor Prawa Bankowego" 2014, nr 5.
 5. Waligórski M., Charakter prawny pozwoleń na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 3.
 6. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r.; sygn.: IV SA/Wa 1779/03; Legalis.
 7. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2004 r.; sygn.: I SA 1869/03; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 8. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2005 r.; sygn.: VII SA/Wa 1764/04; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 9. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 września 2005 r.; sygn.: II SA/Gd 2508/02; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 10. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r.; sygn.: II SA 2406/02; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 11. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2006 r.; sygn.: I SA/Wa 1519/05; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 12. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 maja 2006 r.; sygn.: II SA/Bk 1092/05; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 13. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2006 r.; sygn.: VII SA/Wa 452/06; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 14. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r.; sygn.: VII SA/Wa 1532/06; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 15. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r.; sygn.: VII SA/Wa 878/07; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 16. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2007 r.; sygn.: III SA/PO 601/07; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 17. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r.; sygn.: VIII SA/Wa 619/07; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 r.; sygn.: I SA/Wa 474/09; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 19. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lipca 2009 r.; sygn.: II SA/Go 330/09; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 20. Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 1999 r.; sygn.: I SA 1551/98; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 21. Wyrok NSA z dnia 13 marca 2007 r.; sygn.: II OSK 445/06; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 22. Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2009 r.; sygn.: II GSK 763/08; orzeczenia.nsa.gov.pl.
 23. Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2010 r.; sygn.: II OSK 1131/10; orzeczenia.nsa.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu