BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowski Dominik (Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie), Woźniczko Magdalena (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Title
Europejskie muzea produktów żywnościowych i ich znaczenie w turystyce kulinarnej
European Museums of Food Products and Their Significance in Culinary Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 179-201, rys., bibliogr. 54 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Turystyka kulinarna, Produkty żywnościowe, Produkty regionalne, Muzea, Turystyczne atrakcje
Culinary tourism, Food products, Regional product, Museums, Tourist attraction
Note
JEL Classification: Q18, Z32
streszcz., summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Turyści kulinarni podróżujący po Europie są często zainteresowani zdobywaniem informacji na temat wytwarzania konkretnych produktów żywnościowych, ich rodzajów, a także historii ich powstania. Z tego powodu na trasach ich podróży znajdują się muzea kulinarne, które stwarzają okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy o danym produkcie, lecz również w wielu przypadkach dają możliwość degustacji wyrobów, którym są poświęcone oraz zakupu tych specjałów jako kulinarnej pamiątki turystycznej. Celem pracy jest zaprezentowanie muzeów kulinarnych w Europie, które dotyczą konkretnych produktów żywnościowych lub całych grup produktów żywnościowych i ich znaczenia w turystyce kulinarnej. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne (no-reactive research) - metodę analizy treści (content analysis), w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas wizyt studyjnych w muzeach kulinarnych zlokalizowanych w różnych częściach Europy w latach 2010-2015.(abstrakt oryginalny)

Culinary tourists travelling around Europe are often interested in gaining their knowledge in the field of producing some specific culinary speciality or the whole group of food products. For this reason there are culinary museums on their intineraries which offer the opportunity not only to develop their knowledge about the given product but also in many cases they offer the possibility of tasting the products to which they are dedicated and of purchasing these specialities as culinary souvenirs. The aim of this work is to present culinary museums in Europe which concern specific food products or their whole groups and their significance in culinary tourism. In this research paper the essence of culinary tourism has been showed as well as culinary museums which were presented as a culinary attraction. Finally, the author characterized example museums which are dedicated to food products in chosen European countries In order to prepare this research paper non-reactive research was applied - the method of content analisys in which were used: secondary data coming form the literature of the subject and the method of observation while participating in study visits in culinary museums located in many different parts of Europe between 2010 and 2015.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka J. (2015), Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa, (w:) Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Proksenia, Kraków 2015.
 2. Buczkowska-Gołąbek K. (2015), Foodie w podróży, (w:) Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Czarniecka-Skubina E., Kozak J. (2010), Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja", z. 5(1).
 4. Cohen E., Avieli N. (2004), Food in Tourism. Atraction and Impediment, "Annales of Tourism Research", Vol. 31, No. 4.
 5. Dominik P. (2009), Szanse rozwoju turystyki kulinarnej w dobie postępującej dyfuzji przestrzennej składników żywności i potraw, "Turystyka i Rekreacja", nr 5.
 6. Duda-Gromada K. (2013), Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań - wybrane aspekty na przykładzie muzeów piwowarstwa, (w:) Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), Kultura i turystyka - miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Durydiwka M. (2013), Turystyka kulinarna - nowy (?) trend w turystyce kulturowej, "Prace i Studia Geograficzne", t. 52.
 8. Gołębiowska J. (2015), Socjologia jedzenia - niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, (w:) Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Gralak K. (2013), Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim, (w:) Makała H. (red.), Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa.
 10. Hall C.M., Sharples L. (2003), The consumption of experiences or experience of consumption? An introduction to the tourism of taste, (w:) Hall C.M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (Eds.), Food tourism around the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington.
 11. Hjalager A.M, Richards G. (red.) (2002), Tourism and Gastronomy, Routledge, London.
 12. Iwan K., Iwan B. (2014), Current trends in culinary tourism, "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja", nr 14(2).
 13. Kivela J., Crotts J.C. (2006), Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination, "Journal of Hospitality & Tourism Research", Vol. 30, No. 3.
 14. Kowalczyk A. (2005), Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, "Turyzm", nr 15/1-2.
 15. Long L.M. (1998), Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherrness, "Southern Folklore", Vol. 55.
 16. Long L.M. (2003), Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington.
 17. Makała H. (2014), Kultura żywieniowa a turystyka - obszary wspólnych zainteresowań, "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja", nr 13(1).
 18. Matusiak A. (2009), Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, "Turystyka Kulturowa", nr 7, http//www.turystykakulturowa.org [dostęp: 20.03.2016].
 19. Mika M. (2007), Formy turystyki poznawczej, (w:) Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Orłowski D., Woźniczko M. (2014), Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, (w:) Klein-Wrońska S. (red.), Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", nr 14, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Toruniu, Wdzydze Kiszewskie.
 21. Orłowski D., Woźniczko M. (2015a), Polish cuisine and its importance in culinary tourism, (w:) Puchnarewicz E. (Ed.), Tourism in Poland, The Higher School of Tourism and Foreign Languages Press, Warsaw.
 22. Orłowski D., Woźniczko M. (2015b), Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, (w:) Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, "Studia KPZK PAN", t. CLXIII.
 23. Orłowski D., Woźniczko M. (2015c), Turystyka kulinarna w Polsce - wstępne badania naukowe nad fenomenem zjawiska (materiały niepublikowane).
 24. Orłowski D., Woźniczko M. (2015d), Turystyka kulinarna w przestrzeni muzeów skansenowskich, (w:) Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Plebańczyk K., (2013), Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze - perspektywy dla Polski, "Turystyka Kulturowa", nr 7, http//www.turystykakulturowa.org [dostęp: 20.03.2016].
 26. Stasiak A. (2007), Gastronomia jako produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo", nr 11.
 27. Stefanik M., Kamel M. (2013), Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - współczesna atrakcja turystyczna, "Turystyka Kulturowa", nr 8, http//www.turystykakulturowa.org [dostęp: 25.03.2015].
 28. Tomczyk-Miczka E., (2011), Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, (w:) Orłowski D., Wyleżałek J. (red.), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa.
 29. Wolf E. (2004), Culinary tourism: a tasty economic proposition, International Culinary Tourism Association, Portland.
 30. Woźniczko M., Orłowski D. (2010), Etnografia i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnej turystyki kulinarnej w Polsce, (w:) Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa.
 31. Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D. (2015), Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa.
 32. http//www.alprose.ch, (data dostępu: 30.03.2016).
 33. http//www.brotmuseum-ulm.de [dostęp: 30.03.2016].
 34. http//www.camembert-country.com [dostęp: 30.03.2016].
 35. http//www.corkbutter.museum [dostęp: 30.03.2016].
 36. http//www.gelatomuseum.com [dostęp: 30.03.2016].
 37. http//www.kaasmuseum.nl [dostęp: 30.03.2016].
 38. http//www.mucc.be [dostęp: 30.03.2016].
 39. http//www.museen-schrobenhausen.byseum.de/spargelmuseum [dostęp: 30.03.2016].
 40. http//www.museidelcibo.it/pomodoro.asp [dostęp: 30.03.2016].
 41. http//www.museidelcibo.it/salami.asp [dostęp: 30.03.2016].
 42. http//www.museodellapasta.it [dostęp: 30.03.2016].
 43. http//www.museuconfitura.com [dostęp: 30.03.2016].
 44. http//www.oliveoilmuseums.gr [dostęp: 30.03.2016].
 45. http//www.puszta.com/paprika_muzeum_kalocsa [dostęp: 30.03.2016].
 46. http//www.saloart.com.ue [dostęp: 30.03.2016].
 47. http//www.sdtb.de/Zucker-Museum.6.0.html [dostęp: 30.03.2016].
 48. http//www.sild.is [dostęp: 30.03.2016].
 49. http//www.souleilles-foiegras.com/musee.html [dostęp: 30.03.2016].
 50. http//www. spicys.de [dostęp: 30.03.2016].
 51. http//www.szamosmarcipan.hu [dostęp: 30.2016].
 52. http//www.teemuseum.de [dostęp: 30.03.2016].
 53. http//www.vitarium.lu [dostęp: 30.03.2016].
 54. http//www.worldfoodtravel.org [dostęp: 20.03.2016].
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu