BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Stefańska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Flood Risk Assessment in Selected Communes of the Łódź Region
Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 21-41, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Keyword
Powódź, Zagrożenia biologiczne, Zagrożenia ekologiczne, Przekształcania krajobrazu, Ochrona wód, Zasoby wód powierzchniowych, Ryzyko pogodowe, Użytkowanie ziemi
Flood, Biological threats, Ecological hazard, Landscape transformation, Protection of waters, Surface water resources, Weather risk, Land use
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź, Województwo łódzkie, Łowicz, Tomaszów Mazowiecki
Lodz, Łódź Voivodship, Tomaszow Mazowiecki
Abstract
Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w wybranych gminach województwa łódzkiego, w kontekście potencjalnych negatywnych konsekwencji dla ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Do badań wybrano gminy miejskie i miejsko- wiejskie (łącznie 9 gmin) województwa łódzkiego, które uzyskały duży i bardzo duży poziom ryzyka powodziowego według metodologii zastosowanej w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego z 2013 roku. Syntetyczny poziom ryzyka powodziowego ze względu na powierzchnię zajmowaną przez obiekty i tereny przypisane do poszczególnych kategorii ryzyka jest najwyższy w Uniejowie i Warcie. Natomiast ogólny poziom ryzyka ze względu na zróżnicowanie obiektów i terenów poszczególnych kategorii jest najwyższy w Łowiczu oraz Tomaszowie Mazowieckim (mieście).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the present level of land development of flood risk areas in selected communes of the Łódź province in the context of potential negative consequences for people, the natural environment, cultural heritage and economic operations. The research includes urban as well as urban and rural communes (9 communes in total) of the Łódź province which display high and very high flood risk levels according to the methodology used in Flood protection operating plan for the Łódź province from 2013 ( Plan operacyjny... 2013). Uniejów and Warta have the highest synthetic flood risk levels due to the surface occupied by buildings and areas assigned to individual risk categories. In turn, Łowicz and Tomaszów Mazowiecki (town) display the highest general flood risk level due to diversification of buildings and areas of individual risk categories. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apel H., Aronica G.T., Kreibich H., Thieken A.H., 2009, Flood risk analyses - how detailed do we need to be?, "Natural Hazards", 49 (1): 79-98.
 2. Baza Danych Obiektów Topograficznych, 2013, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.
 3. Borowska-Stefańska M., 2014, Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej - przykład Uniejowa, "Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast", 11 (3): 5-11.
 4. Borowska-Stefańska M., 2015a, Flood risk assessment of Łódź province communes, [in:] Ziemiański L. (ed.), "Humanities and Social Sciences", 20 (22), Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów: 9-23.
 5. Borowska-Stefańska M., 2015b, Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast", 12 (4): 9-18.
 6. Borowska-Stefańska M., 2015c, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Prace Geograficzne", 140: 57-77.
 7. Borowska-Stefańska M., 2015d, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Borowska-Stefańska M., 2015e, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, "Biuletyn Uniejowski", 4: 131-142.
 9. Bromek K, Mydel R., 1972, Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, "Folia Geographica. Seria Geographica-Oeconomica", 5, Oddział PAN w Krakowie, Kraków: 149-160.
 10. Brzeziński M., 1990a, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 555 - Łowicz, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 11. Brzeziński M., 1990b, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 702 - Sulejów, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 12. Chojnacki J., 1994, Wskaźniki strat powodziowych, "Gospodarka Wodna", 10: 227-231.
 13. Chojnacki J., 2000, Szacowanie strat powodziowych, [in:] Maciejewski M. (ed.), Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, IMGW, Kraków (CD-ROM).
 14. Crichton D., 2007, What can cities do to increase resilience?, "Philosophical Transactions of the Royal Society", 365: 2731-2739.
 15. Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., 2009, Mapy ryzyka powodziowego - projekt pilotażowy w zlewni Silnicy, "Gospodarka Wodna", 1: 19-29.
 16. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 17. Granger K., Jones T., Leiba M., Scott G., 1999, Community risk in cairns: A multi-hazard risk assessment, AGSO (Australian Geological Survey Organisation) Cities Project, Department of Industry, Science and Resources, Australia.
 18. Kobojek E., 2009, Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 71-76.
 19. Kobojek E., 2010, Środowisko przyrodnicze dolin rzek nizinnych i kierunki antropogenicznych przekształceń, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała: 41-54.
 20. Kobojek E., 2013, Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała: 15-26.
 21. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu z dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, 1976, Dz.U., nr 32, poz. 190.
 22. Liszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 23. Liszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze", 15.
 24. Liszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [in:] Domański B., Jackowski A. (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, IG UJ, Kraków.
 25. Majda T., Wałdykowski P., Adamczyk J., Grygoruk M., 2012, Typologia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, [w:] Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa.
 26. Nachlik E., 2011, Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego. Problemy integracji przestrzennych informacji bazodanowych, VII Krakowskie Spotkania z INSPIRE "Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych", Kraków, 12-14 maja 2011.
 27. Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2013, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź.
 28. Regulski J.,1985, Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Rotnicka J., 2011, Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [in:] Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu.
 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 2013, Dz.U., poz. 104.
 31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Poddębice, wrzesień 2000-luty 2001.
 32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, 2003.
 33. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn, 2006.
 34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta, 2007.
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, 2008.
 36. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 18 grudnia 2009.
 37. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, 2012.
 38. Szypuła M., 2001, Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, "Gospodarka Wodna", 8: 328-330.
 39. Trzmiel B., 1986, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 667-Tomaszów Mazowiecki, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 40. UN DHA (United Nations Department of Humanitarian Affairs), 1992, Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management, Geneva.
 41. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987).
 42. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm.; 2012, poz. 145 z późn. zm.).
 43. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 44. Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), 2008, Główny Geodeta Kraju.
 45. Ziółkowski L., Szczęśniak M., Paluszkiewicz B., Będkowski M., 2011, Narzędzie GIS jako podstawowy instrument pomocniczy wykorzystywany przy wyznaczaniu zasięgu stref zalewowych, "Gospodarka Wodna", 2: 5-62.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu