BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marianowska Marta (Uniwersytet Łódzki), Szerszyńska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Szymański Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych : efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Seasonal Anomalies on the Capital Markets : January Effect and January Barometer on the Warsaw Stock Exchange
Source
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 35-48, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Sezonowość, Wahania sezonowe w gospodarce, Efektywność rynku, Analiza giełdowa, Anomalie sezonowe
Capital market, Seasonal character, Seasonal fluctuations in the economy, Market effectiveness, Stock exchange analysis, Seasonal anomalies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W teorii finansów rynek efektywny oznacza, że papiery wartościowe odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat. Jednak na gruncie teorii finansów behawioralnych oraz na podstawie wielu analiz wykryto liczne odstępstwa od tej hipotezy. Jedną z nich jest opisywany efekt stycznia oraz barometr stycznia. Celem pracy jest zbadanie czy na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych występuje efekt stycznia, a także czy stopa zwrotu w styczniu może być prognostykiem dla reszty roku. W pracy dokonano analizy literatury z zakresu anomalii rynkowych, a w szczególności efektu stycznia oraz zbadano występowanie efektu stycznia oraz barometru stycznia na polskiej giełdzie. Na podstawie wyników można stwierdzić, że do pewnego stopnia udało się potwierdzić występowanie efektu stycznia na polskiej giełdzie. (abstrakt oryginalny)

In the theory of finance efficient market means, that securities reflect all available information. However, on the basis of many analysis and the theory of behavioral finance numerous anomalies have been detected. One of them is the January effect and the barometer effect, which are characterized in this paper. The aim of this paper is to examine whether January effect is present on Polish Warsaw Stock Exchange and whether the rate of return in January can be a good predictor for the rest of the year. In this study authors analyzed literature in the field of seasonal anomalies, in particular the January effect and barometer effect, and examined the occurrence of the January effect and barometer effect on the Polish market. Based on the results, the existence of both was proved only to some extent. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cooper M., McConnell J., Ovtchinikov A., 2006, The other January effect, "Journal of Financial Economics", vol. 82.
 2. Czerwonka M., Gorlewski B., 2008, Finanse behawioralne, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 3. Fama E., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", vol. 25, no. 2.
 4. Gajdka J., 2013, Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Gu A., 2003, The Declining January Effect: Evidences From The U.S. Equity Markets, "Quarterly Review Of Economics And Finance", vol. 43, no. 2.
 6. Gultkein M., 1983, Stock Market Seasonality: International Evidence, "Journal Of Finance And Economics", vol. 12, no. 4.
 7. Haugen R., Lakonishok J., 1988, The Incredible January Effect: The Stock Market's Unsolved Mystery, Dow Jones-Irwin, Illinois.
 8. Jones C., 1996, Investments. Analysis and management, Wydawnictwo John Willey & Sons, Nowy Jork.
 9. Kaeppel J., 1990, The January barometer: myth and reality, "Technical Analysis of Stock and Commodities", vol. 8.
 10. Keane S., 1983, Stock market efficiency - theory, evidence, implications, PA Publishers, Oxford.
 11. Kinnney W., Rozeff M., 1976, Capital Market Seasonality: The Case of stock returns, "Journal of Financial Economics", vol. 3, no. 4.
 12. Kiyoshi K., 1985, Seasonal And Size Anomalies In The Japanese Stock Market, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 20, no. 2.
 13. Lakonishok J., Schleifer A., Vishny R., 1992, Window Dressing by Pension Fund Managers, "American Economic Review", vol. 81, no. 2.
 14. Ligon J., 1997, A Simultaneous Test Of Competing Theories Regarding The January Effect, "Journal of Financial Research", vol. 20.
 15. Peters E., 1997, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 16. Reinganum M., 1983, The Anomalies Stock Market Behaviour Of Small Firms In January: Empirical Tests For Tax-loss Selling Effects, "Journal of Financial Economics", vol. 12.
 17. Reinganum M., Shapiro A., 1987, Taxes And Stock Market Seasonality: Evidence From the London Stock Exchange, "Journal of Business", vol. 60, no. 2.
 18. Shleifer A., 2000, Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, Oxford.
 19. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 20. Tinic S., West R., 1984, Risk and Return: January and the rest of the year, "Journal of Financial Economics, vol. 13.
 21. Wachtel S., 1942, Certain observations on seasonal movements in stock prices, "Journal of Business", vol. 15, no. 2.
 22. Zielonka P., 2006, Behawioralne aspekty inwestowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 23. Zielonka P., 2015, Giełda i psychologia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 24. [www1] www.gpw.pl/opisy_indeksow.
Cited by
Show
ISSN
2392-0726
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu