BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadrożniak Bogumiła (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Radwańska Katarzyna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Baranowska Alicja (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Mystkowska Iwona (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Possibility of Industrial Hemp Cultivation in Areas of High Nature Value
Możliwości uprawy konopi włóknistych na obszarach przyrodniczo cennych
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 114-127, rys., bibliogr. 24 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Surowce, Surowce roślinne, Rozwój zrównoważony
Raw materials, Raw plant materials, Sustainable development
Note
JEL Classification: Q13
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie możliwości uprawy zarejestrowanych w Polsce odmian konopi włóknistych na obszarach przyrodniczo cennych.
Materiały i metody: Praca ma charakter przeglądowy, dokonuje charakterystyki obszarów przyrodniczo cennych. Przedstawiono także specyficzne właściwości biologiczne, wymagania uprawowe i agrotechniczne oraz wszechstronne kierunki użytkowania konopi włóknistych.
Wyniki: W pracy wykazano duże znaczenie konopi włóknistych w zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych zgodnie z realizacją idei zrównoważonego rozwoju.
Wnioski: Konopie włókniste ze względu na specyficzne właściwości biologiczne, niskie wymagania uprawowe i agrotechniczne oraz brak konieczności stosowania pestycydów z powodzeniem mogą być uprawiane na obszarach cennych przyrodniczo.(abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The aim of this work is to present the possibilities of cultivating varieties of industrial hemp which are registered in Poland in areas of high nature value.
Materials and methods: This work is a type of overview; it describes characteristic features of areas of high nature value. It also presents specific biological properties, cultivation and agrotechnical requirements, as well as the versatility of industrial hemp usage.
Results: This study demonstrated considerable importance of industrial hemp in developing areas of high nature value, in accordance with the idea of sustainable development.
Conclusions: Due to the specific biological properties of industrial hemp, its low cultivation and agrotechnical requirements and lack of the need to use pesticides, industrial hemp can be successfully grown in areas of high nature value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allin S. (2012), Building with hemp. Seed Press, Ireland.
 2. Andersen E., Baldock D., Bennett H. (2003), Developing a high nature value indicator. Report for the European Environment Agency, Copenhagen. eea.eionet.europa.eu (data dostępu: 17.02.2013).
 3. Bevan R., Woolley T. (2010), HempLime Construction: A Guide to Building with Hemp Lime Composites. BRE Press, Bracknell.
 4. Bocsa I., Karus M. (1997), Der Hanfanbau. C.F. Muller, Heidelberg.
 5. Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXI, s. 239-250.
 6. Dempsey J.M. (19750, Fiber crops. Hemp. University of Florida, Gainesville.
 7. Grabowska L., Heller K. (2009), Materiały szkoleniowe nt. "Uprawa lnu i konopi w ekologicznych gospodarstwach agroturystycznych". Wyd. Sulin, Białystok.
 8. Grabowska L., Koziara W. (2001), Wpływ temperatury i opadów na plonowanie konopi włóknistych odm. Białobrzeskie. Natural Fibres Vol. XXXXV, Poznań.
 9. Hajduk S. (2011), Obszary prawnej ochrony przyrody a prace planistyczne w gminach województwa podlaskiego, W: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T. I, s. 32-50.
 10. Idole E., Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo - przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wyd. Polski Klub Przyrodników, Świebodzin.
 11. Jalinik M. (2002), Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych. Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, nr 14, s. 87-88.
 12. Jaranowska B. (1962), Konopie jednopienne. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 13. Kistowski M. (2007), Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, z. 7 - A, s. 249-255.
 14. Lipińska I. (2013), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, Z. 1, s. 121-126.
 15. Łuszczyk M. (2011), Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T.I, s. 260-276.
 16. Piontek F. (2002), Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji, W: F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju. Wyd. ATH w Bielsku Białej, s. 155-169.
 17. Poskrobko T. (2011), Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, s. 1-328.
 18. Steiner F. (1999), The living landscape. An Ecological Approach to Landscape Planning. McGraw Hill.
 19. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468).
 20. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).
 21. Wolski P. (2002), Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.
 22. Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. UE, Wrocław.
 23. www.arimr.gov.pl
 24. www.coboru.pl
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu