BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniewska-Napierała Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
The Potential of Cultural Heritage of National Minorities in Small Towns - the Case of Brzeziny
Potenciał dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w małych miastach - przykład Brzezin
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 105-120, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Keyword
Małe miasto, Miasto, Wizerunek miasta, Dziedzictwo kulturowe, Mniejszości narodowe
Small town, City, City image, Cultural heritage, Ethnic minority
Note
streszcz., summ.
Country
Brzeziny, Województwo łódzkie
Brzeziny, Łódź Voivodship
Abstract
Małe miasta rozumiane są jako ośrodki posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim funkcjonuje 28 takich ośrodków, zamieszkanych przez niespełna 210 tys. osób. Celem podjętych rozważań jest analiza potencjału dziedzictwa mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego. Jako szczegółowy przykład rozważań wybrano Brzeziny, w których w przeszłości mniejszości narodowe odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju przestrzennym. (abstrakt oryginalny)

Small towns are understood here as settlements with municipal rights having up to 20,000 inhabitants. In Łódź Voivodeship (a unit of Poland's administrative division) there are 28 such settlements inhabited by almost 210,000 people. The aim of the study is to analyse the potential of the heritage of national minorities in the towns of Łódź Voivodeship. The town of Brzeziny was selected for the study as national minorities played a prominent role in its land development in the past. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski M., Badziak K., Giżejewska J., Kulesza M., 1997, Pieczęcie i herb; rozwój przestrzenny oraz zabytki architektury, sztuki i epigrafiki Brzezin, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 499-549.
 2. Bartosiewicz B., 2014, Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 37 (3): 179-188.
 3. Barwiński M., 2015, Wielokulturowość jako temat współczesnych nauk geograficznych i edukacji geograficznej, Polsko-ukraińska Komisja Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/referat_wielokulturowosc-w-geografii_m.-barwinski.pdf (dated: 15.10. 2015).
 4. Broński K., 2006, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 706: 7-26.
 5. Broński K., 2013, Marketing dziedzictwa kulturowego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 39-56.
 6. Czepczyński M., 2005/2006, Post-socjalistyczne transformacje krajobrazu kulturowego małego miasta na przykładzie Złocieńca (zachodniopomorskie), [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta - studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geogra-ficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 7-20.
 7. Dobosz P., 2011, Aspekty prawne systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 73-93.
 8. Figlus T., 2011, Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 11: 145-165.
 9. Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny, 2006, Brzeziny.
 10. Herman R., 2014, Zaginione miasto. Archeologia na tropie ewolucji przestrzennej Brzezin, [in:] Tyszler L., Marciniak-Kajzer A., Olędzki M. (eds.), Brzeziny - dzieje miasta i regionu, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzeziny-Łódź: 15-32.
 11. Jabłoński C., 1997a, Lata okupacji hitlerowskiej w Brzezinach 1939-1945, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 353-410.
 12. Jabłoński C., 1997b, Brzeziny w okresie 1945-1995, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 411-498.
 13. Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kneifel E., Richter H., 2010, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829-1945, Littera - Artur Węgłowski, Łódź.
 15. Kobojek E., Marszał T., 2014, Local Development and the Role of Small Towns in Space Organisation in Contemporary Poland, [in:] Marszał T. (ed.), Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 37-60.
 16. Kowalski M., Ror-Maziarz P., Bartosiewicz B., 2011, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin), [in:] Heffner K., Marszał T., Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, "Studia KPZK", 126, Warsaw: 95-104.
 17. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Service Function of Historic Buildings in Small Towns of the Lodz Region, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio--Oeconomica", 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 151-165.
 18. Kronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność tury-styczną miasta - przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Kulesza M., 2011, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.
 20. Kulesza M., Rykała A., 2005/2006, Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Zelowa w województwie łódzkim, [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta - studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wy-dział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 21-35.
 21. Liszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [in:] Liszewski S., Puś (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny, 2014, Brzeziny.
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 2004, Brzeziny.
 24. Murzyn-Kupisz M., 2013, Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 237-263.
 25. Nowak T., Rosin R., Wiklak H., 1997, Brzeziny i okolice do schyłku XVI w., [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 25-74.
 26. Purchla J., 2013, Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finansowanie i zarządzanie, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 215-235.
 27. Stępniak A., 2009, Rola społeczności żydowskiej w zagospodarowaniu Brzezin, Master's thesis developed in the Department of the Built Environment and Spatial Policy, WNG UŁ, academic advisor prof. T. Marszał, Łódź.
 28. Strategia promocji miasta Brzeziny na lata 2014-2020, Brzeziny.
 29. Strategia rozwoju miasta Brzeziny na lata 2014-2020, Brzeziny.
 30. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 1999-2000, Brzeziny.
 31. Szmygin B., 2011, Transformation of the Heritage Protection System in Poland after 1989, [in:] Purchla J. (ed.), Protecting and Safeguarding Cultural Heritage - Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, International Cultural Centre, Krakow: 39-59.
 32. Uchwała Nr LVI / 295 / 2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014-2020, Brzeziny.
 33. Uchwała Nr XLII/6/06 Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Brzeziny, 2005, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumen-tacji Zabytków w Łodzi.
 34. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568).
 35. Wachowska B., 1997, Brzeziny w okresie drugiej Rzeczpospolitej, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 278-352.
 36. Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020", 2014, Brzeziny.
 37. Zamoyski M., 2011, Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w systemie ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Krakow: 171-185.
 38. Żerek-Kleszcz J., 1997, Brzeziny w XVII i XVIII wieku, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny - dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź-Brzeziny: 75-190.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu