BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkus Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej
Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 45-56, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Współpraca, Partnerstwo logistyczne, Zaufanie, Przewaga konkurencyjna, Relacje dostawca-odbiorca
Cooperation, Logistics partnership, Trust, Competitive advantage, Supplier-recipient relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wśród podstawowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej znaczącą rolę odgrywa integrowanie przepływów towarów i towarzyszących im informacji pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w tworzeniu i dostarczaniu produktów odbiorcom w łańcuchach dostaw, ale także zakresów uczestnictwa wyspecjalizowanych usługodawców w obsłudze takich przepływów. W odpowiedzi na zmieniające się warunki w otoczeniu przedsiębiorstw wprowadzane są zmiany dostosowawcze, co wymaga ukierunkowania na utrwalanie i rozwój współpracy. W raz z upływem czasu nastawienie kooperantów, a następnie podejmowane przez nich działania mogą ulegać zmianom. Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań zmian w dwustronnych relacjach, występujących we współpracy logistycznej przedsiębiorstw. Jako punkt wyjścia rozważań potraktowano istotę dwustronnych relacji kooperacyjnych. W dalszej części uwzględniono prezentację czynników wpływających na charakterystykę relacji między odbiorcą i dostawcą, kierunków rozwoju relacji kooperacyjnych oraz warunków, które powinny spełniać relacje we współpracy logistycznej. (abstrakt oryginalny)

Among main determinants of competitive advantage the integration of flow of goods and information between enterprises involved in preparation and delivery of goods to customers play a significant role. Also the scope of cooperation with specialized service providers participating in such flows is important. In response to changing conditions in the business environment adjustments of parties are made. It requires a focus on consolidation and permanent development of cooperation. Attitudes of parties and their actions can change. The objective of the article is to present determinants of changes in bilateral relations in logistics cooperation. The starting point of presentation is the characteristics of bilateral cooperative relationships. Later, factors affecting the characteristics of relationship between customer and supplier, directions of development of cooperation and conditions required in logistics relationships are also taken into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson E., Weitz B., Determinants of continuity in conventional industrial channel dyads, "Marketing Science" 1989, Vol. 8, No. 4.
 2. Arndt J., Toward a Concept of Domesticated Markets, "Journal of Marketing" 1979, Vol. 43.
 3. Bendapudi N., Berry L.L., Customers' Motivations for Maintaining Relationships With Service Providers, "Journal of Retailing" 1997, Vol. 73, No. 1.
 4. Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S., Developing buyer-seller relationships, "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51, No. 2.
 5. Landeros R., Monczka R.M., Cooperative buyer/seller relationships and firm's competitive posture, "Journal of Purchasing and Materials Management" 1989, Vol. 25, No. 3.
 6. Macneil I.R., Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law, "Northwestern University Law Review" 1978, Vol. 72.
 7. Mitręga M., Marketing relacji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 8. Mouzas S., Henneberg S.C., Naude P., Trust and Reliance in Business Relationships, "European Journal of Marketing 2007, Vol. 41, No. 9/10.
 9. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 10. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 11. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 12. Thibaut J. W., Kelley H.H., The Social Psychology of Groups, John Wiley & Sons, New York 1959.
 13. Waters D., Supply Chain Management. An Introduction to Logistics, Second Edition, Palgrave Macmillan, New York 2009.
 14. Waters D., Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics, Second Edition, Kogan Page, London, Philadelphia, New Dehli 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-8658
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2922
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu