BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim
The Long-term Unemployment of Older People in The Lubuskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 124-134, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Bezrobocie długotrwałe, Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia, Aktywność zawodowa ludności, Region zagrożony bezrobociem, Bezrobocie, Zatrudnienie ludzi starszych
Long-term unemployment, Ageing of the population, Aging process, Activity rate of population, Regions of unemployment, Unemployment, Employment of older people
Note
JEL Classification: J6, J14, J16
streszcz., summ.
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodeship
Abstract
Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i prognozowany dla Polski proces ich zmniejszania się, zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem aktywnością zawodową osób starszych. Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na rosnący poziom zaangażowania zawodowego tej grupy, równocześnie jednak potwierdza, że osoby starsze często doświadczają bezrobocia długotrwałego. Celem artykułu jest określenie skali i struktury bezrobocia długotrwałego osób starszych na lubuskim rynku pracy oraz identyfikacja czynników zwiększających ryzyko tego rodzaju bezrobocia. Analizie poddano również rozwiązania ukierunkowane na wsparcie zatrudnienia tej grupy społecznej.(abstrakt oryginalny)

Long-term unemployment is considered one of the most serious problems of the contemporary labor market. Economists see it as a source of serious depreciation of human resources in the labor market and the pauperization of the affected families. Changing the age structure of labor resources and the projected reduction of their size in Poland, have resulted in increased interest in working activity of older people. The analysis of data from recent years points to an increasing level of professional involvement of this group, but also reveals that older people are more likely to experience long-term unemployment. The article aims to describe the size and structure of long-term unemployment of older people in Lubuskie labor market and identify the factors determining the risk of this type of unemployment. Also analyzed are solutions directed at supporting the employment of this social group.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezrobocie długotrwałe: Europa pomoże 12 milionom osób długotrwale bezrobotnym wrócić do pracy (2015), Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela.
 2. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się, (2009) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 3. Bron A., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M.(red.) (2014), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 4. Hall R. E., Taylor J.B. (2000), Makroekonomia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 5. Hasińska Z., Sipurzyńska-Rudnicka K.(2011), Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Kabaj M.(red.), (2001), Badanie bezrobocia długotrwałego, Raport IPiSS.
 7. Kucharski L.(2015), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 210, Katowice.
 8. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. Niewiadomska A. (2015), Efektywność polityki aktywizacji zawodowej starszych wiekiem zasobów pracy w Polsce, w: Charkowska-Smolak T., Grobelny J.(red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków.
 10. Rudolph H. (2001), Profiling as an instrument for early identification of people at risk of long-term unemployment, w: Weinert P., Baukens M., Bollérot P., Pineschi-Gapènne M., Walwei U. (red.), Employability: From theory to practice, Library of Congress, USA.
 11. Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2015 r., poz.149 ze zm.
 14. Węgrzyn G., (2006), Bezrobotni długotrwale - problem XXI wieku, w: Kopycińska D. (red.), Regulacyjna rola państwa w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M. (red.) (2014), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 16. Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu