BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ubój rytualny w Polsce - wybrane aspekty
Ritual Slaughter in Poland - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 106-115, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Mięso, Rynek mięsny, Przemysł mięsny, Produkcja mięsa, Eksport, Import
Meat, Meat market, Meat industry, Production of meat, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania była analiza ubojów rytualnych zwierząt rzeźnych (bydła i drobiu) w Polsce w ostatnich latach oraz wskazanie czynników mających wpływ na ich wielkość (skalę). Stosownie tej forma uboju budzi wiele emocji i kontrowersji, głównie ze względów społecznych (etycznych i kulturowych). Unijne przepisy dopuszczają ubój rytualny dla celów religijnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do krajów członkowskich. Na ubój rytualny, choć z pewnymi ograniczeniami, pozwalają 23 państwa Unii Europejskiej. W Polsce prowadzony jest on na skalę przemysłową, a pozyskiwane w ten sposób mięso, trafia przede wszystkim na eksport, gdyż popyt wewnętrzny jest relatywnie mały ze względu na niewielki odsetek mniejszości narodowych, tj. muzułmanów i żydów. Możliwość przeprowadzania takich ubojów pozwala zwiększać produkcję żywca wołowego i drobiowego w Polsce oraz przychody i zyski przemysłu mięsnego. Istotne jest także to, że w ten sposób następuje większa dywersyfikacja rynków zbytu, co przy dużej niestabilności rynków światowych, ogranicza ryzyko produkcji mięsa. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to analyse ritual slaughters of animals for slaughter (cattle and poultry) in Poland in recent years, and to indicate the factors affecting their volume (scale). Using this form of slaughter raises many emotions and controversy, mainly for social (ethical and cultural) reasons. The EU legislation allows to carry out ritual slaughter for religious purposes, but the final decision in this matter belongs to the Member States. Ritual slaughter, although with some restrictions, is permitted in 23 European Union Member States. In Poland, it is carried out on an industrial scale, and meat obtained in this way is mainly for export, since the domestic demand is relatively small due to the small percentage of national minorities, i.e. Muslims and Jews. The possibility of carrying out such slaughter allows to increase production of livestock and poultry in Poland and the revenues and profits of the meat industry. It is also important that, in this way, the greater diversification of outlet markets takes place and with the high instability of world markets it reduces the risk of meat production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chechelski, P., Kwasek, M., Mroczek, R. (2016). Analiza kosztów produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej; W: Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy. Studia i monografie. IERiGŻ-PIB, Warszawa nr 164, 173-174.
 2. Halal jako dieta. Pobrane 21 luty 2017 z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Halal.
 3. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004. Dane Państwowego Inspektoratu Weterynarii. Pobrane 21 luty 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2488.
 4. Mroczek, R. (2016). Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16 (XXXI) Zeszyt 3, 282-291.
 5. Narodowy Spis Powszechny, GUS 2011.
 6. Pasińska, D. (2016). Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa. Prezentacja przedstawiona na Konferencji Meat Market. Ożarów Mazowiecki 22.04.2016.
 7. Przemysł mięsny i drobiarski, W: Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 red. R. Mroczek, seria "Program Wieloletni 2011-2014", nr 117, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 8. Roczniki Statystyczne GUS z lat 2011-2015.
 9. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 47 i 51, Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. Warszawa 2014, 2016
 10. Tereszczuk, M. 2017: Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2016 r. Gospodarka Mięsna nr 3, 48-53.
 11. Ubój rytualny w Europie. Pobrane 21 luty 2017 z: http://prawazwierzat.eu/uboj-rytualny/uboj-rytualny-w-europie.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu