BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shvartsburg Leonid (Moscow State University of Technology STANKIN, Moscow, Russia), Zaborowski Tadeusz (Poznań University of Technology, Poland), Cyplik Piotr (Poznań School of Logistics)
Title
Situation of Costs in the Logistic Process of Enterprises
Koszty w procesach logistycznych przedsiębiorstw
Kosten der Logistikprozesse in Unternehmen
Source
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 495-506, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Procesy logistyczne, Koszty, Analiza kosztów
Logistics processes, Costs, Cost analysis
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Koszty odgrywają istotną role w procesach logistycznych. Poszukiwania możliwości ich obniżenia prowadzą do poprawy poziomu zarządzania oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z te też powodu istotnym jest ich monitoring w połączeniu ze szczegółową analizą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe czy istnieją wspólne determinanty mających wpływ na koszty procesów logistycznych w firmach działających na rynkach różnych państw. Badania przeprowadzono w Polsce i Rosji.
Metody: Badanie zostało przeprowadzane w wybranych polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu Excela.
Wyniki: Porównanie takich danych wskaźnikowych jak dostępność produktów, wartość usług, jakość obsługi klienta, koszty logistyczne jak i poziom zapasów wyrobów gotowych w badanych przedsiębiorstwach wykazało wiele podobieństw pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami ale również różne podejście do niektórych obszarów działalności gospodarczej.
Wnioski: Przedsiębiorstwa mogą realizować w swojej działalności różne strategie zarządzania, ale wspólną cechą jest konieczność analizy kosztów generycznych aby zapewnić dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo przyjęcia różnych strategii działania, przedsiębiorstwa mogą podejmować prawidłowe decyzje zapewniające osiąganie przez nich zysków. (abstrakt oryginalny)

Background: Costs in the logistics process play an important role. Searching for opportunities to reduce them, leads to improved management and innovative solutions. That is why it is so important to record them and then to analyze them in detail. The aim of this research was to find an answer whether there are common determinants having influence on costs of logistics processes in companies, operating on markets of different countries. The research was conducted in Poland and in Russia.
Methods: The research was carried out in selected Polish and Russian companies based on questionnaires, sent to these companies. The results of the study were analyzed by statistical analysis using Excel. Results: The comparison of indicators in such areas like the availability of products, the value of customer service, the quality of customer service, logistics costs as well as inventory of finished goods in surveyed companies such a lot of similarities between Polish and Russian companies but also different approaches to some areas of business processes.
Conclusions: The strategy for managing and managing an enterprise can be different, but it requires constant analysis of generic costs to ensure that the company goes in the right direction. Research has shown that, despite many differences in the way they drive and choose the right decisions, the companies can be a profitable one. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bai J., Wei X., Yan J., 2017. Research on the Selection of Business-to-Customer ecommerce Logistics Model Based on Analytic Hierarchy Process Method. In: Qi E., Shen J., Dou R. (eds) Proceedings of the 23rd International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2016. Atlantis Press, Paris, http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6239-255-7_3
 2. Christopher M., 2011, Logistics&supply chain management, FT Prentice Hall, Harlow.
 3. Hsieh Ch.T., Huang H.Ch., Lee W.L., 2016. Using transaction cost economics to explain open innovation in start-ups, Management Decision, 54, 9, 2133-2156, http://dx.doi.org/10.1108/MD-01-2016-0012
 4. Dilupa Nakandala, Henry Lau, Andrew Ning, 2016. A hybrid approach for cost-optimized lateral transshipment in a supply chain environment, Business Process Management Journal, 22 4, 860-878, http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-08-2015-0122
 5. Filipiak B., (ed.), 2013. The Implementation of Accounting Tools in Logistics: The Experiences of Polish, German and Belarusian Companies, Difin, Warszawa.
 6. Hernández J., García M., Hernández G., 2013, Enterprise logistics, indicators and physical distribution manager, Research in Logistics& Production, 3, 1, 5-20.
 7. Perzyńska A., Witkowski K., 2016. The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in Lubuskie voivodeship. LogForum 12 (3), 307-316, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10
 8. Sergeyev V., 2016. Logistics controlling as a tool of performance improvement at the russian enterprises, Transport and Telecommunication, 2016, 17, 2, 100-110, http://dx.doi.org/10.1515/ttj-2016-0009
 9. Timm I.J., Woelk P.O., Knirsch P., Tönshoff H.K., Herzog O., 2016. Flexible Mass Customisation: Managing Its Information Logistics Using Adaptive Cooperative Multi-agent Systems. In: Pawar K.S., Rogers H., Potter A., Naim M. (eds) Developments in Logistics and Supply Chain Management. Palgrave Macmillan, London, http://dx.doi.org/10.1057/9781137541253_18
 10. Toimenceva Irina Anatolievna and Karpova Natalia Petrovna and Toymentseva Angelina and Chichkina Vera and Efanov Andrey, Methods of the Development Strategy of Service Companies: Logistical Approach, August 4, 2016. International Journal Of Environmental & Science Education 2016, 11, 14, 6820-6836. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2848873
 11. Wu T., Blackhurst J., 2009, Managing Supply Chain Risk and Vulnerability: Tools and Methods for Supply Chain Decision Makers, Springer-Verlag London Limited, London.
 12. Zimon G., 2016, Accounting tools vs. logistics costs control in a trading company. LogForum 1, 2 (2), 155-164, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu