BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczyk Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000-2016
Monetary Policy in the Process of Implementing the Magic Triangle of Goals of Macroeconomic Stabilization Policy in Poland in the Years 2000-2016
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 5-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Bezrobocie, Cykl koniunkturalny, Inflacja, Polityka pieniężna, Polityka stabilizacyjna
Unemployment, Business cycles, Inflation, Monetary policy, Stabilisation policy
Note
JEL Classification: E24, E51, E62
streszcz., summ.
Abstract
W ekonomii keynesowskiej przyjmuje się, że polityka stabilizacji makroekonomicznej dąży do realizacji trójkąta celów, tj. do osiągania szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, utrzymania równowagi na rynku pracy oraz stabilnej wartości pieniądza. Celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości i zakresu jednoczesnej realizacji celów stabilizacji makroekonomicznej oraz ocena skutków wykorzystania narzędzi pieniężnych w Polsce. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, omówiono cele stabilizacji makroekonomicznej oraz hipotetyczny wpływ narzędzi polityki pieniężnej na ich realizację. Część druga to empiryczna analiza roli instrumentów pieniężnych w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000-2016.(abstrakt oryginalny)

The Keynesian economics assumes that the policy of macroeconomic stabilization strives to accomplish the triangle of goals, i.e. to achieve a fast and sustainable economic growth, maintain the labour market equilibrium and a stable value of money. The aim of the article is a theoretical and empirical analysis of the possibilities and scope of a simultaneous accomplishment of macroeconomic stabilization goals and an assessment of the effects of applying the monetary instruments in Poland. The paper consists of two parts. The first, theoretical part discusses the goals of macroeconomic stabilization and a hypothetical infl uence which the instruments of monetary policy exert on their implementation. The second part is an empirical analysis of the role of monetary instruments in the stabilization of Poland's economy in the years 2000-2016.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyk, R. (2004). Teoria i praktyka polityki antycyklicznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań.
 2. Bednarczyk, J.K. (1990). Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej. Warszawa: PWN.
 3. Biuletyn Statystyczny GUS (2002). Warszawa: GUS.
 4. Cassel, D., Thieme H.J. (1997). Einkommenspolitik Kritische Analyse eines umstrittenen stabilitätspolitischen Konzepts. Köln: Kiepenheure &Witsch.
 5. Despres, E., Friedman, M., Hart, A.G., Samuelson, P.A., Wallace, D.H. (1975). Problem niestabilności gospodarczej. W: Teoria i polityka koniunktury. Wybór tekstów. Warszawa: PWE.
 6. Drabowski, E. (1987). Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. Warszawa: PWN.
 7. Hübner, D. (1992). Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 8. Kołodko, G. (1993). Kwadratura pięciokątna. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext.
 9. Markowski, K. (1992). Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
 10. Mussel, G., Pätzold, J. (2008). Grundfragen der Wirtschaftspolitik. München: Verlag Franz Vahlen.
 11. Pätzold, J. (1991). Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Bern-Stuttgart: Paul Haupt Verlag.
 12. Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the of Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957. Economica, XXV (97-100).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu