BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Wiek a przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce
Age and Entrepreneurship of Men and Women in Poland
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 1, s. 89-104, tab. ,bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Płeć, Działalność gospodarcza, Płace kobiet
Entrepreneurship, Gender, Business activity, Women's salaries
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak duża jest w Polsce skala istniejących różnic między frakcją pracujących na własny rachunek kobiet i mężczyzn oraz czy wspomniane różnice z roku na rok się zacierają czy pogłębiają. Badanie oparto na danych kwartalnych, odnoszących się do dziesięciu kolejnych lat. Analizę przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu grup, wyodrębnionych na podstawie wieku. Do zweryfikowania sformułowanych w artykule hipotez statystycznych wykorzystano test istotności, dotyczący różnicy między frakcjami. W drodze przeprowadzonych badań wykazano, że do 64. roku życia płeć w istotny sposób rzutuje na to, czy dana osoba decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Co szczególnie ważne, na przestrzeni dziesięciu lat odsetek prowadzących własną działalność gospodarczą kobiet nie zbliżał się do odsetka takich mężczyzn w żadnej grupie wiekowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to answer the question of how large the differences were between the fraction of self-employed women and men in Poland and whether those differences increased or decreased over the years. The study was based on quarterly data, covering ten consecutive years. The analysis was made separately for eight groups, defined on the basis of age. For the purpose of verifying the statistical hypotheses, a significance test was used to examine the difference between factions. It has been shown that up to the age of 64, gender has a considerable impact on the fact that a person decides to run his or her own business. What is particularly important, over the past ten years, the percentage of self-employed women has not approached the percentage of selfemployed men in any age group. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce: III kwartał 2006 (IV kw. 2006, I kw. 2007, II kw. 2007, III kw. 2007, IV kw. 2007, I kw. 2008, II kw. 2008, III kw. 2008, IV kw. 2008, I kw. 2009, II kw. 2009, III kw. 2009, IV kw. 2009, I kw. 2010, II kw. 2010, III kw. 2010, IV kw. 2010, I kw. 2011, II kw. 2011, III kw. 2011, IV kw. 2011, I kw. 2012, III kw. 2012, IV kw. 2012, I kw. 2013, II kw. 2013, III kw. 2013, IV kw. 2013, I kw. 2014, II kw. 2014, III kw. 2014, IV kw. 2014, I kw. 2015, II kw. 2015, III kw. 2015, IV kw. 2015, I kw. 2016, II kw. 2016) Warszawa: GUS 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
  2. Brdulak J., Jakubik P.: Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN 2010
  3. Brockhuas R.: Risk-taking propensity of entrepreneurs, "Academy of Management Journal" 23(1980), No. 3
  4. Bygrave W., Zacharakis A., Entrepreneurship, DOI: 10.1002/9781118256121.ch1
  5. Kostrzewa Y.: Gender w organizacjach, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2012
  6. Polcyn J., Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2017.
  7. Polcyn J., Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnego, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej t. II, red. D.J. Mierzejewski, J. Polcyn, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2014
  8. Urbaniak B.: Przedsiębiorczość jako szansa wzrostu aktywności zawodowej w starszym wieku, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Z. Wiśniewski. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2013
  9. Zeliaś A.: Metody statystyczne, Warszawa: PWE 2000
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu