BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Fate Shivan (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
Methods of Analysis of the Impact of Public Interventions on Poverty
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 90-102, tab., rys., bibliogr. 51 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Interwencja humanitarna, Ubóstwo
Humanitarian intervention, Poverty
Note
JEL Classification: I3
streszcz., summ.
Abstract
W związku z dużą skalą zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mają- cych na celu jego ograniczanie. Działania te mają charakter interwencji publicznych i docelowo powinny prowadzić do pozytywnej zmiany strukturalnej. Nie zawsze jednak tak się dzieje-zatem przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów jego wdrożenia - zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji, która jest trudnym procesem, realizowanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą procesu ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale przede wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, a jego celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju modeli. (abstrakt oryginalny)

Due to the large scale of the phenomenon of poverty, a very important element of public policy at all levels (international, national and regional) is to undertake activities aimed at limiting this problem. These activities should ultimately lead to positive structural change. However, it does not always happen - so before the realization of a particular public intervention, it is advisable to make a thorough analysis of the effects of its implementation - both short and long term. In practice, the results of public intervention are mostly evaluated ex-post with the use of different methods. However, the essence of the evaluation process should not only be observation of past events, but also an acquaintance with the effects of planned activities. Hence, this article focuses mainly on ex-ante analyses of the impact of public intervention on levels of poverty, and its purpose is to review the methods that can be used in such analyses, with particular emphasis on various types of models. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bargain O., Morawski L., Myck M., Socha M. (2007), As SIMPL As That: Introducing a Tax-Benefit Microsimulation Model for Poland, IZA, Bonn.
 2. Benedek D., Scharle Á., Szabó P.,(2007), Microsimulation in Government Decision Making in Hungary, 1st General Conference International Microsimulation Association, Vienna.
 3. Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. (red.), (2012), Ewaluacja - Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Blanchet D. (2014), La microsimulation dynamique: principesgénéraux et exemplesenlangage R, Institut National de la Statistique et des ÉtudesÉconomiques, Paris.
 5. Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P. (2005), Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 6. Brewer M., Browne J., Joyce R., Sutherland H. (2005), Micro-simulating child poverty in 2010 and 2020, IFS, London.
 7. Bukowski M. (2010), Employment in Poland 2008, IBS, Warszawa.
 8. Bukowski M., Dyrda S., Kowal P.(2010), EU-ImpactMod - opis modelu, IBS, Warszawa, dostępny na: www.archiwum.ewaluacja.gov.pl (19.10.2016).
 9. Bukowski M., Magda I. (2013), Zatrudnienie w Polsce - ubóstwo a praca, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 10. Bukowski M., Wierus K. (2011), Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym, IBS, Warszawa.
 11. Callan T., Keane C., Walsh J., Lane M. (2010), From Data to Policy Analysis: Tax - benefit Modelling Using SILC 2008, "Statistical and Social Inquiry Society of Ireland", 40.
 12. Callan T., Keeney M., Nolan B., Walsh J. (2001), Reforming tax and welfare, The Economic and Social Research Institute, Dublin, dostępny na: https://www.esri.ie/pubs/PRS42.pdf (19.10.2016).
 13. Canova L., Piccoli L., Spadaro A. (2015), An ex-ante evaluation of the Revenu de Solidarité Active by micro-macro simulation techniques, "IZA Journal of European Labor Studies", nr 4.
 14. David MG., Lhommeau B., Starzec Ch. (1999), Le Modèle de Microsimulation INES, Institut National De La Statistique Et Des ÉtudesÉconomique, Paris 1999, dostępny na: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=f9902_tome 2 (19.10.2016).
 15. Domitrz A., Morawski L., Myck M., Semeniuk A. (2013), Dystrybutywny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych z lat 2006-2011,"Bank i Kredyt", 44(3), s. 261-286.
 16. Dudzińska A. (2015), Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej, "Studia z Polityki Publicznej", 3(7).
 17. Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, Warszawa 2014.
 18. EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
 19. Findeisen W., Quade E.S. (1996), Metodologia analizy systemowej, w: Findeisen W. (red.), Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa.
 20. Fontaine M., Sicsic M. (2016), Nowcasting the poverty rate by microsimulation, 2nd Meeting of Providers of OECD Income Distribution Data, OECD, Paris.
 21. Forrester J.W. (1971), Planungunterdem Einflusskomplexer Sozialer Systeme, w: Ronge V., Schmieg G. (red.), Politische Planung in Theorie und Praxis, Piper Verlag, München.
 22. Giles Ch., McCrae J. (1995), TAXBEN: the IFS microsimulation tax and benefit model, IFS, London, dostępny na: http://www.ifs.org.uk/publications/572 (19.10.2016).
 23. Górniak J., Keler K. (2008), Rola systemów wskaźników w ewaluacji, w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 24. Greszta M., Hulej M., Lewińska R., Michałek A., Pońsko P., Rybaczyk B., Schulz B. (2012), Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2012, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, dostępny na: https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_reestymacja_20 12.pdf (27.10.2016).
 25. Hatry H.P. (2007), Performance Measurement: Getting Results, Urban Institute Press, Washington.
 26. D.C. Haughton J., Shahidur R. Khandker, (2009), Handbook on Poverty and Inequality - Poverty Monitoring and Evaluation, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington.
 27. Kaczor T. (2006), Model MaMoR2 - Informacje o konstrukcji i założeniach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 28. Kaczor T., Socha R. (2008), Badanie wpływu narodowego planu strategicznych ram odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, dostępny na: http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/MaMoR1.pdf (19.10.2016).
 29. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Burzyński W., Ważniewski P., Barteczko K., Duchnowska E., Przystupa J., Marzec A., Marczewski K. (2006), Ocena szacunkowa narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013. Raport końcowy, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 30. Keehley P. (2008), Abercrombie N., Benchmarking in the Public and Nonprofit Sectors: Best Practices for Achieving Performance Breakthroughs, Jossey-Bass, San Francisco.
 31. Konopczak K., Skibicki J. (2012), Mikrosymulacyjny model podatkowo-zasiłkowy Ministerstwa Finansów, MF, Warszawa.
 32. Kościelecki P., Warzybok B. (red.) (2011), Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 33. Legendre F., (2001), MYRIADE: le modèle de microsimulation de la CNAF [Un outild'évaluation des politiquessociales], "Recherches et Prévisions", nr 66, s. 33-50.
 34. Łatuszyńska M., Fate S. (2016), Przeciwdziałanie ubóstwu w polityce społecznej na poziomie unijnym i krajowym, "Studia Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 46.
 35. Matejczuk A., Stronkowski P., Zych M. (2014), Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa", Coffey International Development Sp. z o. o., Warszawa.
 36. MIPS (2014), Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 37. Myck M., Kundera M., Oczkowska M. (2013), Finansowe wsparcie rodzin w Polsce: obecny system i przykłady modyfikacji w systemie podatkowym, CenEA, Szczecin, dostępny na: http://www.cenea.org.pl/ (19.10.2016).
 38. Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 39. Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społecznej i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 40. Panek T. (2014), Statystyka Społeczna, PWN, Warszawa.
 41. Piccoli L., Canova L., Spadaro A. (2009), SYSIFF 2006: A Microsimulation model for the French tax system - MicroSimula, Paris School of Economics, Paris.
 42. Piech K. (2008), Ewaluacja oddziaływania funduszy unijnych - teoria i praktyka modelowania makroekonomicznego, w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o, Warszawa.
 43. Płoszaj A. (2008), Ewaluacja ex ante RPO Lubuskie 2007-2013, w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 44. PUE, Programy Regionalne, Portal Funduszy Europejskich 2014, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 45. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (2009), Rozwój systemów prognozowania inflacji w wybranych krajach, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LXXI(4).
 46. Ramsza M., Kowal P., Lis M. (2015), Model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim, IBE, Warszawa.
 47. Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych, Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 48. Sternik A. (2008), Ewaluacja interwencji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 49. Sutherland H., Figari F. (2013), EUROMOD: the European Union tax-benefit microsimulation model, "International Journal of Microsimulation", 6(1).
 50. Szivós P., Rudas T., Tóth IG. (1998), A Tax-benefit Microsimulation Model for Hungary, Workshop on Microsimulation in the New Millennium: Challenges and Innovations, Cambridge, dostepny na: http://www.tarki.hu/research/microsim/micro2.html (19.10.2016).
 51. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.(2015), Warszawa. Using EUROMOD to now cast poverty risk in the European Union, Eurostat, Luxembourg 2013. Zybała A. (2012), Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu