BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski), Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych
Consumer Behaviour of Buyers on the Market of Regional and Traditional Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Zachowania konsumenta, Produkty regionalne
Consumer behaviour, Regional product
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W opracowaniu dokonano oceny zachowań konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w woj. podkarpackim. W analizie empirycznych wyników badania dotyczących 600 konsumentów z woj. podkarpackiego wykazano kategorię nabywanych produktów regionalnych i tradycyjnych, miejsca realizacji zakupów, częstotliwość i motywy zaopatrywania się w tego rodzaju artykuły spożywcze oraz zjawisko etnocentryzmu występujące wśród badanych. Na podstawie badania należy stwierdzić że w woj. podkarpackim ma miejsce dynamiczny rozwój rynku omawianych produktów w kontekście sprzyjających warunków naturalnych, dziedzictwa kulinarnego oraz przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych. Konsumenci wykorzystują wszystkie możliwe źródła zaopatrzenia. Preferują zwłaszcza wysoką jakość, bezpieczeństwo spożycia, smak, świeżość i lokalne pochodzenie. Wykazali się także etnocentryzmem, gdyż regionalne i lokalne pochodzenie produktów ma dla nich istotne znaczenie. (abstrakt oryginalny)

The study assesses the behaviour of consumers on the market of regional and traditional products in Podkarpackie province. In the analysis of the empirical results of the study on 600 consumers from Podkarpackie province there were indicated categories of purchased regional and traditional products, shopping venues, frequency and motives of buying this type of food and the phenomenon of ethnocentrism occurring among respondents. Based on the study it should be stated that in Podkarpackie province there is a dynamic development in the market of the above-mentioned products in the context of favourable natural conditions, culinary heritage and strong involvement of local authorities. Consumers use all possible sources of supply. They especially appreciate high quality, consumption safety, taste, freshness and local origin. They also showed ethnocentrism, as local and regional origin of the products is essential for them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almi, V., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Nćs, T., Hersleth, M. (2011). General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries. Food Quality and Preference, 22(1), 129-138.
 2. Borowska, A. (2015). Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1, 21-25.
 3. Czubała, A. (2012). Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, t. 1, 26-33.
 4. Grzybek, M. (2009). Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), 103-110.
 5. Grzybowska-Brzezińska, M. (2012). Uwarunkowania rozwoju ekokonsumpcji w zachowaniach konsumentów Północno- Wschodniej Polski. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, t. 2, 209-217.
 6. Jasiński, J., Rzytki M. (2007). Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1, 33-44.
 7. Jąder, K. (2006). Uwarunkowania konkurencyjności produktów regionalnych w ofercie artykułów spożywczych. Prace Naukowe AR we Wrocławiu, Wrocław, nr 1118.
 8. Jeznach, M. (2012). Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik t. 2, 258-267.
 9. Jordana, J. (2000). Traditional foods: challenges facing the European food industry. Canadian Institute of Food Science and Technology, 33(3-4), 147-152.
 10. Kondraciuk, P. (2015). Czy administracja publiczna powinna wspierać promocję produktów regionalnych i tradycyjnych? Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 5, 18-20.
 11. Kowalska, A., Olszańska, A., Urban, S. (2016). Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Kowrygo, B., Górska-Warsewicz, M., Ługowska, K. (1997). Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia. Żywność. Technologia. Jakość, nr 2, 51-59.
 13. Kuśmierczyk, K., Szepieniec-Puchalska, D. (2008). Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, nr 12, 6-13.
 14. Radziszewska, A. (2015). Etnocentryczne postawy konsumentów w obliczu globalizacji konsumpcji. Handel Wewnętrzny nr 2(355), 334-346.
 15. Stolzenbach, S., Bredie, W., Byrne, D. (2013). Consumer concepts in new product development of local foods. Traditional versus no vel honeys. Food Research International 52, 144-152.
 16. Woźniak, M. (2003). Model zrównoważonego rozwoju konsumpcji. Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 3, 213-216. www. polskawliczbach.pl. Pobrano marzec 2017.
 17. www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych. Pobrano marzec 2017.
 18. www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci/art816,szlak-kulinarny-podkarpackiesmaki. html. Pobrano marzec 2017.
 19. www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/produkty/podkarpackie-produkty-zarejestro/. Pobrano marzec 2017.
 20. www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-33/TinyFiles/Tabela-jt-wwwstyczen2017.pdf. Pobrano marzec 2017.
 21. www.produktyregionalne.pl/produkty.html. Pobrano marzec 2017.
 22. Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(82), 5-18.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu