BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Druszcz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego
Digitisation of Banking Products as a Strategic Objective for the Banking Sector Participants
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 237-250, rys., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Digitalizacja, Produkty bankowe, Technologie cyfrowe, Orientacja na klienta, Innowacje, Strategia banku
Digitizing, Bank product, Digital technologies, Costumer orientation, Innovations, Banking strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza aktualny dla sektora bankowego problem, jakim jest transformacja cyfrowa działalności, zarówno wewnątrz banku, jak i na zewnątrz. Ewolucja społeczeństwa spowodowana wprowadzeniem Internetu do niemalże wszystkich sfer życia człowieka, wymusza na bankach automatyzację i cyfryzację wszystkich procesów i produktów bankowych tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego klienta. Banki mają więc za zadanie przeformułowanie aktualnych strategii na nowe, takie które w centrum będą stawiać klienta i jego upodobania. W artykule rozważa się, jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem bankowym oraz przedstawia możliwe skutki braku dostosowania się banków do oczekiwań klientów. (abstrakt oryginalny)

The article tackles one of the main current objectives of the banking sector nowadays, which is digital transformation of banks' activity, both internal and external. The evolution of society resulting from the introduction of the Internet to almost all areas of human life forces banks to automate and digitise all the processes and banking products in order to meet the demands of the modern customer. Therefore, banks have to reformulate their current strategies and focus on clients and their preferences, who should become the centre of attention. The article considers the challenges which the Polish banking sector is facing and identifies the possible consequences of the failure to adjust the banks to customer expectations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Cavoukian, Mobile Near Field Communications (NFC). "Tap 'n Go". Keep it Secure & Private, https://www.ipc.on.ca/images/Resources/mobile-nfc.pdf [dostęp: 4.07.2016].
 2. A. Pyka, A. Sieradz, Bank detaliczny ery "Digital", w: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk 2015.
 3. AT Kearney, Going Digital: The Banking Transformation Road Map, https://www.atkearney.com/documents/10192/5264096/Going+Digital+-+The+Banking+Transformation+Road+Map.pdf/60705e64-94bc-44e8-9417-652ab318b233 [dostęp: 6.07.2016].
 4. B. Nocoń, B. Zborowski, Bankowość mobilna i płatności mobilne, w: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk 2015.
 5. D. Baran, Internet w Polsce, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/667/DBaran_Internet%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [dostęp: 4.07.2016].
 6. Deloitte, Wizja banku przyszłości w rzeczywistości digital, Warsztat z Deloitte z 27 kwietnia 2016 r. (materiał nieopublikowany).
 7. H. Mintzberg, The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, http://www.milesazachary.com/MGT%204380%20Sp%202012/Mintzberg,%20H.,%201987.%20The%20Strategy%20Concept%20I-Five%20Ps%20for%20Strategy.pdf [dostęp: 17.12.2016].
 8. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US42060116 [dostęp: 6.07.2016].
 9. https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/ [dostęp: 6.07.2016].
 10. J. Radkowska, Marketing w działalności przedsiębiorstw, w: eadem, K. Radkowski, D. Sobotkiewicz, Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Legnica 2009.
 11. K. Firlej, P. Trzepałka, Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych XXI w., "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 17, 2015, z. 5.
 12. M. Sławińska, Istota i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje - strategie - trendy, Wyd. UEP, Poznań 2015.
 13. McKinsey&Company, Strategic choices for banks in the digital age, http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age [dostęp: 8.07.2016].
 14. P. Kotler et al., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 15. PwC, Retail Banking 2020. Evolution or Revolution?, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf [dostęp: 8.07.2016].
 16. PwC, The new digital tipping point, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/publications/assets/pdf/pwc-new-digital-tipping-point.pdf [dostęp: 16.12.2016].
 17. R. Repetowski, Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji, http://www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/pdf/ptg12/reptowski12.pdf [dostęp: 4.07.2016].
 18. T. Woszczyński, Z. Marcinkowski, M. Sudoł, Raport biometryczny 2.0. Bankowość biometryczna, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_Biometryczny_2.0_strona_FTB.pdf [dostęp: 18.12.2016].
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu