BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hrehorowicz Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
Verification of candidates for court experts in forensics on the example of the practice developed at the District Court in Poznan
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 173-189, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Sądownictwo, Kwalifikacje pracowników, Kryminalistyka
Judicature, Qualifying employees, Criminology
Note
streszcz., summ.
Company
Sąd Okręgowy w Poznaniu
District Court in Poznan
Abstract
Celem artykułu jest ustalenie modelu weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych istniejącego w praktyce. Model ten ukazano na przykładzie modelu wypracowanego w okręgu poznańskim. Artykuł przygotowano na podstawie badań własnych przeprowadzonych na obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu. Badaniom poddano akta osobowe biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej części ukazano ustawowy model weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych. W części drugiej przedstawiono kwalifikacje biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sposób ich dokumentowania przez kandydatów na biegłych. W części tej ukazano również wypracowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu sposób weryfikacji tych kwalifikacji. (abstrakt oryginalny)

This article aims to establish the current practice of determining the qualifications of candidates for court experts. This is done on the example of the model developed by the District Court in Poznan on the basis of the author's research. The study involved examination of personal files of court experts in forensics entered in the list kept by the President of the District Court in Poznan. First, the standard model for determining the qualifications of candidates for expert witnesses adopted by statute has been presented, and then the qualifications of expert witnesses from the list and the manner of their documentation by candidates examined. This is followed by an analysis of the manner in which the qualifications of candidate experts are verified by the President of the District Court in Poznan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualności, Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Grażyny Kołodziejskiej z 8 kwietnia 2016 r. do Romualda Tomczyka Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie, http://www.sadowibiegli.pl/aktual/2016/ms1b.pdf [dostęp: 26.04.2016].
 2. K. Knoppek, Dowód z opinii biegłego, w: T. Wiśniewski (red.), Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, cz. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
 4. Lista biegłych sądowych [dot. SO w Poznaniu], http://www.poznan.so.gov.pl/att/Lista_bieg__ych_s__dowych_11_kwiecie___2016.pdf [dostęp: 28.04.2016].
 5. M. Rybarczyk, Biegły w postępowaniu cywilnym. Opinia. Odpowiedzialność. Wynagrodzenie, C. H. Beck, Warszawa 2001.
 6. Program Czternastej (XIV) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych, http://www.sadowibiegli.pl/aktual/2016/14progr1.pdf [dostęp: 26.04.2016].
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. 2012, poz. 7 ze zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji, Dz. U. 2003, Nr 98, poz. 895.
 10. S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Wyd. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Warszawa 1994.
 11. S. Kalinowski, Biegły w postępowaniu karnym. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1967.
 12. S. Kalinowski, Biegły. Ogólne wiadomości prawa dowodowego. Prawa i obowiązki biegłego, biegły w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 13. S. Rejman, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 14. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 15. T. Nowak, Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, WN UAM, Poznań 1966.
 16. T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, wyd. 2, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków 2000.
 17. Ubezwłasnowolnieni mogą trafić do rejestru, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ubezwlasnowolnieni-moga-trafic-do-rejestru [dostęp: 28.04.2016].
 18. Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 19. Ustawa z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, Dz. U. 2015, poz. 1036 ze zm.
 20. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.
 21. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
 22. Zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Policji z 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP 2014.7).
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu