BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Holska Agata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Kobiece przywództwo w zarządzaniu organizacją - szansa czy zagrożenie?
Female leadership in organization management - chance or threat?
Source
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2017, nr 1 (19), s. 11 - 20, tab., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Przywództwo, Pozycja zawodowa kobiet, Inteligencja emocjonalna, Dyskryminacja kobiet, Kompetencje kierownicze
Leadership, Professional position of women, Emotional intelligence, Women's discrimination, Managerial competencies
Note
Klasyfikacja: JEL: J24, J71
summ. streszcz.
Abstract
Kryzys gospodarczy z 2008 roku na dobre zmienił globalne myślenie o przywództwie. Obecnie nikt już nie kwestionuje znaczenia kobiet dla gospodarki, nadal jednak występują istotne nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w tej sferze, nie wspominając już o innych dziedzinach życia. Mimo, że obserwuje się coraz silniejszą obecność kobiet na rynku pracy oraz postępy w zdobywaniu przez nie coraz wyższego poziomu wykształcenia, kobiety są stosunkowo nielicznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz stosunkowo rzadko docierają do obszarów związanych z władzą, przywództwem i zarządzaniem najwyższego szczebla. W przeciwieństwie do wiedzy o rozmiarach i charakterze obecności kobiet na rynku pracy, o ich udziale (procentowym) we władzy ustawodawczej i wykonawczej, znacznie mniej wiadomo - nie tylko w Polsce - o mechanizmach blokujących kariery kobiet w życiu zawodowym i politycznym. W artykule przedstawiono niektóre czynniki, które współtworzą ,,szklany sufit" - jeden z podstawowych mechanizmów ograniczających kariery kobiet w sferze publicznej. Dokonano analizy terminologicznej przywództwa, podjęto także próbę przeanalizowania tego, czy kobiece przywództwo, jak twierdzą niektórzy badacze tego zjawiska, stanowi zagrożenie, czy wręcz przeciwnie - jest priorytetowym stylem zarządzania, mającym znaczny wpływ zarówno na wyniki biznesowe, jak i wzrost wartości niematerialnych we współczesnych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis from 2008 has changed the global thinking about leadership for good. Today no one disputes the importance of women for the economy. However, there are still significant inequalities in the treatment of women and men in this area, not to mention other areas of life. Although there is an increasing presence of women in the labor market and their progress in getting a higher level of education, women relatively seldom hold top management positions and relatively rarely reach the areas associated with power, leadership and top management. The size and nature of the presence of women in the labor market, their share (%) in the legislature and the executive is well known. However, much less known - not only in Poland - of the mechanisms that block women's careers in professional and political life. In article presents some of the factors that contribute to the glass ceiling - one of the basic mechanisms that limit the careers of women in the public sphere, the terminology analysis was conducted, an attempt was also made to analyze whether or not this was female leadership, as claimed by some researchers of this phenomenon, poses a threat, or, on the contrary - it is a priority management style, which has a significant impact both of business results and the increase of intangible assets in today's organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska, L., Fuszara, M., Rumińska-Zimny, E., Baczewski G., (2014). Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w lwtach 2010 - 2013. Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Aiginer, K., Landesman, M. (2002). Competitive economic performance: USA versus EU. Wiedeń: Research Raport WIIW.
 3. Antonakis, J. (2006). Leadership. What is it and how it is implicated in strategic management? International Journal of Management Cases, 8(4), 4-12.
 4. Antoszewski, A. (2006). Przywództwo polityczne. [w:] Szmulik, B., Żmigrodzki, M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Blondel, J. (1987). Political leadership: Towards a general analysis. London: Sage.
 7. Budrowska, B., Duch, D., Titkow, A. (2003). Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 8. Burns, J.MacGregor (1978). Leadership. New York: Harper Collins.
 9. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 15 kwietnia 2012 roku, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499.
 10. Credit Suisse Research Institute, (2012). Gender Diversity and corporate performance.
 11. Dzierżanowski, M. (2013). Misja biznesowa. WPROST, Maj 2013.
 12. Eagly, A. H., Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The Leadership Quarterly, 14, 807-834.
 13. Echiejile, I. (1995). We need good managers, not gender stereotypes. People Management, 1, 24, 19.
 14. Etzioni, A. (1965). Dual Leadership in Complex Organizations. American Sociological Rewiev, 30, 688-698.
 15. Eurostat, (2014). Almost and third of women and 5% of men having a young child worked part-time in 2011. Eurostat Newsrelease 37/2014 http://epp.eurostat.ec.eurpoa.eu/cache/ity_public/3-07032013-ap/en/3-07032013-ap-en.pdf.
 16. Frańczak, H., Krzywosz-Rynkiewicz, B., Wiśniewska-Juszczak, D. (2012). Raport z budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce - Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? Warszawa: Deloitte.
 17. Griffin, R. W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Główny Urząd Statystyczny, (2013). Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2013 r.
 19. Hartliński, M., (2011). Przywództwo polityczne w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Haslam, S. A., Ryan, M. K., Kulich, C. (2010). Politics and the glass cliff. Evidence that women are preferentially selected to contest hard- to-win seats. Psychology of women Qurterly, 34(1), 56-64.
 21. Hewlett, S. A., Buck-Luce, C. (2005). Off-Ramps and On-Ramps: keeping talented women on the road to success. Harvard Business Review, March 2005.
 22. Hymowitz, C., Schellhardt, T. D. (1986). The corporate woman: the glass ceiling: why women can't seem to break the invisible barier that blocks them from the top jobs. The Wall Street Journal, March 24.
 23. Indeks nierówności płci na 2011 r., Światowe Forum Ekonomiczne, http://www.uis.unesco.org/.
 24. Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy. Warszawa: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2.
 25. Komisja Europejska, (2014). Przeciwdziałanie w różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.
 26. Lisowska, E. (2009). Kobiecy styl zarządzania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 27. Leavitt, H. J. (1987). Corporate Pathfinders: building vision and values into organizations. Atlanta: Dow Jones-Irwin.
 28. Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.
 29. McKinsey & Company. (2007, 2008, 2009). Women matter 1, 2, 3. http//mckinsey.com/locations/paris/Home/womenmatter.asp.
 30. McKinsey & Company, (2013). Women matter. Gender diversity, a corporate performance driver.
 31. Powell, G. N., Butterfield, D. A., Alves, J. C., Bartol ,K. M. (2004). Sex effects in evaluations of transformational and transactional ladders. Academy of Management Proceedings, pp. E1-E6.
 32. Rosener, J. B. (1990). Ways Women Lead, Harvard Business Review. November-December, 6, 119-125.
 33. Rost, J.C. (1993). Leadership for the Twenty-First Century. London: Praeger.
 34. Rubin, H., (1999). Księżna. Machiavelli dla kobiet. Warszawa: Iskry.
 35. Sandberg, S., (2013). Lean in: women, work and the will to lead. New York: Alfred A. Knopf.
 36. Słomka-Gołębiewska, A., (2016). Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce w 2016. Czas na zmiany. Warszawa: Fundacja Liderek Biznesu.
 37. Smolski, R., Smolski, M., Stadtmüller, E. H. (1999). Słownik Encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Europa.
 38. Wiatr, J. J. (2008). Przywództwo polityczne. Studium politologiczne. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.
 39. Wojciszke, B., (2010). Bitwa na głowy. Polityka, 17 lutego 2010 r.
 40. Zenger, J., Folkman J. (2012). Are women better leaders than men. Harvard Business Review, March 2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-1586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu