BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mężyk Anna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Zamkowska Stanisława (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
Contribution of Radom Academic Centre in the Development of Transport Economics
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 27-35, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Ekonomika transportu
Transport economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja działalności dydaktycznej i dorobku naukowego radomskiego ośrodka akademickiego w obszarze ekonomiki i organizacji transportu. Ośrodek powstał w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu kolejowego na początku lat siedemdziesiątych, przy Wydziale Transportu uczelni radomskiej. Początkowo kształcono studentów w dwóch specjalnościach: organizacja i technika transportu kolejowego oraz sterowanie ruchem kolejowym. Nowe wyzwania wynikające z procesu transformacji systemowej i gospodarczej znalazły odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej radomskiej grupy ekonomistów transportu. Do początkowej problematyki związanej z transportem kolejowym oraz infrastrukturą transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, kolejowym i drogowym, a także zagadnienia rozwoju i kształtowania transportu regionalnego oraz logistyki i marketingu w transporcie. W artykule przedstawiono zainteresowania naukowe i dorobek osób, które współtworzyły radomski ośrodek ekonomiki transportu, przede wszystkim dr hab. Stanisławy Zamkowskiej i dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek oraz ich wychowanków i doktorantów: dr. hab. inż. Tadeusza Dyra, dr hab. inż. Anny Mężyk, dr inż. Beaty Zagożdżon i dr. inż. Pawła Kozubka.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present the teaching activities and scientific achievements of scientists representing Radom academic center in the area of transport economics and organization. The beginning of this activity in Radom in the early seventies was connected with the need of training both in-service and new personnel for railway transport. The course was conducted by the Faculty of Transport at the Radom college. Initially, the Faculty offered two degree programs: organization and technology of rail transport and rail traffic control. New challenges arising from the process of economic transformation necessitated the introduction of new fields of study both in the teaching and research activities of the group of transport economists in Radom. The previous education fields related to rail transport were supplemented by problems of structural and management changes in urban, rail and road transport, as well as the issues of development of regional transport, logistics and marketing in transport. The article presents research interests and achievements of people who co-created Radom group of transport economists, mainly dr hab. Stanislawa Zamkowska and dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek and their students and PhD candidates: dr hab. Tadeusz Dyr, dr hab. Anna Mężyk, dr Beata Zagożdżon and dr Paweł Kozubek.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1977). Podstawy ekonomiki transportu. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń. Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej nr 37. Kielce.
 2. Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1982). Ekonomika transportu kolejowego. Skrypt. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
 3. Zamkowska S. (1984). Odbudowa i funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce w latach 1944-1949. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 4. Zamkowska S. (1988). Inwestycje COP - geneza i realizacja do 1939 roku. Warszawa: PAX.
 5. Zamkowska S. (1991). Rozwój transportu kolejowego Polski Ludowej 1944-1984. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
 6. Kotowska-Jelonek M. (1994). Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
 7. Dyr T. (1996). Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 8. Mężyk A. (1999). Restrukturyzacja kolei europejskich. Wybrane przykłady. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 9. Zagożdżon B. (2001). Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 10. Dyr T. (2009). Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
 11. Mężyk A. (2011). Uwarunkowania i efekty reform kolei. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 12. Kozubek P.R. (2012). Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 13. Dyr T., Kozubek P.R. (wyd. 1 - 2011, wyd. 2 - 2013). Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM".
 14. Zamkowska S., Zagożdżon B. (2010). Podstawy logistyki. Radom: Politechnika Radomska.
 15. Zamkowska S., Zagożdżon B. (wyd. 1 - 2011, wyd. 2 - 2015). Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu