BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisany Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Dejneka Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich
Capital Markets Union and differentiation of financial systems in member states
Source
Catallaxy, 2017, vol. 2, iss. 1, s. 13-25, wykr., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, System finansowy, Konkurencyjność gospodarki
Capital market, Financial system, Economy competitiveness
Note
JEL Classification: G15, G18
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Motywacja: Europejska Unia Rynków Kapitałowych (European Capital Markets Union - CMU) jest ważnym i szeroko zakrojonym projektem mającym na celu poprawę konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej (UE). Najważniejszymi celami planowanych reform są: poprawa dostępu europejskich przedsiębiorstw do długoterminowego finansowania, głównie w przypadku start-upów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a także zwiększenie różnorodności dostępnych dla firm metod finansowania poprzez rozwój rynków instrumentów właścicielskich (akcji), a także korporacyjnych instrumentów dłużnych.
Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie CMU na tle literatury odwołującej się do mechanizmów zmian strukturalnych w systemach finansowych oraz w kontekście obecnego kształtu europejskiego sektora finansowego. W rezultacie zostanie dokonana ocena CMU oraz zostaną wyszczególnione najważniejsze ograniczenia, z jakimi może spotkać się unijne prawodawstwo, podczas prac nad CMU.
Wyniki: Zasięg planowanych reform stanowi zasadnicze wyzwanie ze względów prawnych (różny stopień harmonizacji różnych gałęzi prawa w UE), politycznych (konieczność głębszej integracji UE), a także z powodu zróżnicowania systemów finansowych w państwach UE. Jednocześnie jednak, w świetle badań, m.in. B. Amable (2003) nad komplementarnością instytucjonalną, zakres skutecznych reform systemu finansowego musi być rozległy i obejmować zarówno stronę popytową, jak i podażową. Selektywne sięganie do doświadczeń państw anglosaskich w tym zakresie wydaje się uzasadnione, tym bardziej, że analizy ilościowe wskazują na dużą przestrzeń dla rozwoju rynków finansowych w UE. (abstrakt oryginalny)

Motivation: The European Capital Market Union (CMU) is a comprehensive initiative with an aim to support the competitiveness of the European Union (EU) economy. Its main tasks are to improve the access for European enterprises to long-term financing , especially in case of small and medium enterprises (SMEs) and start-up companies as well as broadening the variety of financing sources thanks to the development of equity and corporate bonds markets.
Aim: The main aim of the article is to present the CMU in the light of the literature related to structural changes in financial systems and in the context of current shape of the European financial sector. As a result, the assessment of CMU and main potential obstacles, the EU lawmakers may encounter are presented.
Results: The scope of the reform is a major challenge in terms of regulatory (different degree of harmonization of different law branches in the EU) and political issues (related to deepening of the integration among EU countries) and due to financial systems' diversity in the EU countries. However, according to economic researches on institutional complementarity, among others B. Amable (2003), the scope of effective regulation must be broad and embrace both demand and supply side of the market. Deriving conclusions from Anglo-Saxon countries' experiences with market-based economy seems to be reasonable in this case, especially taking into consideration still non-saturated market for this type of financing in the EU. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allard, J., i Blavy, R. (2011). Market phoenixes and banking ducks. Are recoveries fast-er in market-based financial systems? IMF Working Paper, 11(213). doi:10.5089/9781463902292.001.
 2. Allen, F., i Gale, D. (2001). Comparing financial systems. Cambridge: MIT Press.
 3. Amable, B. (2003). The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 4. Beck, T., i Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: does having a market- or bank-based system matter? Journal of Financial Economics, 64(2). doi:10.1016/S0304-405X(02)00074-0.
 5. Bhattacharyay, B.N. (2011). Bond market development in Asia: an empirical analysis of major determinants. ADBI Working Paper, 300. doi:10.2139/ssrn.1898047.
 6. EBC. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.ecb.europa.eu.
 7. EC. (2015a). Commission staff working document. Economic analysis accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (SWD(2015) 183 final).
 8. EC. (2015b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (COM(2015) 468 final).
 9. EC. (2015c). Green Paper: Building a Capital Markets Union (COM (2015) 63 final).
 10. EC. (2015d). Updated version of first memo published on 15/04/2014 - Banking Union: restoring financial stability in the Eurozone. Pobrane 06.05.2017 z http://europa.eu.
 11. EC. (2017). Remarks on the progress of the Capital Markets Union. Pobrane 04.05.2017 z http://europa.eu.
 12. FED. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
 13. Greenspan, A. (1999). Do efficient financial markets mitigate financial crises? Speech at Financial Market Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta. Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
 14. Grjebine, T., Szczerbowicz, U., i Tripier, F. (2014). Corporate debt structure and economic recoveries. CEPII Working Paper, 19.
 15. Hack, M., i Close, C. (2013). East Asian corporate bond markets. Bulletin of Reserve Bank of Australia, 3.
 16. Hall, P.A., i Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. W: P.A. Hall, i D. Soskice (red.), Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.
 17. Invest Europe. (2017). Pobrane 08.05.2017 z https://www.investeurope.eu.
 18. Langfield, S., i Pagano, M. (2016). Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth. Economic Policy, 31(85). doi:10.1093/epolic/eiv019.
 19. Lannoo, K., Pollack, A., i Staehr, O. (2015). Keep capital markets union simple. ECMI Commentary, 38.
 20. Levine, R.E. (2001), Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? Journal of Financial Intermediation, 11(4). doi:10.1006/jfin.2002.0341.
 21. Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 854(73).
 22. Noyer, C. (2012). It was vital to break the adverse feedback loop between bank and sovereign risk. Les Echoes, 17.10.2012.
 23. OECD. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.oecd.org.
 24. Pichelmann, K. (2015). When 'Secular Stagnation' meets Piketty's capitalism in the 21st century. Growth and inequality trends in Europe reconsidered. European Economy - Economic Papers, 551.
 25. Pisany, P. (2016a). Comparative models of capitalism in the areas of financial system and corporate governance - the diversity of capitalism approach perspective, International Journal of Management and Economics, 52.
 26. Pisany, P. (2016b). Jednolity Mechanizm Nadzorczy jako odpowiedź na kryzys bankowy - analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski. W: I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych.
 27. Scholtens, B. (1997). Bank- and market-oriented financial Systems: fact or fiction, BNL Quarterly Review, 50(202).
 28. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016).
 29. Waliszewski, K. (2015). Unia Bankowa i Unia Rynków Kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach. Financial Sciences, 2(23). doi:10.15611/nof.2015.2.07.
 30. Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3). doi:10.1257/jel.38.3.595.
 31. World Bank. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.worldbank.org.
 32. WSBI, i ESBG. (2015). Financial systems in Europe in the US: structural differences where banks remain the main source of finance for companies. Pobrane 09.05.2017 z https://www.wsbi-esbg.org.
Cited by
Show
ISSN
2544-090X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v2i1.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu