BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobojek Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Title
A Small River within the Urban Space the Evolution of the Relationship Using the Example of Łódź
Mała rzeka w przestrzeni miejskiej - ewolucja relacji na przykładzie Łodzi
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 17-20, rys., bibliogr. 28 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Keyword
Regulacja rzek, Ochrona przyrody, Geografia miasta, Krajobraz miasta, Miasto, Wizerunek miasta, Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta
River regulation, Nature protection, Geography of a city, City landscape, City, City image, Revitalization, City revitalization
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących między miastem przemysłowym a małą rzeką w ostatnich 200 latach oraz współczesne zagospodarowanie i funkcje rzek oraz dolin. Badania przeprowadzono w Łodzi (obecnie około 699 tys. mieszkańców). W XIX i w pierwszej połowie XX wieku rozwój przestrzenny miasta był przyczyną ogromnych przekształceń rzek i ich dolin. Dopiero pod koniec XX wieku po upadku przemysłu i promowaniu ekologicznych struktur w mieście podjęto prace naprawcze w zakresie zagospodarowania rzek i dolin. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the relationship between an industrial city and a small river within the last 200 years and the contemporary development and functions of rivers and valleys. The study was conducted in Łódź (currently nearly 699,000 inhabitants). In the 19th and in the early 20th century, the spatial development of the city also caused considerable transformations of rivers and their valleys. It was only at the turn of the 20th century, i.e. after the fall of the textile industry and a rise of the focus on ecological structures within a city, that the authorities decided to repair the utilisation of rivers and valleys. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartnik A., Moniewski P., Tomalski P., 2008, Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in urban (Sokołówka) and suburban catchment (Dzierżązna), "Problemy Ekologii Krajobrazu", 22: 39-48.
 2. Bieżanowski W., 2001, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA Łódź.
 3. Dankowska M., 2009, Obszary tożsamości Łodzi - Zielony krąg tradycji i kultury, [in:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (eds.), Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja - kreacja - identyfikacja, Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 81-96.
 4. Flatt O., 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemy-słowym, Warsaw, Reprint, GRAKO, 2002.
 5. France R.L., Martin K., 2002, Water connections: Wetlands for science construction (Wichita, Kansas), [in:] France R.L. (ed.), Handbook of Water Sensitive Planning and Design, Boca Raton-London-New York-Washington, Lewis Publishers, CRC Press: 235-245.
 6. Janik M., Kusiński J., Stępniewski M., Szambelan Z., 2012, Łódź na mapach 1793-1939, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź-Warsaw.
 7. Jokiel P., Maksymiuk Z., 2011, Hydrology, [in:] Liszewski S. (ed.), The Łódź Atlas, Łódź City Council, Łódź, map IX.
 8. Kobojek E., 2013, Environmental Determinants of Development and Physiography of Łódź, [in:] Habrel M., Kobojek E. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century, Łódź University Press, Łódź: 111-132.
 9. Kobojek E., 2015, Anthropogenic transformation and the possibility of renaturalising small rivers and their valleys in cities - Łódź and Lviv examples, "European Spatial Research Policy", 22 (1): 45-60.
 10. Kobylarczyk J., 2010, Wybrane przykłady zagospodarowania nadbrzeży rzecznych, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 211-225.
 11. Koter M., 1988, Warunki naturalne, [in:] Rosin R. (ed.), Łódź, dzieje miasta, 1, Warsaw-Łódź, PWN: 18-56.
 12. Koter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [in:] Liszewski S. (ed.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 13. Kujawa I., Zalewski M., Zawilski M., 2003, Projekt generalny rzeki Sokołówki, Wydział Gospodarki Komunalnej UML, AQUA PROJEKT s.c., Łódź.
 14. Lewińska J., 2000, Klimat miasta - zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 15. Meyer H., 2001, Water in the City as the Core of Public Domain, [in:] Lorens P. (ed.), Large scale Urban Developments, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 24-31.
 16. Nowacka-Rejzner U., 2001, Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego Krakowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Architektura, 45.
 17. Nowakowski Z., 1931, Geografja serdeczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warsaw.
 18. Nyka L., 2013, Architektura i woda - przekraczanie granic, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 19. Pancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji. River in the municipal areas. At attempt of defining the mutual relations, [in:] Kułtuniak J. (ed.), Rzeki. kultura - cywilizacja - historia, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Śląsk: 255-275.
 20. Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 21. Przewoźniak M., 2005, Teoretyczne aspekty rewitalizacji miast: ku metodologii zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr., OL PAN: 25-34.
 22. Puś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź.
 23. Rosin R. (ed.), 1989, Łódź. Dzieje miasta, PWN, Warsaw-Łódź.
 24. Schneider-Skalska G., 2010, Projektowanie zrównoważone terenów nadrzecznych w miastach, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 191-199.
 25. Szulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
 26. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warsaw.
 27. Wycichowska B., 2012, Układy wodne w zabytkowych parkach Łodzi. Bodies of water in the historical parks of Łódź, "Architektura. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej", 19: 213-222.
 28. Zimny H., 2005, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu