BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (Dorobek 70-lecia)
The Creators of Szczecin School of Transport Economics (output of 70 years)
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 57-69, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Ekonomika transportu
Transport economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szczecińscy ekonomiści świętują jubileusz 70-lecia aktywności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. W 1946 roku powołano w Szczecinie pierwszą w historii tego miasta szkołę wyższą. Była nią filia prywatnej wówczas uczelni Akademii Handlowej w Poznaniu. Po czterech latach uczelnię upaństwowiono, następnie kilkakrotnie zmieniano jej nazwę oraz strukturę organizacyjną. Transport wyznaczono na profil naukowy i dydaktyczny szczecińskiej uczelni, co dało podstawę do rozwoju myśli ekonomicznej w tym obszarze. W artykule przedstawiono wybrane informacje o historii i dorobku naukowym szczecińskiego ośrodka akademickiego w zakresie ekonomiki transportu. Scharakteryzowano dorobek i sylwetki czterech żyjących twórców szczecińskiej szkoły transportu drugiego pokolenia.(abstrakt autora)

Szczecin economists celebrate the 70th anniversary of the activity of research and teaching in the field of transport. In 1946 the first in the history of this city high school was appointed in Szczecin. It was the branch of the private university Academy of Economics in Poznan. After a few years, college was nationalized, it changed its name and organizational structure. Transport has been set for the profile of this university in the field of research and teaching, which gave rise to the development of economic thought in this area. The article presents selected information on the history and scientific achievements of Szczecin academic center in the field of transport economics. Characterized achievements and silhouettes of four living founders of Szczecin's school of transport from second generation.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berczyński, S. (2015). O powiązaniach i działalności profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 869. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 29-32.
  2. Droga do profesury (2015). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 869. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 55-63.
  3. Grzywacz, W. (2010). Mój nauczyciel - profesor Waldemar Małek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 45-56.
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. nr 179, poz. 1065.
  5. Tomanek, R. (2010). Rola Wojciecha Bakowskiego w dyskusji dotyczącej przekształceń organizacyjnych operatorów zbiorowego transportu miejskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 169-176.
  6. Załoga, E. (2010). Dorobek naukowy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (z perspektywy 65 lat). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 187-215.
  7. Załoga, E., Szczepankowski, M. (2007). Wkład Profesora Waldemara Grzywacza w rozwój współczesnej ekonomiki transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 454. Ekonomiczne Problemy Usług, 9.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu