BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murkowski Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich
Challenges and Demographic Prospects of European Countries
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 112-123, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia się ludności, Wiek emerytalny, Prognozy demograficzne
Demography, Ageing of the population, Process of people ageing, Retirement age, Demographic forecasts
Note
JEL Classification: J11, J14
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na wybrane procesy demograficzne, których konsekwencje mają i będą mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw europejskich. Znaczenie poszczególnych krajów związane jest bezpośrednio z ich potencjałem demograficznym, którego wielkość ulega gwałtownym zmianom w ostatnich latach. Prawidłowa diagnoza występujących problemów demograficznych wymaga zastosowania właściwych narzędzi poznawczych służących do ich opisu. Do wyjaśnienia zachodzących współcześnie procesów demograficznych autor zastosował nie tylko klasycznie stosowane narzędzia demograficzne, ale wykorzystał również inne rzadziej wykorzystywane metody m.in. metody demografii potencjalnej. Porównując poszczególne państwa europejskie uwypuklono różnice w zakresie ich potencjalnych zdolności do reprodukcji, wielkości obciążenia demograficznego czy zaawansowania procesów starzenia się populacji. Zaproponowano również miarę, która może stanowić punkt odniesienia przy wyznaczaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Aktualne prognozy demograficzne wskazują na niekorzystne perspektywy rozwoju demograficznego dla wielu państw europejskich oraz dla całego kontynentu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to indicate selected demographic processes, their consequences and how they will have a major future impact on the functioning of the European countries. The importance of individual countries is directly connected to their demographic potential, the size of which has been changing rapidly in recent years. A proper diagnosis of the existing demographic problems requires the use of appropriate cognitive tools for their description. To explain the ongoing contemporary demographic processes the author applied not only conventionally used demographic tools, but also used other less frequently used approaches among other methods of potential demography. Comparing different European countries highlights the differences in terms of their potential ability to reproduce, the size of the demographic burden or advanced aging populations. The author proposed a measure which may be a reference point in determining the statutory retirement age. Current demographic projections indicate that adverse demographic prospects for many European countries and for the whole continent.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1 (159).
 2. Blangiardo G. C., Rimoldi S. M. L. (2013), The potential demography: a tool for evaluating differences among countries in the European Union, "Genus", LXVIII (No. 3).
 3. Lutz W., Sanderson W., Scherbov S. (2008), The coming acceleration of global population ageing, "Nature", nr 451.
 4. Murkowski R. (2011), Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025, w: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 5. Murkowski R. (2012a), Obciążenie demograficzne w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 6. Murkowski R. (2012b), Wiek emerytalny ludności w państwach Unii Europejskiej w kontekście obciążenia demograficznego i przeciętnego trwania życia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 3.
 7. Murkowski R. (2013), Wiek emerytalny w Polsce w kontekście przemian struktury ludności według wieku, w: Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.) Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty finansowe, ekonomiczne i demograficzne, Politechnika Łódzka, Łódź.
 8. Murkowski R., (2015), Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009, nieopublikowana rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 9. Panush N., Peritz E. (1996), Potential Demography: A Second Look, "European Journal of Population", no. 12.
 10. Sanderson W., Scherbov S., (2005a), A new perspective on population aging, "Demographic Research", no. 16.
 11. Sanderson W., Scherbov S. (2005b), Average remaining lifetimes can increase as human populations age, "Nature", no. 435 (7043).
 12. Sanderson W., Scherbov S. (2008), Rethinking Age and Aging, "Population Bulletin", no. 63.
 13. Vielrose E. (1958), Zarys demografii potencjalnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu