BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prusek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju
Poland's Strategic Development Challenges in the Post-crisis Development Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 144-151, bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Rozwój strategiczny, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, Rozwój, Rozwój gospodarczy, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Strategia rozwoju gospodarczego
Strategic development, Socio-economic development strategy, Development, Economic development, Systemic transformations in the economy, Economic development strategy
Note
JEL Classification: O38, O40
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały strategiczne wyzwania rozwojowe Polski ukształtowane w okresie transformacji systemowej i w okresie pokryzysowym, które blokują dalszy jej rozwój społeczno-ekonomiczny. Tylko sprostanie tym wyzwaniom stwarza Polsce szanse na przezwyciężenie pułapki średniego rozwoju (dochodu), która blokuje dalszy zrównoważony rozwój kraju. Szanse te wygenerować może wdrożenie nowych kierunków rozwoju tj.: reindustrializacji, proinnowacyjnych zmian strukturalnych w gospodarce, udomowienia banków, stworzenie narodowych innowacyjnych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych, wykreowanie polskich prywatnych championów, konkurencyjnych w skali europejskiej i światowej oraz wzmocnienie aktywności polskiego sektora prywatnego w inwestycjach rozwojowych.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses Poland's strategic development challenges formed in the transition and in the post-crisis period, which block further socio-economic development. Only by meeting these challenges, it will be possible to overcome the medium development trap, which blocks Poland's further sustainable development. These possibilities can be generated by the implementation of strategies and development programs: re-industrialization, pro-innovative structural changes in the economy, domestication of banks, creation of national innovative and competitive economic specializations, creation of Polish private champions that are competitive on the European and the global scale as well as by the engagement of the Polish private sector in development investments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? (2016), Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy Sącz.
 2. Encyklika Jana Pawła II (1987), "Sollicitudo rei socialis", Libreria Editrice Vaticana.
 3. Encyklika "Caritas in veritate" Ojca świętego Benedykta XVI (2009), O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Libreria Editrice Vaticana.
 4. Karpiński A. (2003), Co dalej z przemysłem w Polsce? Zarys strategii przemysłowej na lata 2005 -2015, w: Komitet Prognoz "POLSKA 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 1, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 5. Karpiński A., Paradysz S., Soroka W., Źółtkowski W. (2015), Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju, Wydawnictwo Muza SA., Warszawa.
 6. Kołodko G.W. (2010), Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki, w: Kołodko G.W. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 7. Kołodko G.W. (2013), Strategia dla Polski 2013-2025. Rzeczpospolita z 30.1.2013 roku.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Warszawa.
 9. Kowalik T. (2010), Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu, w: Kołodko G.W. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej ?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, w: Mączyńska E. (red.), Ekonomia dla przyszłości, Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 11. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku. Krytyka polityczna, Warszawa.
 12. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (2016), Ministerstwo Rozwoju Warszawa.
 13. Prusek A. (2005), Prywatyzacja polskiej gospodarki - cele, programy i ocena jej rezultatów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 14. Prusek A. (2008), Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski, w: Pancer-Cybulskiej E. (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Prusek A. (2009), Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 863.
 16. Prusek A. (2010), Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia, w: Mikołajewicza Z. (red.), Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, PTE Oddział w Opolu, WSZiA w Opolu.
 17. Prusek A. (2012), Główne wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku, w: Prusek A. (red.), Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i WSGiZ w Krakowie, Kraków.
 18. Prusek A. (2009), Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 863.
 19. Sachs J.D., Wspólne wyzwania, wspólne dobro. Wykład z dnia 2.10.2007, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Stiglitz J.E. (2013), The Price of Inequality, Penguin, London.
 21. Wilkin J. (2008), Państwo a gospodarka - instytucjonalne podstawy autonomii i współzależności, w: Rychard A.(red.), Strukturalne podstawy demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 22. Zioło Z. (2016), Uwarunkowania strategicznych kierunków wdrażania "planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", w: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 23. Żyżyński J. (2010), Neoliberalizm -ślepa uliczka globalizacji, w: Kołodko G.W. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej ?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu