BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakóbik Witold (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Polityka monetarna a rozwojowe dostosowania strukturalne
Monetary Policy and Developmental Structural Adjustment
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 65-83, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Perspektywy polityki gospodarczej
Keyword
Polityka fiskalna, Polityka przemysłowa, Wspólna Polityka Monetarna, Gospodarka
Fiscal policy, Industrial policy, Common Monetary Policy, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dorobek naukowy w dziedzinie badania wpływu polityki pieniężnej na sferę realną jest bogaty. Przedmiot analizy stanowi tu mechanizm transmisji tej polityki m.in. do sektora przedsiębiorstw, przy czym skuteczność tego mechanizmu bywa relatywizowana wobec instytucjonalnej dojrzałości gospodarki. Artykuł zawiera odmienne podej ście do tej kwestii, eksponuj ące wpływ polityki monetarnej na tę część sfery realnej, którą stanowi zagregowana struktura produkcji, nie zaś na przedsiębiorstwa działające również w sferze regulacji. Autor formułuje następującą tezę: wspomniany wpływ jest z założenia słaby (i to bez względu na instytucjonalną dojrzałość gospodarki), ponadto zdeterminowany przez inne rodzaje polityki ekonomicznej. Jeżeli optymistycznie przyjąć, że teza ta znalazła potwierdzenie w przeprowadzonej analizie, to implikuje ona, iż wpływ polityki pieniężnej na realną strukturę gospodarki jest niewielki i może się wahać w zależności od typu sprzężeń, jakie tę politykę łączą z polityką fiskalną oraz przemysłową.(abstrakt oryginalny)

The author boasts a rich scientific output in his study area, which is the influence of monetary policy upon the real sphere. The subject of this analysis consists in the study of the mechanism of transmitting the said policy onto the corporate sector, whereas the effectiveness of that is, on occasions, shown in relation to the institutional maturity of the economy. The paper offers a different approach to the above issue, as it exposes the influence of the monetary policy upon this part of the real sphere, which comprises the aggregate structure of production, not the one (i.e. part of the real sphere) constituted by the corporate sector. The author puts forward the following argument: the above mentioned influence is, presumptively, weak (irrespective of the institutional maturity of economy), and, apart from that, it is additionally determined by other types of economic policies. Therefore, if we assume, optimistically, that the presented analysis proves the above argument, then the influence of the monetary policy upon the real structure of the economy is minute - what is more, it is likely to fluctuate, depending on the nature of links the monetary policy has with both fiscal, and industrial policies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernanke B. S., M. Gertler, Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "NBER Working Paper" 1995, no. 5146.
 2. Boguszewski P., Przemiany w sektorze dużych i średnich firm w Polsce a oddziaływanie polityki monetarnej, referat na XXII Konferencję Naukową NBP pt. Reformy strukturalne a polityka pieniężna, Falenty 2002.
 3. Cetorelli N., L. S. Goldberg, Banking Globalization, Monetary Transmission, and the Lending Channel, "NBER Working Paper" 2008, no. 14101.
 4. Cimolli M., G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009.
 5. European Banking Sector. Facts and Figures 2012, European Banking Federation, Brussels, October 2012.
 6. Garretsen H., J. Swank, The Transmission of Interest Rate Changes and the Role of Bank Balance Sheets: A VAR-Analysis for the Netherlands, "Journal of Macroeconomics" 1998, vol. 20, no. 2.
 7. Geraats P. M., Central Bank Transparency, "The Economic Journal" 2002, vol. 112, no. 483.
 8. Jakóbik W., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" 2013, nr 92.
 9. Jenkins P., Communication: A Vital Tool in the Implementation of Monetary Policy, "Bank of Canada Review", Spring 2005.
 10. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Kokoszczyński R., Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 12. Masuch K., C. Brand, The ECB S Monetary Policy and its Relation to Fiscal Policy, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 13. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Pack H., K. Saggi, The Case for Industrial Policy: A Critical Survey, "World Bank Working Paper Series" 2006, no. 3839.
 16. Rodrik D., Industrial Policy for the Twenty-First Century, UNIDO 2004.
 17. Rodrik D., Industrial Policy: Don' t Ask Why, Ask How, "Middle East Development Journal" 2009, vol. 1, no. 1.
 18. Sławiński A. (red.), Polityka pieniężna, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 19. The Monetary Policy of ECB, European Central Bank, Frankfurt 2004.
 20. Warwick K., Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends, "OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers" 2013, no. 2.
 21. Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 22. Wojtyna A., Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, "Ekonomista" 2002, nr 5.
 23. Żyżyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, "Ekonomista" 2006, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu