BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Irmina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie
Clients Protection and Rights of Bancassurance in Context of Life Insurances
Source
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa, Ochrona konsumenta, Ubezpieczenia na życie
Bancassurance, Consumer protection, Life insurance
Note
JEL Classification: G22, D18
streszcz., summ.
Abstract
Współpraca instytucji bankowych z zakładami ubezpieczeń, zwana bancassurance, wraz z rozwojem odnotowała istotny problem niewłaściwej ochrony klienta w systemie sprzedaży ubezpieczeń. W pracy zostanie ukazana istota bancassurance, znaczenie ubezpieczeń na życie, podstawy prawne regulujące ten kanał oraz ochrona i prawa klientów. Celem pracy jest przedstawienie i ocena regulacji obecnie obowiązujących na polskim rynku, odnoszących się do relacji z klientami kanału bancassurance.(abstrakt oryginalny)

Cooperation of banking institutions with insurance companies, called bancassurance, along with development has noted a significant problem of improper clients protection in the insurance's sales system. The article will show the essence of bancassurance, the importance of life insurances, the legal bases for this channel and the protection and rights of clients. The aim of the article is to present and evaluate regulations, currently applying in the polish market, relating to relations with bancassurance customers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CCIFP, Rekomendacja U - dobre praktyki w bancassurance, http://ccifp.pl/rekomendacja-udobre-praktyki-w-bancassurance/
 2. Davis S. I., 2007, Bancassurance: The Lessons of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration, Patersons, London.
 3. Genetay N., Molyneux P., 1998, Bancassurance, Palgrave Macmillian, New York.
 4. Handschke J., Monkiewicz J., 2010, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 5. Komisja Nadzoru Finansowego, 2014, Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Warszawa, czerwiec.
 6. Korenik D., 2006, Innowacyjne usługi banki, WN PWN, Warszawa.
 7. Mrozowska B., 2012, Bancassurance - regulacje prawne i samoregulacja rynku, "Prawo Asekuracyjne", nr 3(72).
 8. Orłowski C., Konsumenci na rynku bancassurance, "Gazeta Ubezpieczeniowa", http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44165:konsumenci-na-rynku-bancassurance&catid=109&Itemid=135
 9. Orłowski C., 2015, Bancassurance z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych, "Monitor Ubezpieczonych", wrzesień.
 10. Polska Izba Ubezpieczeń, 2016, Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016, Warszawa, 27 października.
 11. Rzecznik Ubezpieczonych, 2007, Podstawowe problemy bancassurance w Polsce, raport, Warszawa, grudzień.
 12. Śliperski M., 2002, Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 13. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2017, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach, Warszawa, 19 stycznia.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.), Dz.U. 2016, nr 0, poz. 1988.
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn.), Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1154.
 16. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.), Dz.U. 2017, poz. 229.
 17. Więcko M., 2010, Działania Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz ochrony konsumentów zawierających umowy ubezpieczenia w bankach, "Monitor Ubezpieczeniowy", nr 41, marzec.
 18. Związek Banków Polskich, Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi.
Cited by
Show
ISSN
2353-5601
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu