BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białek Jacek
Title
Rola polityki w kształtowaniu przyszłości kraju - przypadek Indii
The Role of Development Policy in the Creation of the Country's Future - the Case of India
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 155-183, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Perspektywy polityki gospodarczej
Keyword
Offshoring, Polityka gospodarcza, Globalizacja, Technologia informacyjna, Czynniki endogeniczne
Offshoring, Economic policy, Globalization, Information Technology (IT), Endogenous factors
Note
streszcz., summ.
Country
Indie
India
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza ścieżki dochodzenia biednego i zacofanego kraju, jakim były Indie w chwili odzyskania niepodległości w 1947 roku do obecnej pozycji światowego lidera w nowoczesnym sektorze offshoringu usług IT- BPM. W niniejszym tekście przedstawiono genezę powstania sektora IT-BPM w Indiach na tle ewolucji polityki rozwoju tego kraju oraz uwarunkowań zewnętrznych. Omówione zostały ogólne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Indii od uzyskania niepodległości w 1947 r. oraz polityka państwa w stosunku do branży technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem reform podjętych przez R. Gandhiego w latach 1980. XX w., a zwłaszcza korzystnych dla branży nowoczesnych usług informatycznych i biznesowych rozwiązań wprowadzanych od 1991 r. w ramach reform prowadzących do liberalizacji gospodarczej. W polityce gospodarczej Indii wyodrębniono podokresy odzwierciedlające zmieniające się uwarunkowania rozwoju sektora IT-BPO w tym kraju. Przeprowadzona analiza pokazała, że osiągnięcie przez Indie pozycji światowego lidera na rynku offshoringu usług IT-BPO było efektem prowadzonej w tym kraju polityki rozwoju umiejętnie wykorzystującej zarówno endogeniczny potencjał tego kraju, jak i szanse związane z rewolucją informatyczną i globalizacją.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the path of the poor and backward country's, which India was at the time of regaining independence in 1947, ascent to its current position of the world leader in the modern sector of IT-BPM services offshoring. The paper presents the origins of the IT-BPM sector in India at the background of both the evolution of India's development policy and the changing external conditions. Author discusses the generał conditions of the economic development of India since that nation's independence in 1947 as well as the state policy towards the information technology industry, with particular emphasis placed on the reforms undertaken by R. Gandhi in the 1980s. He also focuses on the particularly beneficial solutions for the sector of modern IT and business services applied since 1991 within the framework of reforms aimed at economic liberalization. Separate sub-periods were identified in the Indian economic policy reflecting the changing conditions of the development of IT- BPO sector in the country. The analysis confirms that the achievement of India's position as the world leader in IT-BPO services offshoring was a result of the country's development policy, one that skillfully used both the country's endogenous potential and the opportunities arising thanks to the IT revolution and globalization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berry J., Offshoring Opportunities. Strategies and Tactics for Global Competitiveness. John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.
 2. Dash L.N., World Bank and Economic Development of India, APH Publishing, 2000. Debroy B., Tellis A.J., Trevor R., Getting India Back on Track. An Action Agenda for Reform, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2014.
 3. Dossani R., Origins and Growth of the Software Industry in India, Stanford University, 2005.
 4. Dreze J., Sen A., An Uncertain Glory. India andits Contradictions, Princeton, 2013. Impact of the IT-BPO Industry in India. A Decade in Review, NASSCOM, Evalueserve, 2009.
 5. India. Twenty Years of Liberalization. Experience andLessons, UNDP, 2012. Investment Policy Review of India, OECD, 2009.
 6. Kotyński J., Risks for Development in European and Global Economy, Vistula University, Warszawa 2014.
 7. Kumar R., Patibandla M. (red.), Institutional Dynamics and the Evolution of the Indian Economy, Palgrave Macmillan, 2009.
 8. Kumar V., Software Industry in India. Product and Intellectual Property Focus, MIT, 2011.
 9. Mathur S.K., Indian IT Industry: A Performance Analysis and Model for Possible Adoption, MAPR, Monachium 2007.
 10. Mitra R.M., IT Industry in Transformation. Opportunities and Challenges for India, LSE Asia Research Center, Working Paper 29, 2009.
 11. Rodriguez P., China, India and the United States. The Future of Economic Supremacy, The Great Courses, The Teaching Company, Chantilly 2011.
 12. J. Rosser, J. Barkley, M. Rosser, Comparative Economics in Transforming the World Economy. MIT Press, 2004.
 13. Rubin H., The US IT Workforce Shortage, "Dr. Dobbs Journal", September 1998, http://www.drdobbs.com/the-united-states-it-workforce-shortage/184410783.
 14. Saxenian A., Bangalore: The Silicon Valley of Asia? University of California, Berkeley 2000, http://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/bangalore_svasia.html.
 15. Sixty Years of IT in India, w: "The Hindu", 20 lutego 2013, http://www.thehindu.com/sci-tech/science/sixty-years-of-it-in- india/article4435223.ece.
 16. Srinivasan T.N., Information-Technology-Enabled Services and India's Growth Prospects, Brookings Trade Forum, 2005.
 17. Sulmicka M., Rewolucja informatyczna a przemiany w gospodarce, Studia i materiały. Instytut Studiów Międzynarodowych, Biuletyn 2005, nr 31.
 18. The IT-BPMSector in India. Strategic Review 2014, NASSCOM, 2014.
 19. WorldInvestment Report 2004. The Shift Towards Services, UNCTAD, 2004.
 20. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs. An Action Plan, UNCTAD,
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu