BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oláh Judit (University of Debrecen, Debrecen, Hungary), Lakner Zoltán (University of Szent István, Budapest, Hungary), Hollósi Dávid (Erste Bank Hungary Zrt., Budapest, Hungary), Popp József (University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
Title
Inventory Methods in Order to Minimize Raw Materials at the Inventory Level in the Supply Chain
Metody zarządzania zapasem w celu zminimalizowania poziomu zapasu surowców w obrębie łańcucha dostaw
Methoden für die Gezielte Bestandsführung Zwecks der Minimalisierung vom Niveau des Vorratsbestandes von Rohmaterialien Innerhalb Einer Lieferkette
Source
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 439-454, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Zarządzanie zapasami, Surowce, Łańcuch dostaw, Zarządzanie zapasami przez dostawcę
Inventory management, Raw materials, Supply chain, Vendor Managed Inventory (VMI)
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Każda międzynarodowa organizacja producenta dąży do ukształtowania swoich procesów tak, aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować zysk. Głównym celem jest utrzymanie zapasów na możliwie najniższym poziomie w celu zminimalizowania kosztów. W obrębie organizacji poddanej analizie istnieje kilka różnych procesów. Jednym z nich jest system VMI (Vendor Managed Inventory), w obrębie, którego dostawca zarządza zapasem klienta. Innym systemem jest proces zarządzania zapasem konsygnacyjnym, w którym dostawca przechowuje zapasy w lokalizacji klienta. Celem tej pracy jest analiza czy zastosowanie obu tych metod umożliwia obniżkę kosztów w analizowanej organizacji i jeśli tak, to, w jakim rozmiarze.
Metody: W ramach pracy przeprowadzono analizę przypadku (case study) u producenta na terenie Węgier, w regionie północnym kraju. Analizy przeprowadzono na podstawie odpowiednich danych otrzymanych z systemu SAP, dostarczonych przez analizowane przedsiębiorstwo. Okres poddany analizie trwał od 1 do 14 lipca 2016.
Wyniki: Uzyskane wynika umożliwiły opisanie efektu wzmocnienia w obrębie łańcucha dostaw oraz zademonstrowanie możliwości jego zmniejszenia. W tracie badań wykazano, że analizowane przedsiębiorstwa jest w stanie zaoszczędzić istotną wartość w obrębie materiałów opakowaniowych. Analizie poddano pozycje z tej grupy o dużych wolumenach w celu określenia potencjalnych oszczędności. Proces ten został zarekomendowanych przedsiębiorstwu do stosowania w przyszłości, również dla nowych dostawców. Druga analizowaną metodą minimalizacji poziomów zapasów był proces zakupu konsygnacyjnego. Wykazano, że proces zakupu konsygnacyjnego jest najlepszą metodą obniżki analizowanych kosztów.
Wnioski: Badania zaprezentowały obecny system zarządzania łańcuchem dostaw, jego wady oraz potencjalne kierunki rozwoju. Uzyskane wyniki zwróciły uwagę zarówno węgierskim jak i międzynarodowym przedsiębiorstwom na istotę spójnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz szeroki wachlarz dostępnych narzędzi dla zwiększania efektywności łańcucha dostaw, a dzięki temu do zwiększenie poziomu obsługi klienta. (abstrakt oryginalny)

Background: Each international producing organization seeks to implement its processes more effectively to minimize its costs and to maximize its profit. The primary purpose is to keep their inventory value at the lowest possible rate to minimize costs. To this end, the investigated organization operates several processes. One of them is the so-called Vendor Managed Inventory [VMI], in which the supplier manages the inventory at the customer and the second is the consignment inventory processing, in which suppliers store goods at the customer location. The principal goal of this paper is to examine whether the application of these methods may result in cost-effective savings for the examined organization and if yes, to what extent.
Methods: This research was carried out in the framework of a case study at a producing organization in Hungary. The selected case is the producing organization located in the North-Great Plain Region in Hungary. Analyses were performed using the relevant data from the inventory reports exported by the SAP as provided by the enterprise. The research was performed in the examined enterprise between 1st - 14th July 2016.
Results: The situation analysed in this study provides an opportunity to describe the bullwhip effect and to demonstrate the opportunities to reduce it. This study found that the investigated company could save considerable amounts on packaging materials. We examined six high-volume packaging materials to identify the amount of potential savings. The process is recommended for the company to maintain it in the future; moreover, to expand it in the circle of new suppliers as well. The other investigated method for the minimization of inventory levels was the consignment procurement process. It can be concluded that consignment procurement process is the best method to reduce the examined costs.
Conclusion: This research revealed the current distribution-side supply chain management practice, pinpointed the shortcomings and the potential directions of development. The obtained results draw the attention of Hungarian and international enterprises to the importance of conscious supply chain management and the wide range of tools which are available for the development of supply chain efficiency, thereby achieving a higher level of customer service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andel T., 1996. Manage inventory, own information. Transport and Distribution, 37(5), 54-58.
 2. Barna Gy., 2005. The future of supply chains. Logistics, 1(10), 14-26.
 3. Bányainé Á., Bányai T., Cselényi J., 2002. When and to whom to establish a consignment warehouse. Miskolc, Hungary.
 4. Borade A.B., Govindan K., Satish V.B., 2013. Analytical hierarchy process-based framework for VMI adoption. International Journal of Production Research, 51(4), 963-978. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2011.650795
 5. Chen L.T., Wei C.C., 2012. Multi-period channel coordination in vendor-managed inventory for deteriorating goods. International Journal of Production Research, 50(16), 4396-4413. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2011.592159
 6. Chikán A., 1983. Készletezési modellek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983.
 7. Chikán A., 2001. Enterprise Economics. Budapest, Hungary: Aula Press.
 8. Chikán A., Demeter K., 2004. The management of value-added (creating) processes. Budapest, Hungary: Aula Press.
 9. Chopra S., Meindl P., 2001. Supply Chain Management: Strategy, Planning, Operation. 1st ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 10. Claassen M.J., Van Weele A.J., Van Raaij E.M., 2008. Performance outcomes and success factors of vendor managed inventory (VMI). Supply Chain Management: An International Journal, 13(6), 406-414. https://doi.org/10.1108/13598540810905660
 11. Clark T.H., Hammond J.H., 1997. Reengineering channel reordering processes to improve total supply chain performance. Production and Operations Management, 6(3), 248-265. http://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1997.tb00429.x
 12. Disney S.M., Potter A.T., Gardner B.M., 2003. The Impact of Vendor Managed Inventory on Transport Operations. Transportation Research Part E, 39(5), 363-380. https://doi.org/10.1016/S1366-5545(03)00014-0
 13. Devika K., Jafarian A., Hassanzadeh A., Khodaverdi R., 2016. Optimizing of bullwhip effect and net stock amplification in three-echelon supply chains using evolutionary multi-objective metaheuristics. Annals of Operations Research, 242(2), 457-487. http://doi.org/10.1007/s10479-013-1517-y
 14. Dong Y., Dresner M., Yao Y., 2014. Beyond Information Sharing: An Empirical Analysis of Vendor-Managed Inventory. Production and Operations Management, 23(5), 817-828. http://doi.org/10.1111/poms.12085
 15. Forrester J.W., 1958. Industrial dynamics: a major breakthrough for decision makers. Harvard Business Review, 36(4), 37-66.
 16. Forrester J.W., 1961. Industrial Dynamics, Cambridge: MIT Press, Cambridge, UK.
 17. Gelei A., 2002. Questions of supply chain management, issue 27, Workshop study. Budapest, Hungary: Budapest University of Economics and Public Administration.
 18. Ghauri P., Gronhaug K., 2011. Research Methodology in Business Sciences. Budapest, Hungary: Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences.
 19. Govindan K., 2013. Vendor-managed inventory: a review based on dimensions. International Journal of Production Research, 51(13), 3808-3835. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2012.751511
 20. Kulp S.C., Lee H.L., Ofek E., 2004. Manufacturer benefits from information integration with retail customers. Management Science, 50(4), 431-444. http://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0182
 21. Majoros P., 1997. Research Methodology, or how to write easily, quickly good thesis? Budapest, Hungary: National Textbook Publisher.
 22. Mantzer J.T., Dewitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.D., 2001. Deffining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25. http://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x
 23. Nagy J., 2010. Types of supply chains and means of their management - an empirical analysis. Budapest Doctoral Dissertation, Budapest Corvinus University, Doctoral School of Management and Business Administration.
 24. Némon Z., Sebestyén L., Vörösmarty Gy., 2005. Logistics, processes in the supply chain, Budapest, Hungary: Commercial and Turism Postgraduate Training Training Ltd.
 25. Niranjan T.T., Wagner S.M., Nguyen S.M., 2012. Prerequisites to Vendor-Managed Inventory. International Journal of Production Research, 50(4), 939-951. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2011.556153
 26. Oláh J., Vad V., 2015. Characteristics of the consignment inventories in the supply chain. Budapest Management Review, 8(46), 67-74.
 27. Prezenszki J., 2007. Logistics II. Budapest, Hungary: Logistics Development Center.
 28. Simchi-Levi D., Simchi-Levi E., Kaminsky P., 1999. Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and cases. New York: McGraw-Hill.
 29. Simon Herbert A., 1952. On the application of servomechanism theory to the study of production control, Econometrica, (20), 247-268.
 30. Tarikere T.N., Stephan M.W., Stephanie M.N., 2012. Prerequisites to vendor-managed inventory. International Journal of Production Research, 4(50), 939-951. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2011.556153
 31. Towill Denis R., 1982. Dynamic analysis of an inventory and order based production control system. International Journal of Production Research, 20(6), 671-687. http://dx.doi.org/10.1080/00207548208947797
 32. Udenio M., Fransoo J.C., Peels R., 2015. Destocking, the bullwhip effect, and the credit crisis: empirical modeling of supply chain dynamics. International Journal of Production Economics, 160, 34-46. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.008
 33. Yu Y., Chu F., Chen H., 2009. A Stackelberg game and its improvement in a VMI system with a manufacturing vendor. European Journal of Operational Research, 192(3), 929-948. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.10.016
 34. Waller M., Johnson M.E., Davis T., 1999, Vendor managed inventory in the retail supply chain. Journal of Business Logistics, 20(1), 183-203.
 35. Williams B.D., Toker T., 2008. A review of inventory management research in major logistics journals: Themes and future directions. International Journal of Logistics Management, 19(2), 212-232. https://doi.org/10.1108/09574090810895960
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu