BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych
Directions of Polish Exports of Meat and Meat Products
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 35-47, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel zagraniczny, Eksport, Mięso, Handel artykułami spożywczymi, Ceny eksportowe
Foreign trade, Export, Meat, Foodstuffs trade, Export prices
Note
JEL Classification: F13, F14, F15
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja dotychczasowych tendencji oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych. W artykule dokonano analizy zmian w strukturze geograficznej i towarowej tego eksportu w latach 2003-2015 oraz porównano poziomy cen uzyskiwane przez polskich eksporterów na poszczególnych rynkach zagranicznych. Badania wykazały, że pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, związanych z ograniczeniami w handlu, sektor mięsny pozostaje kluczowym dla polskiego przemysłu spożywczego. Odpowiada on za ok. 20% eksportu i generuje 1/3 nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi. Najszybciej w Polsce rozwija się branża drobiarska, która jako jedyna nie odczuła negatywnych skutków wprowadzonych sankcji. Istnieją perspektywy dalszego rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, będących alternatywą dla rynku rosyjskiego, a także miejscem zbytu produktów niższej jakości, na które popyt na rynku europejskim jest ograniczony. Pomimo potrzeby dywersyfikacji rynków zbytu, kraje UE pozostają najważniejszymi partnerami handlowymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify current trends and to assess the prospects for the development of Polish exports of meat and meat products. The article analyzes the changes in the geographical and commodity structure of exports in the years 2003-2015 and compared the levels of prices obtained by Polish exporters on individual foreign markets. Studies have shown that, despite the unfavorable external circumstances, related to restrictions on trade, the meat sector remains crucial for the Polish food industry. It accounts for approx. 20% of exports and generates 1/3 of the surplus in trade in agri-food products. The poultry industry is growing the fastest in Poland. There are opportunities to further increase exports of meat and meat products both in the EU and in third country markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2014). Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy, 68 (9), 2-8.
  2. Bułkowska, M. (2016). Otwarcie polskiego sektora rolno-spożywczego na kraje spoza UE. Przemysł Spożywczy, 5, 2-6.
  3. Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2014). Zmiany w polskim przemyśle mięsnym po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 152-161.
  4. Pasińska, D. (2016). Drób, wołowina, wieprzowina. Analizy Rynkowe. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, 44, 51-60.
  5. Tereszczuk, M. (2016). Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2015 roku. Gospodarka Mięsna, 3, 6-10.
  6. Tereszczuk, M. (2014). Internacjonalizacja polskiego sektora mięsnego. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (4), 316-322.
  7. WITS. World Integrated Trade Solution. Pobrano z: http://wits.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu