BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hanusik Krystyna (Uniwersytet Opolski), Łangowska-Szczęśniak Urszula (Uniwersytet Opolski)
Title
Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004-2015
Determinants and Effects of Differentiation of Consumption Model in Silesia in the Years 2004-2015
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Konsumpcja, Dochody, Wydatki gospodarstw domowych
Consumption, Income, Household expenditures
Note
JEL Classification: D12
streszcz., summ.
Country
Śląsk
Silesia
Abstract
Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są długookresowe zmiany modelu konsumpcji na Śląsku, czyli w trzech województwach przygranicznych - śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także identyfi kacja ważniejszych czynników warunkujących zróżnicowanie realizowanych przez gospodarstwa domowe modeli konsumpcji. W oparciu o dane z panelowych badań GUS budżetów gospodarstw domowych w latach 2004-2015 przeprowadzono ekonometryczną analizę wpływu na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych oraz takich ich cech, jak poziom oraz główne źródło dochodów, miejsce zamieszkania, wiek czy wykształcenie osoby odniesienia (głowy domu). Przyjęto przy tym założenie, że o modelu konsumpcji można wnioskować na podstawie wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego.(abstrakt oryginalny)

The research presented in this chapter focuses on long-term changes in consumption patterns in Silesia, which covers three border provinces of Poland - Silesia, Opole Voivodeship and Lower Silesia. The investigation concerns also identifi cation of the most important factors determining differentiation of consumption patterns implemented by households in that region. Based on data of the Central Statistical Offi ce in Warsaw coming from the panel research on households' budgets in 2004-2015 there was conducted an econometric analysis of few characteristics of households (such as: the level and the main source of income, place of residence, age or educational level of reference person (leader of a household) and their impact on the level and structure of household spending. There was assumed that the model of consumption can be inferred on the basis of consumer spending of a household.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (1997). Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  3. Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2015). Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Europa Regionum, XXV, 109-124.
  4. Picketty, T. (2015). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu