BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiszewski Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metodyka zarządzania projektami w bieżącej działalności organizacji Trzeciego Sektora
Project Management Methodology in the Current Activities of the Third Sector Organizations
Source
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 7-20, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Zarządzanie projektem, Trzeci sektor gospodarki
Non-governmental organisation, Project management, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje Trzeciego Sektora często są traktowane jako podmioty nierealizujące ekonomicznych celów. Jednakże ich działalność strategiczna i operacyjna wymaga z reguły odpowiedniego gospodarowania posiadanymi zasobami. Dostępne środki muszą pokryć zapotrzebowanie kilku, często równolegle realizowanych przedsięwzięć. Bez odpowiedniego podejścia zarządczego alokacja zasobów mogłaby być nieefektywna, a przez to narazić organizację na niewykonanie założonych celów. Artykuł ma na celu pokazanie, że dobrze wprowadzona i stosowana metodyka zarządzania projektami pozwala osiągnąć realizację założonych celów i misji organizacji, przy uwzględnieniu specyfiki jej niekomercyjnego charakteru. (abstrakt oryginalny)

Third Sector organizations are often taken as entities not pursuing economic objectives. However, their business strategic and operational normally requires a proper management of available resources. Available funds must cover the needs of a few, often parallel running projects. Without proper approach to management, allocation of resources could be ineffective, and thus expose the organization to lack of goals realization. This article aims to show that well implemented and applied project management methodology allows to achieve the implementation of the goals and mission of the organization, taking into account the specifics of its non-commercial nature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fourth Edition, 2008, Project Management Institute, Newton Square, PA, USA.
  2. Bonikowska M. i in., 2006, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  3. Janiszewski Ł., 2013, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w trzecim sektorze, [w:] A. Krzysztofek (red.), Zarządzanie i rozwój regionalny - wyzwania współczesności, AT Wydawnictwo, Kraków.
  4. Lasocik Z., 1994, Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Fundusz Współpracy, Warszawa.
  5. Manual Project Cycle Management, 2001, European Commission - EuropeAid Co-operation Office, Brussels.
  6. PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami, 2010, The Stationery Office, Londyn.
Cited by
Show
ISSN
2392-0726
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu