BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Sopocka Szkoła Ekonomiki Transportu
Sopot School of Transport Economics
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 49-56, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Ekonomika transportu, Badania naukowe, Kształcenie
Transport economics, Scientific research, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne studiów z zakresu ekonomiki transportu w Sopocie, ewolucję badań naukowych, dorobek naukowy i dydaktyczny kadr oraz efekty w postaci wybitnych studentów i absolwentów studiów transportowych w Sopocie. Wykazano, że początki kształcenia sięgają okresu wojennego, zakres badań ewoluował od dominacji transportu morskiego i portów morskich na inne gałęzie transportu, następnie na problemy ogólnotransportowe, prognozowanie i problematykę ogólnoświatowych tendencji w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Wykazano, że dorobek naukowy sopockiej szkoły odegrał ważną rolę w kształceniu kadr transportowych, również innych ośrodków naukowych oraz - dzięki licznym monografiom i podręcznikom - w kształceniu studentów z zakresu transportu na różnych uczelniach w Polsce.(abstrakt autora)

The article presents the organizational changes of economic transport studies in Sopot, the evolution of scientific research, scientific achievements, the teaching staff and the effects of teaching as a career of students and graduates transport economics in Sopot. It has been shown that the beginnings of education dates back to the war period. The scope of research has evolved from the domination of maritime transport and seaports to the other modes of transport, then the general transport problems, forecasting and issues of global trends in transport, with particular emphasis on the EU's policy in this regard. It has been shown that the scientific achievements of the Sopot school played an important role in the training of personnel transport and also other research centers and - thanks to numerous monographs in the education of students in the field of transport at various universities in Poland.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 50 lat akademickich studiów ekonomicznych w Sopocie. WSHM, WSE, UG (1997). Sopot: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
  2. Paner, A., Kłonczyński, A. (red.) (2010). Uniwersytet Gdański 1970-2010. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
  3. Sokołowski, J. i in. (oprac.) (1995). Uniwersytet Gdański XXV lat. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
  4. Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie (2008). Sopot: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu