BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Lech (Uniwersytet Zielonogórski, doktorant)
Title
Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
The Problem of People with Disabilities in the Labor Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 152-160, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy, Aktywność ekonomiczna, Bezrobocie
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market, Economic activity, Unemployment
Note
JEL Classification: E2, E23, R1
streszcz., summ.
Abstract
Obecna sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest niepokojąca. Zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Wciąż występuje wiele czynników, które zmniejszają szanse na ich rozwój i spełnienie zawodowe. Niestety starania poczynione, aby zwalczyć bariery w życiu zawodowym takich osób są niewystarczające. Stąd, widoczny jest też podział na pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy. Pogorszenie obecnej sytuacji może mieć również niekorzystny wpływ na gospodarkę narodową. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji czynników mających wpływ na współczesny rynek pracy w Polsce oraz analiza i ocena sytuacji niepełnosprawnych w badanym aspekcie. Ponadto postawiono pytanie czy obecna sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy ulega poprawie? Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych techniki statystycznych i wizualizacji. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem propozycji rozwiązań dla obecnej polityki społeczno-ekonomicznej państwa. (abstrakt oryginalny)

The current situation of people with disabilities is still worrying. Both in everyday life and work. Still, there are many factors that reduce the chances of their development and professional fulfillment. Unfortunately, the efforts made to overcome the barriers in working life, such people are inadequate. Hence, it is also visible division between able-bodied and disabled workers in the labor market. The deterioration of the current situation may also have an adverse impact on the national economy. Therefore, the objective of this article is to attempt to identify the factors affecting the contemporary labor market in Poland and the analysis and evaluation of the situation of people with disabilities in the studied aspect. Moreover, it posed the question whether the current situation of people with disabilities in the labor market is improving. The assumed purpose of the research was carried out using the methods of studying literature, deduction, description and simple statistical techniques and visualization. The article is preceded by an introduction and completed with the formulation of proposals for solutions to the current socio-economic policy of the state. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2015 (2016), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 2. Gąciarz B., Ostrowska B., Pańków Wł. (2008), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich, uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, IFiS PAN, Warszawa.
 3. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/241,pojecie.html, (data dostępu 01.12.2016).
 4. Informacja o realizacji Karty Praw za 2005 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Informacja o realizacji Karty Praw za 2013 (2014), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 6. Informacja o realizacji Karty Praw za 2014 (2015), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 7. Informacja o realizacji Karty Praw za 2015 (2016), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 8. Karta praw osób niepełnosprawnych - uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 roku, (Dz.U. nr 50, poz. 475).
 9. Kawczyńska-Butrym Z. (1998), Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 10. Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 11. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012), Raport z wyników, GUS, Warszawa.
 12. Prevalence of basic activity difficulties or disability, persons aged 15-64, 2011 and 2012 DIS2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/File:Prevalence_of_basic_activity_difficulties_or_disability,_persons_aged _15%E2%80%9364,_2011_and_2012_DIS2015.png, (data dostępu 09.12.2016).
 13. Serafin R., Łuczak A., Kurkus-Rozowska B., Konarska M., Bugajska J. (2007), Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badaczy, Warszawa.
 14. Transforming Disability into Ability. Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People (2003), OECD, Paris.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz.U 1997, nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
 16. Wałęga A., Wałęga G. (2007), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, w: Poteralski J. (red.), Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 17. Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, Raport z badań, Biała Podlaska.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu