BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komor Agnieszka (University of Life Sciences in Lublin / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
The Role of the Institutional Support of the Entrepreneur in the Region in the Development of Investment Attractiveness : (the Example of Poland)
Rola wsparcia instytucjonalnego przedsiębiorcy w regionie w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej : (na przykładzie Polski)
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 21-35, tab., bibliogr. 62 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Instytucje otoczenia biznesu, Atrakcyjność inwestycyjna, Atrakcyjność regionu, Region
Business environment institutions, Investing attractiveness, Regions attractiveness, Region
Note
JEL Classification: O43, P48
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy były instytucje otoczenia biznesu, jako podmioty wpływające na atrakcyjność inwestycyjną regionu. Celem artykułu była identyfikacja i ocena roli instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji parkowych oraz Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora.
Materiały i metody: W artykule przedstawiono znaczenie czynników instytucjonalnych w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej w świetle literatury krajowej i zagranicznej. Ponadto dokonano prezentacji wyników badań jakościowych obejmujących ocenę treści zamieszczonych na stronach internetowych wybranych instytucji świadczących wsparcie dla przedsiębiorców w województwach.
Wyniki i wnioski: Instytucje otoczenia biznesu stanowią ważny czynnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wpływ na możliwości pozyskiwania, przechowywania, przekształcania i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi podmiotami. Wyposażenie instytucjonalne regionów wpływa także na możliwość tworzenia sieci współpracy, w tym na powstawanie inicjatyw klastrowych. Wykazano również, że istnieje zależność pomiędzy zasobami instytucjonalnymi regionu a jego atrakcyjnością rzeczywistą. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The subject of the work were business environment institutions as entities that affect the investment attractiveness of the region. The aim of the article was to identify and assess the role of business environment institutions in shaping the investment attractiveness of regions, with particular focus on park institutions and Regional Investor Service Centres.
Materials and methods: The article highlights the significance of institutional factors in shaping the investment attractiveness, in the light of both the national and foreign literature. In addition, a presentation was made of the results of the qualitative research involving an assessment of the content posted on the websites of selected institutions that provide support for entrepreneurs in the provinces.
Results and conclusions: Business environment institutions constitute an important factor for potential investment attractiveness of the region through their impact on the possibilities of acquiring, storing, transforming and sharing of knowledge between different entities. Institutional coverage of the regions also affects the ability to create cooperation networks, including the formation of cluster initiatives. It has also been proven that there is a dependency between institutional resources of the region and its actual attractiveness.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Active policies for attracting foreign direct investment: international experiences and the situation in Latin America and the Caribbean (2007), W: Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 2006. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago, Chile.
 2. Bański J. (2015), Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (167), p. 139- 149.
 3. Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, W: J. Świerkocki (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 187-200.
 4. Dunning J.H. (2002), Theories and Paradigms of International Business Activity: The Selected Essays of John H. Dunning. Volume 1, Edward Elgar, Cheltenham.
 5. Exchange of Good Practice in Foreign Direct Investment Promotion. A study carried out under the Framework Contract ENTR/2009/033. Final report - 2nd revision. (2013), ECORYS, Rotterdam.
 6. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2000), Ocena konkurencyjności województw. Polska Regionów nr 12, s. 65.
 7. Godlewska-Majkowska H. (red.) (2008), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar. Studia i analizy Instytutu Przedsiębiorstwa Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Godlewska-Majkowska H., Komor A. (2014), Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki, W: H. Godlewska- Majkowska, A. Buszko (red.), Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 46-60.
 9. Goetz M. (2006), Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). International Journal of Management and Economics, 20, s. 8-23.
 10. Guimón J. (2008), Government strategies to attract R&D-intensive FDI. OECD, VII Global Forum on International Investment, Paris.
 11. Jankowiak A.H. (2014), Lokalizacja w klastrze jako motyw internacjonalizacji przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, s. 263-271.
 12. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Poskrobko B. (2008), Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Optimum - Studia Ekonomiczne, nr 4 (40), s. 93-108.
 14. Rosińska M. (2007), Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynników lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym, W: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 307-322.
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. 2009 nr 85 poz. 719./Regulation of the Minister of Regional Development of 20 May 2009 on assistance to strengthen the potential of business environment institutions under regional operational programs, Journal of Laws [Dz.U.] of 2009, no. 85, item 719.
 16. The Knowledge-Based Economy. (2006), OECD, Paris.
 17. Tödtling F., Asheim B., Boschma R. (2013), Knowledge sourcing, innovation and constructing advantage in regions of Europe. European Urban and Regional Studies, 20 (2), s. 161-169.
 18. Tödtling F., Skokan K., Höglinger Ch., Rumpel P., Grillitsch M. (2013), Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions: comparing software firms in Moravia-Silesia and Upper Austria. European Urban and Regional Studies, 20 (2), p. 188-205.
 19. Woźniak-Miszewska M. (2011), Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zachodniopomorskiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 683. Ekonomiczne Problemy Usług, 77, p. 364-378.
 20. Zvirgzde D., Schiller D., Revilla Diez J. (2013), Location choices of multinational companies in transition economies: A literature review, Search Working paper 2/05.
 21. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. [Mazovia Development Agency], Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera [Centre for Investor and Exporter Service] coie.armsa.pl/, (data dostępu: 20.12.2015).
 22. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. [Bełchatów-Kleszczów Industry and Technology Park] http://www.ppt.belchatow.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 23. Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park" Sp. z o.o. ["Invest-Park" Investment Park in Białgard] http://www.investpoland. info, [accessed: 15.12.2015].
 24. Białostocki Park Naukowo -Technologiczny [Science and Technology Park in Białstok] www.bpnt.bialystok.pl, (data dostęu: 15.12.2015).
 25. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny [Industry and Technology Park in Bydgoszcz] www.bppt.pl, (data dostęu: 15.12.2015).
 26. Centrum Business in Małopolska [Business in Małopolska Centre], http://businessinmalopolska.pl, (data dostęu: 20.12.2015).
 27. Dolnośąka Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z. o. o. [Lower Silesian Agency of Economic Cooperation], Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG [Lower Silesian Centre for Investor and Exporter Service DAWG] http:// dawg.pl/ (data dostęu: 20.12.2015).
 28. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki [Dolnośląskie Innovation and Science Park] www.dpin.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 29. Gdański Park Naukowo-Technologiczny [Science and Technology Park in Gdańsk] www.gpnt.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 30. Goleniowski Park Przemysłowy [ndustrial Park in Goleniów] http://goleniow.biz/, (data dostępu: 15.12.2015).
 31. Invest in Pomerania http://www.investinpomerania.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 32. Kęzierzyńsko -Kozielski Park Przemysłowy [Industrial Park in Kędzierzyn-Koźle] www.kkpp.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 33. Kielecki Park Technologiczny [Technology Park in Kielce] http://www.technopark.kielce.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 34. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. [Technology Park in Kraków] www.sse.krakow.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 35. Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. [LETIA Technology Park in Legnica] www.letia.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 36. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. [Regional Science and Technology Park in Łódź http://www. technopark.lodz.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 37. Ministerstwo Rozwoju [Ministry of Development], https://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/odwiedz-centra-obslugi-inwestorow- i-eksporterow/, (data dostępu: 04.04.2016).
 38. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny [Science and Technology Park in Olsztyn] http://opnt.olsztyn.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 39. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki [The Opolskie Province's Centre for Economic Development], Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera [Investor and Exporter Service Centre] http://coi.opolskie.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 40. Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. [Poland-East Science and Technology Park in Suwałki] www.park.suwalki.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 41. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie [Science and Technology Park of the University of Zielona Góra in Nowy Kisielin] www.pnt.uz.zgora.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 42. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku [Science and Technology Park in Ełk] http://www.technopark.elk.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 43. Park Technologiczny INTERIOR w Nowej Soli [INTERIOR Technology Park in Nowa Sól] http://www.interiorns.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 44. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS [Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS] www. aeropolis.com.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 45. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych [Polish Information and Foreign Investment Agency] http://www. paiz.gov.pl/regiony/coi, (data dostępu: 04.04.2016).
 46. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [Science and Technology Park of the Adam Mickiewicz Foundation in Poznań] www.ppnt.poznan.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 47. Poznański Park Technologiczno - Przemysłowy [Technology and Industry Park in Poznań] www.pptp.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 48. Puławski Park Naukowo-Technologiczny [Science and Technology Park in Puławy] www.ppnt.pulawy.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 49. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. [Rzeszów Regional Development Agency], Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre] http://www.coi.rzeszow.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 50. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski [Association of Wielkopolska Municipalities and Counties], Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre] www.investinwielkopolska.pl/, (data dostępu: 20.12.2015).
 51. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej [Śląskie Industry and Technology Park in Ruda Śląska] http:// sppt.pl/, (data dostępu: 15.12.2015).
 52. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny [Industry and Technology Park in Tarnobrzeg] www.tppt.tarnobrzeg.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 53. Toruński Park Technologiczny [Technology Park in Toruń] www.technopark.org.pl, (data dostępu: 15.12.2015).
 54. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego [Marshal's Office of the Kujawsko-Pomorskie Province], Kujawsko- Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre of the Kujawsko-Pomorskie Province] www.coi. kujawsko-pomorskie.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 55. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie [Marshal's Office of the Lubelskie Province in Lublin], Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej [Department of Economy and International Cooperation] http://www.invest. lubelskie.pl/pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 56. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego [Marshal's Office of the Lubuskie Province], Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki [Department of Enterprise and Brand Strategy], Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre] http://www.coi-lubuskie.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 57. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego [Marshal's Office of the Łódzkie Province], Departament ds. Przedsiębiorczości [Department of Enterprise], Wydział - Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera [Division - Regional Centre for Investor and Exporter Service] http://www.investin.lodzkie.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 58. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego [Marshal's Office of the Podlaskie Province], Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre] / Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów [Service Centre for Investors and Exporters] http:// coi.wrotapodlasia.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 59. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego [Marshal's Office of the Śląskie Province], Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu [Department of Economy, Tourism and Sport], Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera [The Śląskie Province's Service Centre for Investors and Exporters], http://www.invest-in-silesia.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 60. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego [Marshal's Office of the Zachodniopomorskie Province], Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów [Service Centre for Investors and Exporters] www.coi.wzp.pl/, (data dostępu: 20.12.2015).
 61. Urząd Miasta Kielce [Kielce City Office], Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta [Department of Development and Revitalization of the City], Centrum Obsługi Inwestora [Investor Service Centre], http://www.invest.kielce.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
 62. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie [Warmia and Mazury Regional Development Agency in Olsztyn], Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora [Warmia and Mazury Investor Service Centre] http://www. investinwarmiaandmazury.pl, (data dostępu: 20.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu