BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kwiecińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jeznach Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych
Comparative Characteristics of the Purchasing Behavior of Polish Consumers of Meat on the Background of International Comparisons
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 95-105, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Mięso, Rynek mięsny, Zachowania konsumenta, Preferencje zakupowe
Meat, Meat market, Consumer behaviour, Purchase preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mięso jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych, który we współczesnych czasach wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony docenia się jego walory odżywcze, a szczególnie zawartość pełnowartościowego białka, związków mineralnych i witamin. Z drugiej strony uważa się, że jego nadmierne spożycie może przyczynić się do powstawania chorób cywilizacyjnych. Celem artykułu była analiza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa świeżego ogółem, mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w Polsce na tle wybranych przykładów pochodzących z innych krajów. Szczególną uwagę zwrócono na wybór miejsca zakupu, ocenę częstotliwości nabywania, a także na czynniki determinujące wybór poszczególnych rodzajów mięs przez konsumentów. Oceniono również wpływ producenta na podejmowanie decyzji przez konsumentów o zakupie mięsa. Stwierdzono, że w Polsce, niezależnie od rodzaju mięsa, wzrasta popularność specjalistycznych sklepów mięsnych, czego nie odnotowuje się w innych krajach. Przeprowadzona analiza asocjacji dowiodła, że polscy konsumenci podejmując decyzje o nabyciu mięsa zwracają przede wszystkim uwagę na jego cenę, wygląd ogólny oraz barwę. (abstrakt oryginalny)

Meat is one of the basic foodstuffs, which in modern times arouses a lot of controversy. On the one hand, appreciates its nutritional values, especially the content high in protein, minerals and vitamins. On the other hand, it is considered that the excessive intake can contribute to the formation of civilization diseases. The aim of the article was to analyze the purchasing behavior of Polish consumers of fresh meat in general and pork, poultry and beef. Particular attention was paid to the choice of the place of purchase, the evaluation of the frequency of purchase, as well as the factors determining the choice of different types of meat by consumers. Also evaluated the impact of the manufacturer's decision-making by consumers purchase meat. It was found that regardless of the type of meat, increases the importance of specialist butcher shops. The analysis of association proved that consumers are making decisions about the purchase of meat draw attention primarily on its price, overall appearance and color. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banović, M., Grunert, K.G, Barreira, M.M., Fontes, M.A. (2009). Beef quality perception at the point of purchase: A study from Portugal. Food Quality and Preference, 20, 4, 335-342.
 2. Becker, T., Benner, E., Glitsch, K. (2000). Consumer perception of fresh meat quality in Germany, British Food Journal, 102, 3, 246-266.
 3. Bonne, K., Verbeke, W. (2006). Muslim consumer's motivations towards meat consumption in Belgium: Qualitative exploratory insights from means-end chain analysis. Anthropology of Food, 5, 2-24.
 4. Campo, M.M., Nute, G.R., Hughes, S.I., Enser, M., Wood, J.D., Richardson, R.I. (2006). Flavour perception of oxidation in beef. Meat Science, 72, 303-311.
 5. Cotton, A.P., Subar, A.F., Friday, J.E., Cook, A. (2004). Dietary sources of nutrients among US adults, 1994 to 1996. Journal of the American Dietetic Association, 104, 921-930.
 6. Cross, A.J., Ferruci, L.M., Risch, A., Graubard, B.I., Ward, M.H., Park, Y. (2010). A large prospective study of meat consumption and colorectal cancer risk: an investigation of potential mechanisms underlying this association. Cancer Research, 70, 2406-2414.
 7. Garbarski, L. (2011). Zachowania nabywców. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., wyd. 2, Warszawa.
 8. Gdzie Polacy kupują świeżą żywność? Raport Nielsen, marzec 2013. Badanie Nielsen Global Survey dotyczące zakupów świeżej żywności zostało przeprowadzone pomiędzy 10 sierpnia a 7 września 2012 roku. Próba była dobrana pod kątem wieku i płci dla każdego z krajów spośród użytkowników Internetu. Badanie dotyczy zachowań tylko tych respondentów, którzy mają dostęp do Internetu. Internet: http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Fresh%20Foods%20Report%20March%202013%20Poland%20PL.pdf (dostęp: 02.04.2016).
 9. Górska-Warsewicz, H., Pałaszewska-Reindl, T. (2006). Marki handlowe na rynku produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec, 341.
 10. Grunert, K.G., Bredahl, L., Brunso, K. (2004). Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector - a review. Meat Science, 66, 259-272.
 11. Guenther, P.M., Jensen, H.H., Batres-Marquez, S.P., Chen, Chun-Fu (2005). Sociodemographic, knowledge, and attitudinal factors related to meat consumption in the United States. Journal of the American Dietetic Association, 2005, 105, 1266-1274.
 12. Gutkowska, K. (2012). Możliwości rozwoju rynku wołowiny w Polsce w kontekście zachowań konsumentów wobec mięsa - odniesienia międzynarodowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Hoffmann, R. (2000). Country of origin - a consumer perception perspective of fresh meat. British Food Journal, 1, 3, 211-222.
 15. Kłosiewicz-Górecka, U. (2013). Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG. Konsumpcja i Rozwój, 2(5), 133-145.
 16. Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2004). Towaroznawstwo żywności. Wyd. VI, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 17. Kosicka-Gębska, M. (2013). Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 18. Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 90.
 19. Krasnowska, G., Salejda, A. (2011). Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 74(1),173-189.
 20. Kwasek, M. (2013). Tendencje w spożyciu mięsa na świecie. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 265-284.
 21. McAfee, A.J., McSorley, E.M., Cuskelly, G.J., Moss, G.W., Wallace, J.M.W., Bonham, M.P., Fearon, A.M. (2010). Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Science, 84, 1-13.
 22. McCarthy, M., de Boer, M., O'Reilly, S., Cotter, L. (2003). Factors influencing intention to purchase beef in the Irish market. Meat Science, 65, 1071-1083.
 23. Niewczas, M. (2013). Kryteria wyboru żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (91), 204 - 219.
 24. Philipsen, K., Kolind, J. (2012). Supplier and retailer collaboration over the creation of me-too and own brand private labels. Ledelse & Erhvervsřkonomi, 2, 56.
 25. Rachwał, A. (2006): Cechy chemiczne mięsa drobiowego. Hodowca Drobiu, 2, 28-33.
 26. Radziukiewicz, M. (2012). Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych. Konsumpcja i Rozwój, IBRKK, Warszawa, 1 (2),101-107.
 27. Roosen, J., Lusk, J.L., Fox, J.A. (2001). Beef Labeling Strategies in France, Germany, and the UK, American Agricultural Economics, D 120, 1-24.
 28. Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne., Warszawa, 190-198.
 29. Rynek mięsa - stan i perspektywy (2015): Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, październik, 63.
 30. Santarelli, R.L., Vendeuvre, J.L., Naud, N., Tache, S., Gueraud, F., Viau, M. i in. (2010). Meat processing and colon carcinogenesis: cooked nitrite-treated and oxidized high-heme cured meat promotes mucin-depleted foci in rats. Cancer Prevention Research, 3, 852-864.
 31. Sepúlveda, W., Maza, M.T., Mantecón, A.R. (2008). Factors that affect and motivate the purchase of qualitylabelled beef in Spain, Meat Science, 80 (4), 1282-1289.
 32. Siriamornpun, S., Wahlqvist, M.L., Mann, N.J., Sinclair, A.J. (2005). Lean meat and heart health. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 14, 113-119.
 33. Sklepy specjalistyczne mają się dobrze (2012): Wiadomości Handlowe, 7-8, 20.
 34. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. \wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 35. Szwacka, J. (2006). Uwarunkowania zachowań konsumenckich na rynku żywnościowym w stadium globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, VIII(3), Poznań, 140-145.
 36. Verbeke, W. (2008). Impact of communication on consumers' food choices. Proceedings of the Nutrition Society, 67, 281-288.
 37. Verbeke, W. (2006). Functional foods: consumer willingness to compromise on taste and health. Food Quality and Preference, 17, 126-131.
 38. Verbeke, W., Viaene, J. (1999). Ethical challenges for livestock production: meeting consumer concerns about product safety and animal welfare. Paper presented at the First European Congress on Agriculture and Food Ethics, 4-6 March 1999, Wageningen, the Netherlands, 141-151.
 39. Wezemael, L.V. Ueland, R., Verbeke, W. (2011). European consumer response to packaging technologies for improved beef safety. Meat Science, 89, 45-51.
 40. Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności. Raport GFK na zlecenie Banku BGŻ BNP PARIBAS. Agrokonferencja 2015. Internet: raport_agrokonferencja_2015.pdf (dostęp: 22.03.2016).
 41. Żelazna, K., Kowalczuk, I., Mikuta, B. (2002). Ekonomika konsumpcji elementy teorii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu