BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Jędraszczyk-Kałwak Joanna (Urząd Gminy Pilchowice)
Title
Controlling in Employees' Opinionsin Small and Medium Enterprises
Kontrolowanie w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kontrola, Controlling, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Funkcje zarządzania
Control, Controlling, Small business, Management functions
Note
summ., streszcz.
Abstract
Każda z funkcjonujących organizacji stara się sprawnie i skutecznie osiągać swoje cele. Aby móc ocenić, czy zamierzone cele zostały osiągnięte, organizacje powinny przeprowadzać systematyczną kontrolę. Kontrolowanie jest nie tylko końcową funkcją zarządzania, ale jest ściśle uzależnione od wszystkich funkcji zarządzania. To ostatnie ogniwo i swego rodzaju sprawdzian, czy wszystkie pośredniczące funkcje zapewniły realizację celów, zadań i obowiązków, które zostały określone na poziomie funkcji planowania. Prezentowany artykuł dotyczy procesu kontrolowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autorki omawiają kwestie teoretyczne związane z kontrolą w przedsiębiorstwie. Dodatkowo w artykule zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Celem niniejszego artykułu, poza określeniem teoretycznych podstaw z zakresu kontrolowania w organizacjach, jest zbadanie procesu kontrolowania w śląskich małych i średnich przedsiębiorstwach w ocenie pracowników. (abstrakt oryginalny)

Every active organisation tries to achieve its goals smoothly and effectively. To be able to asses if the objectives pursued have been achieved, organisations shall carry out a regular control. Controlling is not only the final function of management but it is also depended on every other management functions. It is the final step and a kind of test that shows if all the intermediary functions met the objectives, tasks and duties, which have been defined at the stage of planning. This article concerns the controlling process in small and medium enterprises. Authors discuss theoretical issues connected with controlling in an enterprise. Moreover, the article presents results of a self-study carried out among employees in small and medium enterprises, which run their activity in Silesian Voivodship. The aim of this article is to assess controlling in the view of employees in small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 4. Holstein-Beck M., Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Kożuch B. (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
 7. Kożuch B., Cywoniuk M., Wstęp do organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 8. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.
 9. Mockler R.J., The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984.
 10. Nieżurawski L. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 11. Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 1998.
 12. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 13. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 14. Steinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodycznego określenia pojęć, "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 1.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-8658
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2920
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu