BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knapińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata - perspektywa makroekonomiczna
Diversity of Socio-Economic Develompent Countries and Regions of the World - a Macro Perspective
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 38-58, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Ekonomia, Makroekonomia, Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój społeczny
Economics, Macroeconomics, Economic development, Social economic development, Social development
Note
JEL Classification: E20
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie zróżnicowania rozwoju społeczno- gospodarczego na świecie i w wybranych krajach. Posłużono się tu danymi makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, PKB per capita i dynamika wzrostu PKB, inflacja i stopa bezrobocia. Ponadto, poszukując przyczyn owego zróżnicowania, zaprezentowano wysokość inwestycji i oszczędności w badanych krajach, jak również poziom wskaźnika HDI. Wybór krajów podyktowany był przede wszystkim zróżnicowaniem geograficznym oraz ciekawością badawczą, wybrano zatem kraje o zróżnicowanych gospodarkach z różnych regionów świata. Okres badawczy obejmuje lata 1990-2015, choć są odniesienia także i do początków XX wieku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the diversity of socio-economic development in the world in some selected countries. Macroeconomic data such as GDP, GDP per capita and GDP growth, inflation and unemployment are presented. In addition, searching for the causes of this diversity presents the amount of investment and savings in the countries studied, as well as the level of HDI. The choice of countries was dictated primarily by geographical variations and curiosity research; therefore, there are a group of selected countries with different economies in different regions of the world. The test period covers the years 1990-2015, although there are also references to the beginning of the twentieth century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., 1999, Ekonomia. Makroekonomia, wyd. 2 zmienione, PWE, Warszawa.
 2. Knapińska, M., Małecka-Ziembińska, E., 2016, Productivity and Labor Costs in the OECD Countries - Elements of Comparing Analysis, The Business and Management Review, vol. 7, no. 3, s. 246-256.
 3. Kowalik, F., 2016, NBP czeka na inflację. A ona nie przychodzi, Forbes, nr 6/16, s. 110-111.
 4. Malthus, T.R., 1925, Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, Warszawa.
 5. Romanow, Z., 1997, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., 2012, Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Stankiewicz, W., 1998, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 8. Williamson, S.D., 2005, Macroeconomics, 2nd ed., Pearson Addison Wesley, Boston.
 9. Bank Światowy, 2016, http://search.worldbank.org/ [dostęp: 2.07.2016].
 10. HDR, 2016, Human Development Index and its components, United Nations Development Programme Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/ composite/HDI [dostęp: 6.07.2016].
 11. Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm [dostęp: 19.11.2015].
 12. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2016, http://www.imf.org/ [dostęp: 1 i 2 lipca 2016].
 13. OECD, 2016a, Gross domestic product (GDP), https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic- product-gdp.htm [dostęp: 2.07.2016].
 14. OECD, 2016b, GDP per hour worked, https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour- -worked.htm [dostęp: 6.07.2016].
 15. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org [dostęp 12.12.2015; 6.07.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu