BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Padło Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Sektorowy podział gospodarki państw europejskich w wyobrażeniu ich mieszkańców
Three-sector Division of the European Economy in the Perception of the Inhabitants
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 3, s. 244-253, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector
Keyword
Percepcja, Usługi, Przemysł, Rolnictwo
Perception, Services, Industry, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z celów badawczych będących przedmiotem artykułu była odpowiedź na pytanie o skojarzenia poszczególnych sektorów gospodarki z państwami Europy. Badania oparte na technice ankietowej, przeprowadzone w latach 2005-2016, objęły ok. 1000 respondentów z siedmiu europejskich krajów. Porównano w nich zróżnicowanie postrzegania na płaszczyznach: przestrzennej (siedem miast w siedmiu państwach) oraz czasowej (lata 2005-2007 oraz 2016). Ustalono, że przemysł i usługi kojarzą się z największymi europejskimi gospodarkami, natomiast rolnictwo kojarzone jest najczęściej z krajem pochodzenia respondenta. W badaniach wykazano wpływ stereotypów na postrzeganie przemysłu oraz powierzchniowego charakteru rolnictwa na jego percepcję. W pracy ustalono, że skojarzenia z sektorami gospodarki nawiązują w dużo większym stopniu do zachodniocentrycznej percepcji Europy niż do ich znaczenia w ekonomii europejskich państw. Nie stwierdzono istotnych zmian w wyobrażeniu podziału sektorowego gospodarki pomiędzy latami 2005 i 2016. (abstrakt oryginalny)

The research objective of the article was to answer the question of the perceiving of economic sectors with the European countries. Survey-based research, conducted in 2005-2016, covered about 1000 respondents from 7 European countries. The differentiation of perceptions were analyzed on two levels: spatial (7 cities in 7 countries) and time (2005-2007 compared to 2016). It was established that industry and services are associated with the largest European economies, while agriculture is most often associated with the country of origin of the respondent. Research has shown the impact of spatial stereotypes on the perception of industry and the importance of agro-landscape on the perception of agriculture. It has been established in the paper that the perceptions of the economic sectors relate much more to "Western-Centrism" than to their importance in European economies. There were no significant changes in the perception of the sectoral division of the economy between 2005 and 2016.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Światowy (2017, 10 lutego). Pozyskano z http://data.worldbank.org/
 2. Bandt, J.D. (1999). The concept of labour and competence requirements in a service economy. Service Industries Journal, 19(1), 1-17.
 3. Cuc, M., Ruggiero, E. (2006). Migration and Remittances in Moldova. International Monetary Fund.
 4. Fourastié, J. (1954). Die große Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Köln: Bund-Verlag.
 5. Gobster, P.H., Nassauer, J.I., Daniel, T.C., Fry, G. (2007). The shared landscape: what does aesthetics have to do with ecology? Landscape Ecology, 22(7), 959-972.
 6. Hönekopp, E. (1997). Labour migration to Germany from Central and Eastern Europe: old and new trends (No. 23). Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
 7. ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) (2017, 10 lutego). Pozyskano z http://www.istat.it
 8. Olins, W. (2002). Branding the nation-The historical context. Journal of Brand Management, 9(4), 241-248.
 9. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (2017, 10 lutego). Pozyskano z http://www.fao.org/
 10. Padło, T. (2013). Postrzeganie Europy przez młodzież w wybranych krajach europejskich. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, praca doktorska.
 11. Padło, T. (2015). Białe plamy w sercu Europy. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 12. Simon, P. (2003). France and the unknown second generation: preliminary results on social mobility. International Migration Review, 37(4), 1091-1119.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu