BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Title
Analiza zależności stóp zwrotu z inwestycji w Respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych
Return Dependency of Respect Index and the Main Global Socially Responsible Indexes
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 89-98, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Stopa zwrotu, Indeks RESPECT, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Rate of return, RESPECT Index, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje zależność stóp zwrotu indeksu Respect z innymi indeksami skupiającymi spółki społecznie odpowiedzialne. Wydaje się, iż powinna występować zależność pomiędzy zachowaniem się tego typu indeksów. Przeprowadzona analiza stóp zwrotu w okresie 19.11.2009-31.12.2013 nie wskazała na zależności korelacyjne pomiędzy badanymi indeksami a indeksem Respect notowanym na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the dependence of the index returns Respect other indices focused socially responsible company. It appears that there should be a relationship between the behavior of this type of indexes. The analysis of rates of return in the period 19.11.2009-31.12.2013 not indicated correlations between the studied indices and Respect Index listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anderson J., Social responsibility and the Corporation, "Business Horizonts" 1986, Vol. 6.
  2. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl [dostęp: 31.01.2014].
  3. Jedynak T., Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 875.
  4. Jo H., Saha T., Sharma R., Wright S., Socially Responsible Investing vs Vice Investiong, 2009.
  5. Kołosowska B., Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, UMK, Toruń 2012.
  6. Portfele indeksów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#RESPECT [dostęp: 31.01.2014].
  7. Redins L., The Evolution of Socially Responsible Investing, www.enn.com, 2012.
  8. Respect Index. Opis projektu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.odpowiedzialni.gpw.pl [dostęp: 31.01.2014].
  9. Sharpe W., Capital Asset Prices, A theory of market equilibrium under conditions of risk, "Journal of Finance" 1964. Vol. 19.
  10. Sroka R., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Pracodawcy RP, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-8658
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2929
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu