BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie skali poziomej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD
The Diversification of Scales of Horizontal Gender Segregation in the OECD Countries
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 123-138, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Płeć, Kariera zawodowa
Labour market, Local labour market, Regional labour market, Gender, Professional career
Note
JEL Classification: J24, J70
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/19/N/HS4/0032.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Developement
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
W artykule podjęto się oceny skali występowania poziomej segregacji zawodowej według płci w krajach wysoko rozwiniętych, należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ponadto założono, że w badanym okresie skala omawianego zjawiska różnicuje badane grupy krajów oraz wykazuje się niewielką dynamiką zmian. Przyjęto perspektywę długookresową, tj. prowadzone analizy empiryczne obejmują lata 1990-2014. W pierwszej części artykułu zaprezentowano procedurę analizy skupień, niezbędnej do kategoryzacji badanych krajów ze względu na występujące nierówności płci w sferze gospodarczej. Kolejna część opracowania miała na celu przedstawienie zróżnicowania zatrudnienia według płci i sektorów ekonomicznych. Następnie określono skalę feminizacji sektorów rolnictwa, przemysłu oraz usług. Kolejno dokonano syntetycznej oceny skali występowania i zróżnicowania poziomej segregacji zawodowej w badanych grupach państw. W Zakończeniu zaprezentowano najważniejsze wnioski oraz kierunek dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the scale of horizontal gender segregation in highly developed countries, belonging to the Organisation of Economic Cooperation and Development. Moreover, the paper assumes that the scale of this phenomenon differentiates the analysed countries and the observed changes are barely dynamic. The time scope of the empirical study covers the period between 1990 and 2014. In the first part, the paper presents a cluster analysis, which is significant to make an exact classification of the OECD countries in respect of occupational gender inequality. Secondly, the paper shows the employment pattern according to gender and economic sectors as well as the amount of feminisation. Next, the paper takes into consideration and evaluates the diversification of scales of horizontal gender segregation in the clusters of the OECD countries. To sum up, the most important conclusions and recommendations are shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adnett, N., 1996, European Labour Markets: Analysis and Policy, Addison Wesley Longman, London.
 2. Arrow, K.J., 1972, The Theory of Discrimination, w: Ashenfelter, O., Rees, A. (eds.), Discrimination in Labor Markets, Princeton University Press, Princeton, s. 3-33.
 3. Becker, G.S., 1985, Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor, Journal of Labor Economics, vol. 3, iss. 1, Part 2, s. 33-58.
 4. Beneria, L., 2003, Gender, Development, and Globalization: Economics as if People Mattered, Routledge, London.
 5. Bergmann, B.R., 1974, Occupational Segregation, Wages and Profits when Employers Discriminate by Race or Sex, Eastern Economic Journal, vol. 1, iss. 2, s. 103-110.
 6. Blackburn, R.M, 2009, Measuring Occupational Segregation and its Dimension of Inequality and Difference, Cambridge Studies in Social Research, no. 12, SSRG Publications, Cambridge University, s. 1-18.
 7. Doeringer, P., Piore, M., 1971, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, D.C. Heath, Lexington, Mass.
 8. Domagała, W., 2016, Gender Inequality on the Labour Market in Highly Developed Countries, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 4, s. 42-51.
 9. Edgeworth, F.Y., 1922, Equal Pay to Men and Women for Equal Work, The Economic Journal, vol. 32, no. 128, s. 431-457.
 10. ILO, 2016, ILOStat Database, International Labour Organisation, http://www.ilo. org/global/statistics-and-databases/lang-en/index.htm [dostęp: 6.06.2016].
 11. Jarmołowicz, W., Kalinowska, B., 2008, Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy, w: Jarmołowicz, W. (red.), 2008, Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 149-171.
 12. Kalinowska-Sufinowicz, B., 2013, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Kryńska, E., Kwiatkowski E., 2013, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kwiatkowska, W., 2006, Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2003, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 201/2006, s. 19-42.
 15. OECD, 2016, OECD Statistics, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 6.06.2016].
 16. Piketty, T., 2015, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 17. Polachek, S.W., 1981, Occupational Self-Selection: A Human Capital Approach to Sex Differences in Occupational Structure, The Review of Economics and Statistics, vol. 63, no. 1, s. 60-69.
 18. Reszke, I., 1991, Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienie płci w sferze zawodowej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.
 19. Therborn, G., 2015, Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. World Bank, 2016a, Gender Statistics, http://datatopics.worldbank.org/gender/thematic- data [dostęp: 1.06.2016].
 21. World Bank, 2016b, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx?source=world-development-indicators [dostęp: 1.06.2016].
 22. World Economic Forum, 2016, Gender Gap Reports, http://www.weforum.org/ [dostęp: 5.06.2016].
 23. Zellner, H., 1972, Discrimination Against Women, Occupational Segregation, and the Relative Wage, The American Economic Review, vol. 62, no. 1/2, s. 157-160.
 24. Zeliaś, A., 2000, Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu