BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makulska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka w świetle zrównoważonego rozwoju,
Urban policy in sustainable development
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 239-256, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Perspektywy polityki gospodarczej
Keyword
Miasto, Ekorozwój, Rozwój zrównoważony, Planowanie przestrzenne, Samorząd terytorialny
City, Eco-development, Sustainable development, Spatial planning, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problemy zrównoważonego rozwoju do polityki miejskiej wprowadzono w 1992 r. Współczesne miasta kształtują oblicze świata. Ich zrównoważony rozwój powiązany jest harmonijnie ze środowiskiem. Rozwój zrównoważony wewnątrz systemów miejskich można osiągnąć za pomocą projektowania lub przeprojektowywania miast. Podejmowane działania wynikają z planowania, realizacji, monitorowania i oceny prowadzonej przez samorząd terytorialny.(abstrakt oryginalny)

Problems of the sustainable development were entered into the urban politics in 1992. Contemporary cities are shaping the face of world. Their sustainable development is harmoniously related with the environment. Inside urban systems it is possible to achieve the sustainable development with the design or redesign of cities. Taken actions result from the planning, the realization, monitoring and the evaluation carried out by the local government.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 2. Chudak M., Transport drogowy w świetle zrównoważonego rozwoju na przykładzie Leszna, w: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 3. Dębicka-Niemiec A., Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola, w: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, "Studia Miejskie", Opole 2014, nr 14.
 4. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2006.
 5. Flint A., This land. The bat tle over sprawl and the future of America, John Hopkins University Press, Baltimore, 2006.
 6. Galster G., Hanson R., Ratcliffe M. R., Wolman H., Coleman S., Wrestling sprawl to the ground: defining an elusive koncept, "Housing Policy Debate" 2001, nr 12. Gorzelak G., Szkic o wymiarach ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, nr 205, Warszawa 2003.
 7. Jałowiecki B., Ład społeczny, ład przestrzenny, Biuletyn KPZK PAN, nr 205, Warszawa 2003.
 8. Lackowska M., Metropolitan governance In Poland: is voluntary cooperation condemned to failure?, w: Klausen J. E., Świaniewicz P. Cities in city regions. Governing the diversity. European Urban Research Association, Warsaw Uniwersity, Warszawa 2007.
 9. Lisowski A., Grochowski M., Proces suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
 10. Lorens P., Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, w: Problem suburbanizacji, Lorens P. (red.), Biblioteka Urbanisty 7, Warszawa 2005.
 11. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, nr 205, Warszawa 2003.
 12. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.
 13. Parysek J., Rozwój równoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: aspekty przestrzenne, w: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, "Studia Miejskie", Opole 2013, nr 9.
 14. Rogers R., Power A., Cities for a small country, Faber and Faber, London 2000.
 15. Rouba A., Rozwój regionalny a ochrona środowiska, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, T. Markowski, D. Stawasz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 16. Sadowy K., Strategia wdrażania zrównoważonego rozwoju w wielkich osiedlach miejskich, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzońca A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 17. Urbański P., Jeleniewska M., Zrównoważony rozwój w obrębie osiedli mieszkaniowych, "Zieleń miejska" 2013, nr 3.
 18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003, Dz.U. Nr 80, poz. 717.
 19. Ustawa o prawie ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627.
 20. World Commision on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 21. Zuziak Z., Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej architektoniki regionu miejskiego, w: Problem suburbanizacji, red. Lorens P. (red), Biblioteka Urbanisty 7, "Urbanista", Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu