BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Łódź in the Regional and National Transportation System
Łódź w krajowym i regionalnym systemie transportowym
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 65-86, rys., bibliogr. 31 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Keyword
Infrastruktura, Drogi, Drogi publiczne, Ruch drogowy, Komunikacja kolejowa, Koleje lokalne, Kolejnictwo, Infrastruktura transportu, Transport, Transport drogowy, Transport kolejowy
Infrastructure, Road, Highway road, Road traffic, Rail transportation, Local railways, Railways, Transport infrastructure, Transport, Road transport, Railway transport
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono położenie Łodzi w sieci transportowej Polski oraz regionu łódzkiego. Skupiono się na lokalizacji ośrodka względem głównych elementów sieci drogowej, kolejowej i lotniczej we wskazanej skali krajowej i regionalnej. Ze względu na fizycznogeograficzne położenie Łodzi, te trzy gałęzie transportu wyczerpują możliwości transportowych powiązań miasta. Ponadto poddano charakterystyce relacje transportowe Łodzi w zakresie funkcjonującego transportu zbiorowego z uwzględnieniem wymienionych wcześniej form przewozu. Opracowanie zawiera również informacje na temat znaczenia Łodzi jako węzła transportowego przy przepływach ładunków. Wszystkie powyższe analizy poprzedzają rozważania nad lokalizacją Łodzi na tle transeuropejskich korytarzy transportowych oraz przegląd historycznych uwarunkowań powiązań transportowych obszaru dzisiejszej Łodzi. (abstrakt oryginalny)

This article presents the location of Łódź in the transport network of Poland and the Łódź region. It focuses on the centre's location in reference to the main elements of road, rail and air networks on a national and regional scale. Due to physical and geographical location of Łódź, the three branches of transport exhaust the city's transport possibilities. Besides that, transport relations of Łódź are characterized as far as the functioning public transport is concerned, considering all the aforementioned modes of transport. The study also includes information on the significance of Łódź as a transport node for cargo transport. All these analyses precede reflections on the location of Łódź against the background of trans-European transport corridors as well as an overview of historical conditioning of transport connections of the area of today's Łódź. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz B., Pielesiak I., 2012, Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (Transport connections in the Łódź metropolitan area), [in:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (eds.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, ,,Studia KPZK PAN", 147, Warsaw: 105-137.
 2. Christaller W., 1963, Some Considerations of Tourism Location in Europe, Paper of the Regional Science Association, 12: 95-105.
 3. Czecharowski S., 1999, Regionalne porty lotnicze w Polsce (3) (Regional airports in Poland), ,,Przegląd Komunikacyjny", 9: 12-18.
 4. Czecharowski S., 2003, Polskie regionalne porty lotnicze po kilku latach (10) (Polish regional airports a few years later), "Przegląd Komunikacyjny", 7-8: 36-38.
 5. Diagnosis of Polish Transport in 2009, 2011, Attachment 1 to the Transport Development Strategy, the Ministry of Infrastructure, Warsaw.
 6. Feltynowski M., 2009, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym (Transport accessibility as an element of rural commune development in the Łódź Metropolitan Area), [in:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, 6, Polish Academy of Sciences Branch in Kraków, Commission of Rural Technical Infrastructure, Kraków: 197-207.
 7. Internet portal IntraLog - indoor logistic (http://www.intralog.pl/rfs-road-feeder-service/).
 8. Internet portal Pasazer.com (http://www.pasazer.com/).
 9. Kochański T., 2013, Ocena transportu lotniczego w Polsce w świetle wymagań unii europejskiej (Assessment of air transport in Poland in the light of EU requirements), Systemy Logistyczne Wojsk, 39.
 10. Komornicki T., 2005, Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries, "IATSS Res.", 29 (2): 50-58.
 11. Komornicki T., 2007, Polish Transport Infrastructure-challenges for spatial cohesion, "Eur. Spat. Res. Policy", 14: 31-52.
 12. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Assessment of public transport opportunities by the Urban Transport Company in Łódź and in Łódź Metropolitan Area), "Transport Miejski i Regionalny", 3, Kraków: 26-32.
 13. Massel A., 2008, Linia dużych prędkości Wrocław / Poznań - Łódź - Warszawa, "Technika Transportu Szynowego", 12: 36-41.
 14. Mikulski M., Glass A., 1980, Polski transport lotniczy 1918-1978 (Polish Air Transport), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warsaw: 22.
 15. Napierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., 2013, Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim (Interoperability of logistics centres in the Łódź region), The City of Lodz Office, Łódź.
 16. Neider J., 2008, Transport międzynarodowy (International Transport), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw: 1-77.
 17. Paczkowski K., Budler M., 2012, Funkcjonowanie transportu zbiorowego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym - wstępne analizy (Functioning of public transport in the Łódź Metropolitan Area: preliminary analyses), BPPWŁ, Łódź.
 18. Panasiuk A., Pluciński M., 2008, Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego (Sea and Air Transport in Passenger Traffic), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 1-21.
 19. Pielesiak I., 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (Territorial Cohesion of the Łódź Metropolitan Area in the Light of Infrastructure Connections), Doctoral dissertation, The Faculty of Geographical Sciences, Łódź University, Łódź.
 20. Pijet-Migoń E., 2012, Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (Changes to Passenger Air Transport in Poland after EU Accession), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 25, Wrocław University, Wrocław.
 21. Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych (Transport Geography. Outline of Problems, Models and Research Methods), PWN, Warsaw.
 22. Skowron-Grabowska B., 2010, Centra logistyczne w łańcuchach dostaw (Logistics Centres in Supply Chains), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 23. Spatial Development Plan of the Łódź Province, 2010, Update, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź.
 24. Taylor Z., 2006, The Transport System of Poland in a Period of Transition, [in:] Degórski M. (ed.), Natural and Human Environment Poland, Geographical Overview, Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki, Institute of Geographic Spatial Organization, Polish Geographical Society, Warsaw: 275-296.
 25. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce (Development and Decline of Railway Network in Poland), IGiPZ PAN Monografie, 7, Warsaw.
 26. TENtec Information System (http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/ index_en.htm).
 27. The Ministry of Infrastructure, Concept of Central Airport for Poland, Main Report, 26 June 2010: 28.
 28. Wesołowski J., 2005, Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości (Shaping of Łódź Railway Node and Possibilities of Including it into the High Speed Rail System), "Technika Transportu Szynowego", 12: 44.
 29. Wiśniewski S., 2015a, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim (Diversification of Transport Accessibility of Towns in the Łódź Province), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 30. Wiśniewski S., 2015b, Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego (Connections of Towns of the Łódź Province in the Public Railway System in the Light of Transport Potential), "Prace Geograficzne", 140, Kraków.
 31. Wiśniewski S., 2015c, Significance of Trans-European Transport Networks for Logistics Centre Localization as exemplified by the Łódź Region, "European Spatial Research and Policy", 22 (1), Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu