BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
O'Flaherty Michael (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Austria)
Title
Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie
Protecting Human Rights in Today's Europe
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 49-57, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Prawa człowieka, Ochrona praw człowieka, Dyskryminacja
Human rights, Human rights protection, Discrimination
Note
streszcz., summ.
Company
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia Europejska (UE)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Union (EU)
Abstract
Fundamenty europejskiego systemu ochrony praw człowieka są dzisiaj coraz częściej i coraz odważniej kwestionowane. Mowa nienawiści, wymierzona w różne grupy, przybiera na sile pomimo wysiłków, jakie przez lata Unia Europejska czyniła w tym zakresie. Swobodzie wypowiedzi, będącej przecież podstawą europejskiej demokracji, zagraża tendencja stanowienia prawa, które pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom de facto powstrzymuje media przed wykonywaniem ich społecznej misji. Wreszcie, w retoryce wielu polityków bezpieczeństwo narodowe jest stawiane w opozycji do praw i wolności jednostki, podczas gdy te dwie wartości wcale się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie - uzupełniają się wzajemnie, o ile stanowimy prawo w oparciu o zasadę praworządności, dbamy o edukację społeczeństwa obywatelskiego i nie powtarzamy błędów historii. (abstrakt oryginalny)

Today, the foundations of the European system of the protection of human rights are increasingly frequently and more boldly challenged. Despite the continued efforts of the European Union in this respect, hate speech continues to be directed at various groups. Likewise, the freedom of speech which underlies the European democracy is being threatened by a trend observed in the law making, where under the pretext of ensuring the security of the citizens, preventive measures are taken to stop the media from fulfilling their social function. The rhetoric of many politicians places national security in opposition to the rights and freedoms of an individual. And yet, these two values do not exclude each other. On the contrary, they are complementary to each if only a state is built on the rule of law, the education of a civil society is ensured and the errors of the historical past are not repeated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. C. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 2000.
 2. European Union Agency for Fundamental Rights, Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, Luxembourg 2016. Tekst dostępny: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-justice-hate_crime-victims_en.pdf.
 3. http://fra.europa.eu/pl.
 4. http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel.
 5. http://www.un.org/ga/webcast/statements/polandE.htm.
 6. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html.
 7. Human Rights in Europe, Poland: Nils Muižnieks issues "human rights backsliding" warning, 12 lutego 2016 r. Tekst dostępny: http://www.humanrightseurope.org/2016/02/poland-nilsmuiznieks-issues-human-rights-backsliding-warning/.
 8. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, OJ C 202 z 7 czerwca 2016 r.
 9. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.
 10. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 18 lipca 1950 r.), Dz. U. 1952, Nr 2, poz. 9.
 11. ONZ, Stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ (Kofi Annan), 13 czerwca 2001, SG/SM/7842. Pełny tekst: http://www.un.org/press/en/2001/sgsm7842.doc.htm.
 12. Przemówienie Jana Pawła II do wiernych na Białorusi z 17 października 1998 r. Pełny tekst: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1998/october/documents/hf_jp-ii_spe_19981017_pilgrim-belarus.html.
 13. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, 217 A (III). Tekst oryginalny dostępny: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html.
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu